Νόμος 4468/17 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Σύσταση, έδρα, εποπτεία


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συνιστάται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία στην ελληνική γλώσσα Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης και το διακριτικό τίτλο ΕΣΥΔ και στην αγγλική γλώσσα Hellenic Accreditation System και το διακριτικό τίτλο ESYD. Έδρα αυτού ορίζεται ο Δήμος Καλλιθέας Αττικής. Με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, που εγκρίνεται από τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, μπορεί να μεταφέρεται η έδρα του σε άλλο δήμο.

 

2. Η αυτοτελής λειτουργική μονάδα Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης ανώνυμη εταιρεία της περίπτωσης β' της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του νόμου 4109/2013 (ΦΕΚ 16/Α/2013) αποσπάται από το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας - ΕΣΥΠ και εντάσσεται στο συνιστώμενο με το παρόν νομικό πρόσωπο Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.

 

3. Το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης αποτελεί τον Εθνικό Οργανισμό Διαπίστευσης κατά την έννοια των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΚ) υπ' αριθμόν 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 09-07-2008 (L 218/30), ανήκει στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, διαθέτει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και εποπτεύεται από τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.