Νόμος 4442/16 - Άρθρο 15

Άρθρο 15: Διοικητικές κυρώσεις σε ασκούντες οικονομική δραστηριότητα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Σε περίπτωση άσκησης οικονομικής δραστηριότητας με γνωστοποίηση, σύμφωνα με το άρθρο 5, η παράλειψη γνωστοποίησης πριν από την έναρξη λειτουργίας της οικονομικής δραστηριότητας, η παράλειψη γνωστοποίησης των στοιχείων που πρόκειται να μεταβληθούν ή μεταβλήθηκαν ή η παροχή αναληθών στοιχείων κατά τη γνωστοποίηση ή τη μεταβολή επισύρει διοικητικό πρόστιμο από εκατό (100) έως είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ. Για την επιμέτρηση του προστίμου λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω κριτήρια:

 

α) αν η παράλειψη αφορά την αρχική γνωστοποίηση ή τη γνωστοποίηση στοιχείων που έχουν μεταβληθεί,

 

β) σε περίπτωση παράλειψης γνωστοποίησης στοιχείων που μεταβλήθηκαν ή σε περίπτωση γνωστοποίησης αναληθών στοιχείων, αν η παράβαση αφορά ένα ή περισσότερα στοιχεία και ο βαθμός σπουδαιότητας αυτών,

 

γ) το μέγεθος της οικονομικής δραστηριότητας,

 

δ) η διάρκεια της παράβασης και η τυχόν επανάληψή της,

 

ε) αν η παράβαση περί γνωστοποίησης αποτελεί τυπική παράβαση ή συνοδεύεται και από παράβαση των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας περί λειτουργίας της οικονομικής δραστηριότητας,

 

στ) αν από την άσκηση της δραστηριότητας τέθηκε σε διακινδύνευση ή προκλήθηκε βλάβη στο δημόσιο συμφέρον,

 

ζ) η άμεση συνεργασία ή ανταπόκριση του οικονομικού φορέα να συμμορφωθεί.

 

Τα ελεγκτικά όργανα, αν κρίνουν ότι η παράβαση με βάση τα ανωτέρω κριτήρια είναι ήσσονος σημασίας, μπορούν αντί της επιβολής του προστίμου να προβούν σε σύσταση.

 

Ο συντελεστής βαρύτητας των ανωτέρω κριτηρίων, η επιμέτρηση τους, το εύρος των κυρώσεων εντός των ορίων της παραγράφου 1, τα όργανα και η διαδικασία επιβολής τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα καθορίζονται με την κοινή υπουργική απόφαση που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 5 παράγραφος 3.

 

2. Σε περίπτωση άσκησης οικονομικής δραστηριότητας ύστερα από προηγούμενη έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 7, η έλλειψη αυτής επισύρει διοικητικό πρόστιμο από πεντακόσια (500) έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες τέλεσης της παράβασης, το μέγεθος της επιχείρησης, την προσβαλλόμενη πτυχή του δημοσίου συμφέροντος και την ένταση της προσβολής. Επιπλέον, συνεκτιμώνται κατά την επιμέτρηση του προστίμου:

 

α) το μέγεθος της οικονομικής δραστηριότητας,

 

β) η διάρκεια της παράβασης και η τυχόν επανάληψή της,

 

γ) αν η παράβαση περί έγκρισης αποτελεί τυπική παράβαση ή συνιστά και παράβαση των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία της οικονομικής δραστηριότητας,

 

δ) η άμεση συνεργασία ή ανταπόκριση του οικονομικού φορέα να συμμορφωθεί,

 

ε) αν από την άσκηση της δραστηριότητας τέθηκε σε διακινδύνευση ή προκλήθηκε βλάβη στο δημόσιο συμφέρον. Σε αυτή την περίπτωση, εφόσον προκύπτει άμεσος κίνδυνος για το δημόσιο συμφέρον και παρίσταται έκτακτη ανάγκη αποτροπής του κινδύνου αυτού, μπορεί να επιβάλλεται η ολική ή μερική, προσωρινή ή οριστική διακοπή της λειτουργίας της δραστηριότητας.

 

Το εύρος του πλαισίου των κυρώσεων εντός των ορίων της παραγράφου 2, τα κριτήρια επιμέτρησης των ανωτέρω κυρώσεων, τα όργανα και η διαδικασία επιβολής τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα για κάθε οικονομική δραστηριότητα ή για ομάδα ή ομάδες δραστηριοτήτων καθορίζονται για περιπτώσεις υφιστάμενων εγκρίσεων με την κοινή υπουργική απόφαση που εκδίδεται δυνάμει της παραγράφου 3 του άρθρου 7.

 

3. Η διαπίστωση παράβασης όρων της κείμενης νομοθεσίας επισύρει τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

 

4. Τα πρόστιμα που βεβαιώνονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο εισπράττονται ως δημόσια έσοδα κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων και πιστώνονται σε ειδικό κωδικό του Κρατικού Προϋπολογισμού. Επί των εισπραττόμενων προστίμων για την επιβολή και είσπραξη, των οποίων αρμόδιος είναι Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ποσοστό 50% αποτελεί έσοδο του οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου βεβαιώνεται η παράβαση και ποσοστό 50% αποδίδεται στον ανωτέρω ειδικό κωδικό του Κρατικού Προϋπολογισμού.

 

5. Κατά των πράξεων με τις οποίες επιβάλλονται οι κυρώσεις των προηγούμενων παραγράφων δύναται να ασκείται προσφυγή κατ' εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας.

 



Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.