Νόμος 1335/83

Ν1335/1983: Κύρωση Διεθνούς Σύμβασης για τη διατήρηση της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος της Ευρώπης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 1335/1983: Κύρωση Διεθνούς Σύμβασης για τη διατήρηση της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος της Ευρώπης, (ΦΕΚ 32/Α/1983), 14-03-1983.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Κυρώνουμε και εκδίδουμε τον κατωτέρω υπό της Βουλής, ψηφισθέντα νόμο:

 

Άρθρο Πρώτο

 

Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παράγραφος 1 του Συντάγματος η Διεθνής Σύμβαση για τη διατήρηση της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος της Ευρώπης, που υπογράφτηκε στη Βέρνη στις 19-09-1979, της οποίας το κείμενο με τα Παραρτήματα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και IV σε πρωτότυπο στη Γαλλική γλώσσα και σε μετάφραση στην Ελληνική έχουν ως εξής:

 

Διεθνής Σύμβαση για τη διατήρηση της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος της Ευρώπης

 

Προοίμιο

 

Τα Κράτη -Μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης και τα άλλα Μέρη που υπογράφουν την παρούσα Σύμβαση.

 

Έχοντας υπόψη ότι ο σκοπός του Συμβουλίου της Ευρώπης είναι η περαιτέρω σύσφιγξη της ενότητας των μελών του,
Λαμβάνοντας υπόψη τη θέληση του Συμβουλίου της Ευρώπης για συνεργασία με άλλα Κράτη στον τομέα της διατήρησης της φύσης,
Αναγνωρίζοντας ότι η άγρια χλωρίδα και πανίδα αποτελούν φυσική κληρονομία με αξία αισθητική, επιστημονική, ψυχαγωγική, οικονομική και ενδογενή η οποία είναι αναγκαίο να διατηρηθεί και να μεταβιβασθεί στις επερχόμενες γενεές,
Αναγνωρίζοντας τον ουσιαστικό ρόλο τον οποίο διαδραματίζουν η άγρια χλωρίδα και πανίδα στη διατήρηση της βιολογικής ισορροπίας,
Διαπιστώνοντας τη σπανιότητα πολυάριθμων ειδών της άγριας χλωρίδας και πανίδας και την απειλή αφανισμού η οποία βαρύνει ορισμένα από αυτά,
Έχοντας συνείδηση ότι η διατήρηση των φυσικών οικοτόπων είναι ένα από τα ουσιώδη στοιχεία για τη προστασία και διαφύλαξη της άγριας χλωρίδας και πανίδας,
Αναγνωρίζοντας ότι οι Κυβερνήσεις θα ήταν σκόπιμο να λάβουν υπόψη τους τη διατήρηση της άγριας χλωρίδας και πανίδας κατά τον καθορισμό των στόχων και των εθνικών προγραμμάτων τους και ότι μια διεθνής συνεργασία θα ήταν σκόπιμο να ληφθεί για τη διατήρηση ιδίως των αποδημητικών ειδών,
Έχοντας σοβαρώς συνείδηση των αιτήσεων ανάληψης κοινής δράσης των προερχόμενων από Κυβερνήσεις ή Οργανισμούς διεθνούς δικαίου,ιδίως των αιτήσεων που εκφράστηκαν από τη Συμβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης κατά τη Σύνοδο των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον του 1972,
Επιθυμώντας ιδίως να ακολουθήσουν στον τομέα της διατήρησης της άγριας ζωής τις συστάσεις της υπ' αριθμόν 2 Απόφασης της Δεύτερης Ευρωπαϊκής Υπουργικής Διάσκεψης για το Περιβάλλον,

 

Συμφώνησαν τα ακόλουθα:

 

Κεφάλαιο Πρώτο: Γενικές διατάξεις

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

 

Κεφάλαιο Δεύτερο: Προστασία οικοτόπων

 

Άρθρο 4

 

Κεφάλαιο Τρίτο: Διατήρηση ειδών

 

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

Άρθρο 8

Άρθρο 9

 

Κεφάλαιο Τέταρτο: Ειδικές διατάξεις σχετικές προς τα αποδημητικά είδη

 

Άρθρο 10

 

Κεφάλαιο Πέμπτο: Συμπληρωματικές διατάξεις

 

Άρθρο 11

Άρθρο 12

 

Κεφάλαιο Έκτο: Διαρκής Επιτροπή

 

Άρθρο 13

Άρθρο 14

Άρθρο 15

 

Κεφάλαιο Έβδομο: Τροποποιήσεις

 

Άρθρο 16

Άρθρο 17

 

Κεφάλαιο Όγδοο: Διευθέτηση διαφορών

 

Άρθρο 18

 

Κεφάλαιο Ένατο: Τελικές διατάξεις

 

Άρθρο 19

Άρθρο 20

Άρθρο 21

Άρθρο 22

Άρθρο 23

Άρθρο 24

 

Σε περίπτωση των ανωτέρω οι υπογράφοντες, δεόντως εξουσιοδοτημένοι προς τούτο, υπέγραψαν την παρούσα Σύμβαση.

 

Έγινε στη Βέρνη, στις 19-09-1979, στη γαλλική και αγγλική γλώσσα των δύο κειμένων εχόντων την αυτή τυπική ισχύ, σε ένα αντίτυπο, το οποίο θα είναι κατατεθειμένο στα αρχεία του Συμβουλίου της Ευρώπης. Ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης κοινοποιεί ακριβές αντίγραφο σε κάθε Κράτος - Μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης, σε κάθε Κράτος - Μέλος και στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, καθώς και σε κάθε Κράτος, κληθέν να υπογράψει την παρούσα Σύμβαση η να προσχωρήσει σ' αυτή.

 

Άρθρο Δεύτερο

 

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Παραγγέλνουμε να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το κείμενο του παρόντος και να εκτελεσθεί ως νόμος του Κράτους.

 

Αθήνα 12-03-1983.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.