Απόφαση 15200/16

Απόφαση 15200/2016: Κατάργηση της υπ' αριθμόν 2647/ΥΠΕΘΟ/538866/ΕΙΔ.135/ΕΟΤ/1986 (ΦΕΚ 797/Β/1986) απόφασης Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας Μέτρα για την ελεγχόμενη τουριστική ανάπτυξη και την αναβάθμιση της τουριστικής προσφοράς περιοχών της χώρας. Καθορισμός περιοχών Ελέγχου Τουριστικής Ανάπτυξης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 15200/2016: Κατάργηση της υπ' αριθμόν 2647/ΥΠΕΘΟ/538866/ΕΙΔ.135/ΕΟΤ/1986 (ΦΕΚ 797/Β/1986) απόφασης Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας Μέτρα για την ελεγχόμενη τουριστική ανάπτυξη και την αναβάθμιση της τουριστικής προσφοράς περιοχών της χώρας. Καθορισμός περιοχών Ελέγχου Τουριστικής Ανάπτυξης, (ΦΕΚ 2877/Β/2016), 09-09-2016.

 

Η Αναπληρώτρια Υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις:

 

α. του νόμου 4276/2014 (ΦΕΚ 155/Α/2014),

 

β. του νόμου 3861/2010 Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο, Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 112/Α/2010),

 

γ. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το προεδρικό διάταγμα 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005),

 

δ. του προεδρικού διατάγματος 24/2015 (ΦΕΚ 20/Α/2015) Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων,

 

ε. του προεδρικού διατάγματος 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α/2015) Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ...,

 

στ. του προεδρικού διατάγματος 73/2015 (ΦΕΚ 116/Α/2015) Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών,

 

ζ. της υπ' αριθμόν Υ2/2015 (ΦΕΚ 2076/Β/2015) απόφασης του Πρωθυπουργού Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών,

 

η. της υπ' αριθμόν Υ156/2016 (ΦΕΚ 2199/Β/2016) απόφασης του Πρωθυπουργού Τροποποίηση απόφασης ανάθεσης αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Έλενα Κουντουρά,

 

θ. της ΔΚ/20862/1985 απόφασης του Πρωθυπουργού, με την οποία τα θέματα τουρισμού και η άσκηση εποπτείας επί του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού είχε ανατεθεί στον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας Παναγιώτη Ρουμελιώτη,

 

ι. του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 112/2014 Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού (ΦΕΚ 179/Α/2014), όπως ισχύει,

 

ι)α. της υπ' αριθμόν 2647/ΥΠΕΘΟ/538866/ΕΙΔ.135/ΕΟΤ/1986 (ΦΕΚ 797/Β/1986) απόφασης Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας Μέτρα για την ελεγχόμενη τουριστική ανάπτυξη και την αναβάθμιση της τουριστικής προσφοράς περιοχών της χώρας. Καθορισμός περιοχών Ελέγχου Τουριστικής Ανάπτυξης και των τροποποιητικών της αποφάσεων.

 

ι)β. του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 1624/1951 (ΦΕΚ 7/Α/1951), Τροποποίηση του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1565/1950 Σύσταση Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.

 

ι)γ. του άρθρου 7 του νόμου [Ν] 431/1937 Περί ελέγχου ξενοδοχείων και προστασίας πελατείας των.

 

2. Τον διαπιστωμένα παρωχημένο χαρακτήρα των ρυθμίσεων και το ασύμβατο με την σύγχρονη τουριστική πραγματικότητα περιεχόμενο της ως άνω 2647/ΥΠΕΘΟ/538866/ΕΙΔ.135/ΕΟΤ/1986 (ΦΕΚ 797/Β/1986) υπουργικής απόφασης, όπως και των τροποποιητικών της εκδοθεισών αποφάσεων.

 

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

 

Την κατάργηση της ως άνω υπ' αριθμόν 2647/ΥΠΕΘΟ/538866/ΕΙΔ.135/ΕΟΤ/1986 (ΦΕΚ 797/Β/1986) απόφασης Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας Μέτρα για την ελεγχόμενη τουριστική ανάπτυξη και την αναβάθμιση της τουριστικής προσφοράς περιοχών της χώρας. Καθορισμός περιοχών Ελέγχου Τουριστικής Ανάπτυξης, όπως αυτή ίσχυε με τις τροποποιήσεις της.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 05-08-2016

 

Η Αναπληρώτρια Υπουργός

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.