Νόμος 4442/16 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Εφαρμογή διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με εξαίρεση τις δραστηριότητες που αναφέρονται και διέπονται από το ειδικό μέρος του νόμου και μέχρι την πλήρη υπαγωγή ορισμένης δραστηριότητας στο καθεστώς του παρόντος νόμου, εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι διατάξεις της ειδικής νομοθεσίας που διέπουν τις προϋποθέσεις και τους όρους εγκατάστασης και λειτουργίας των οικονομικών δραστηριοτήτων που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα.

 

2. Η υπαγωγή της εγκατάστασης και λειτουργίας ορισμένης οικονομικής δραστηριότητας στο καθεστώς του παρόντος νόμου δεν απαλλάσσει τον ενδιαφερόμενο από την υποχρέωση για την τήρηση των ισχυουσών διατάξεων που διέπουν κατά τα λοιπά την άσκηση της δραστηριότητας. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων αυτών, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στις οικείες διατάξεις.

 

3. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στις διατάξεις του παρόντος νόμου ή στις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση του, ο ενδιαφερόμενος που ασκεί οικονομική δραστηριότητα υπαγόμενη στον παρόντα νόμο υποχρεούται να τηρεί στο χώρο άσκησης της δραστηριότητας φάκελο με όλα τα απαιτούμενα από τις σχετικές διατάξεις έγγραφα, όπως διοικητικές άδειες, εγκρίσεις, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά έγγραφα.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.