Νόμος 2190/94 - Άρθρο 13

Άρθρο 13: Μεταβατικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η έναρξη λειτουργίας του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης, μετά από πρόταση της ολομέλειας του Συμβουλίου. Ο Υπουργός δύναται να ζητήσει την επίσπευση λειτουργίας του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού.

 

2. Τρεις (3) μήνες μετά την έναρξη λειτουργίας του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, όλες οι υπηρεσίες και νομικά πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 14 υπάγονται στις οριζόμενες στα κεφάλαια Α', Β' και Γ' υποχρεώσεις, περιορισμούς και διαδικασίες. Ο Υπουργός Προεδρίας της Κυβέρνησης δύναται με απόφαση του να ορίσει ημερομηνία μερικής ή συνολικής υπαγωγής νωρίτερα του τριμήνου.

 

3. Από της συμπληρώσεως τριμήνου από της ενάρξεως λειτουργίας του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού ή από της προγενέστερης ημερομηνίας, που τυχόν ορισθεί με την υπουργική απόφαση της προηγούμενης παραγράφου και για όσες υπηρεσίες ή νομικά πρόσωπα αυτή αφορά, παύει αντιστοίχως η εφαρμογή των διατάξεων που καθορίζουν άλλα όργανα αρμόδια για την προκήρυξη ή ανακοίνωση πλήρωσης θέσεων ή πρόσληψης προσωπικού και τη διενέργεια των λοιπών διαδικασιών.

 

4. Διαδικασίες πλήρωσης θέσεων ή πρόσληψης προσωπικού, για τις οποίες η σχετική προκήρυξη ή ανακοίνωση είχε γίνει έως την ημερομηνία που ορίζεται στην παράγραφο 2, ολοκληρώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο της προκηρύξεως ή ανακοινώσεως.

 

5. Από του διορισμού των μελών του και μέχρι ην έναρξη λειτουργίας του, το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού εξυπηρετείται από προσωπικό που αποσπάται προσωρινά σ' αυτό σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα η εκκαθάριση των δαπανών του γίνεται από τη Διεύθυνση Οικονομικού του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.