Νόμος 3982/11 - Άρθρο 4a

Άρθρο 4Α: Απαιτήσεις για την ίδρυση, την επέκταση, τη λειτουργία και τον έλεγχο εγκαταστάσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για την ίδρυση, την επέκταση, τη λειτουργία και τον έλεγχο των εγκαταστάσεων, που αναφέρονται στην περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 3 απαιτείται αναλόγως του επιπέδου της κατά περίπτωση επαγγελματικής δραστηριότητας ή των απαιτήσεων για έκδοση άδειας εγκατάστασης ή λειτουργίας, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 19, η εκπόνηση ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών μελετών μιας εγκατάστασης, η επίβλεψη εκτέλεσης των εν λόγω μελετών, η επίβλεψη και ο έλεγχος της καλής λειτουργίας της εν λόγω εγκατάστασης και οι πραγματογνωμοσύνες επί εγκαταστάσεων.

 

2. Με προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών:

 

α) Κατατάσσονται οι ως άνω εγκαταστάσεις και ορίζονται αντίστοιχα επίπεδα επαγγελματικών δραστηριοτήτων.

 

β) Καθορίζονται οι απαιτήσεις εκπόνησης των ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών μελετών μιας εγκατάστασης, επίβλεψης της εκτέλεσης των εν λόγω μελετών, επίβλεψης και ελέγχου της καλής λειτουργίας για κάθε εγκατάσταση και των πραγματογνωμοσυνών επί εγκαταστάσεων.

 

γ) Καθορίζονται τα επαγγελματικά προσόντα που πρέπει να διαθέτουν τα φυσικά πρόσωπα, για την άσκηση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων που αναφέρονται στην ανωτέρω περίπτωση β'.

 

δ) Καθορίζονται τα αρμόδια όργανα των περιφερειών σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 5, η διαδικασία και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση, την ανανέωση ή την επέκταση της άδειας άσκησης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων που αναφέρονται στην ανωτέρω περίπτωση β', καθώς και για την άσκηση των εν λόγω δραστηριοτήτων, όταν συντρέχουν οι αντικειμενικώς διαπιστούμενες προϋποθέσεις.

 

ε) Καθορίζεται η αντιστοίχηση των αδειών που υφίστανται κατά την έκδοση του παρόντος νόμου και οι οποίες αφορούν στην άσκηση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων που αναφέρονται στην ανωτέρω περίπτωση β', με τις επαγγελματικές άδειες ή τις βεβαιώσεις αναγγελίας, που εκδίδονται σύμφωνα με τον παρόντα νόμο.

 

στ) Οι αντικειμενικά διαπιστούμενες προϋποθέσεις, οι οποίες αναφέρονται στην παράγραφο 11 του άρθρου 5, καθώς και η κατά περίπτωση απαιτούμενη εξειδίκευση τους.

 

ζ) Κάθε άλλο σχετικό ζήτημα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο προστέθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 228 του νόμου [Ν] 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/2012).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.