Νόμος 3982/11 - Άρθρο 21

Άρθρο 21: Προϋποθέσεις για τη λειτουργία των δραστηριοτήτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Εάν, κατά την επιθεώρηση, που διενεργείται, διαπιστωθούν παρεκκλίσεις από την άδεια εγκατάστασης, οι οποίες όμως δεν καθιστούν την μονάδα μη συμβατή με τις διατάξεις των άρθρων 17 - 40 και των κανονιστικών πράξεων, οι οποίες εκδίδονται βάσει αυτών, χορηγείται στις δραστηριότητες μέσης και υψηλής όχλησης άδεια λειτουργίας εντός 15 ημερών από την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

 

2. Εάν διαπιστωθούν παρεκκλίσεις από την άδεια εγκατάστασης τέτοιας φύσης ή έκτασης που καθιστούν τη μονάδα ασύμβατη με τις διατάξεις των άρθρων 17 - 40 και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση αυτών, η Αδειοδοτούσα Αρχή μπορεί είτε να εφαρμόζει τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 29 για τις δραστηριότητες των παραγράφων 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 17 ανεξαρτήτως βαθμού όχλησης όταν κρίνει ότι δεν είναι δυνατή η άρση των παρεκκλίσεων είτε να χορηγεί για τις δραστηριότητες μέσης και υψηλής όχλησης προσωρινή άδεια λειτουργίας διάρκειας μέχρι δώδεκα μηνών, με σκοπό την άρση των παρεκκλίσεων όταν κρίνει ότι είναι δυνατή η άρση αυτών. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής, αν έχουν αρθεί οι παρεκκλίσεις, η Αδειοδοτούσα Αρχή χορηγεί οριστική άδεια λειτουργίας, άλλως εφαρμόζει τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 29.

 

3. Εάν η εγκατάσταση έχει αποδεδειγμένα κατασκευαστεί, επεκταθεί ή εκσυγχρονιστεί και λειτουργήσει μέσα στο χρόνο ισχύος της σχετικής άδειας, αλλά η υπεύθυνη δήλωση ή η αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας υποβλήθηκε μετά τη λήξη της ισχύος της άδειας εγκατάστασης, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 3, 4 και 5 του άρθρου 19 και των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου. Στην περίπτωση αυτή, εφόσον τελικά χορηγηθεί άδεια λειτουργίας, επιβάλλονται οι Κυρώσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 29.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.