Νόμος 4468/17 - Άρθρο 15

Άρθρο 15


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 25 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 368/1989 (ΦΕΚ 163/Α/1989), προστίθεται περίπτωση ε' ως εξής:

 

{ε) Τμήμα για την Αντιμετώπιση της Αδήλωτης Εργασίας.}

 

2. Στο άρθρο 25 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 368/1989, μετά την παράγραφο 7, προστίθεται παράγραφος 7Α ως εξής:

 

{7Α. Το Τμήμα για την Αντιμετώπιση της Αδήλωτης Εργασίας απαρτίζεται από:

 

α) τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ως Πρόεδρο, ο οποίος σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνεται από τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Εργασίας και Ένταξης στην Απασχόληση,

 

β) τον Ειδικό Γραμματέα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), ο οποίος σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνεται από τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας,

 

γ) 1 υπάλληλο Επιθεωρητή Εργασίας, του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, με τον αναπληρωτή του,

 

δ) 1 σύμβουλο / συνεργάτη του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με τον αναπληρωτή του,

 

ε) 4 εκπροσώπους των εργοδοτών, οι οποίοι υποδεικνύονται ανά ένας, με τους αναπληρωτές τους, από το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), τη Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ), την Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) και το Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ),

 

στ) 4 εκπροσώπους των εργαζομένων, οι οποίοι υποδεικνύονται, με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, από τη Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ).

 

Εισηγητής του Τμήματος ορίζεται υπάλληλος του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 

Γραμματέας του Τμήματος ορίζεται υπάλληλος του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 

Στις συνεδριάσεις του Τμήματος μπορεί να παρίσταται ως παρατηρητής ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ασφάλισης Μισθωτών του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ). Στις συνεδριάσεις μπορούν να προσκαλούνται και να συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου:

 

α)α) εκπρόσωποι άλλων Υπουργείων, όταν συζητούνται θέματα της αρμοδιότητας των Υπουργείων αυτών,

 

β)β) εμπειρογνώμονες ή ειδικοί επιστήμονες ή άλλοι ειδικοί πάνω στα θέματα που κάθε φορά εξετάζονται.

 

Ο πρόεδρος, τα μέλη, ο εισηγητής και ο γραμματέας του Τμήματος ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με διετή θητεία. Για τον ορισμό των μελών των υπό στοιχείων ε' και στ' αποστέλλεται πρόσκληση υπόδειξης εκπροσώπων προς τους αντίστοιχους φορείς.

 

Σε περίπτωση που δεν υποδειχθούν εντός 20 ημερών από τη σχετική πρόσκληση, το Τμήμα συγκροτείται και λειτουργεί χωρίς τη συμμετοχή τους.}

 

3. Στο άρθρο 25 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 368/1989, προστίθεται παράγραφος 16 ως εξής:

 

{16. Στην αρμοδιότητα του Τμήματος για την Αντιμετώπιση της Αδήλωτης Εργασίας ανήκει η εισήγηση και η υποβολή προτάσεων προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την υλοποίηση στοχευμένων μέτρων για την πάταξη της αδήλωτης εργασίας και ιδίως για:

 

α) την αποτελεσματική εφαρμογή του Οδικού Χάρτη για την Αδήλωτη Εργασία 2017-2019 και των ειδικότερων δράσεων που σχετίζονται με αυτόν, καθώς και την παρακολούθηση της εφαρμογής τους,

 

β) τη μελέτη ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών, την πρόληψη, την καταστολή της αδήλωτης, ανασφάλιστης και πλημμελώς δηλωμένης εργασίας και εισφοροδιαφυγής,

 

γ) την ενίσχυση του στελεχιακού δυναμικού και την αναβάθμιση του ρόλου, των μέσων και της αρμοδιότητας των ελεγκτικών μηχανισμών για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του φαινομένου,

 

δ) τη διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων συναρμοδίων υπηρεσιών και Υπουργείων για τον έλεγχο της αδήλωτης εργασίας,

 

ε) τη διασφάλιση μέσω της νομοθεσίας και των απαιτούμενων κανονιστικών πράξεων, της αποτελεσματικής συνεργασίας των ελεγκτικών μηχανισμών, καθώς και των παραμετρικών αλλαγών σε ρυθμίσεις της εργατικής νομοθεσίας που συμβάλλουν στην αύξηση του φαινομένου της αδήλωτης ή και της μερικά δηλούμενης εργασίας,

 

στ) την ανταλλαγή στοιχείων, με συναρμόδιους φορείς, την αλληλοενημέρωση για επιμέρους υπηρεσιακά σχέδια, καθώς και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, μεθόδων και εργαλείων ελέγχου, με στόχο την αύξηση της αποδοτικότητας των ελέγχων,

 

ζ) την αξιολόγηση των συστημάτων διοικητικών κυρώσεων και εν γένει ποινών, την εξέταση παράλληλων ή εναλλακτικών μέσων συμμόρφωσης και τη δημιουργία πλαισίου άμεσης και επιτόπιας επιβολής κυρώσεων στη βάση αντικειμενικών κριτηρίων,

 

η) τη θέσπιση ειδικών αντικειμενικών τεκμηρίων για την αντιμετώπιση της μη δήλωσης ή της πλημμελούς δήλωσης προσωπικού σε κλάδους δραστηριότητας με υψηλά ποσοστά αδήλωτης εργασίας,

 

θ) τη στρατηγική και την αποτελεσματική εστίαση των ελέγχων, καθώς και τη συνεργασία για την κατάρτιση ειδικών επιχειρησιακών σχεδίων ελέγχων,

 

ι) την έγκαιρη και έγκυρη ανατροφοδότηση της πλατφόρμας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας.

 

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθμίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες του Τμήματος για την Αντιμετώπιση της Αδήλωτης Εργασίας.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.