Νόμος 4495/17 - Άρθρο 64

Άρθρο 64: Ορισμοί


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

 

α) Ηλεκτρονική πολεοδομική ταυτότητα δήμου: η ηλεκτρονική βάση στην οποία κάθε δήμος καταγράφει και ενημερώνει τα στοιχεία του ισχύοντος και υπό εκπόνηση χωρικού σχεδιασμού, καθώς και τους κοινόχρηστους ή αδόμητους χώρους αυτού, με σκοπό την άμεση και πλήρη πρόσβαση κάθε ενδιαφερόμενου στα ανωτέρω στοιχεία και πληροφορίες και τη δυνατότητα εποπτείας και επίσπευσης του σχεδιασμού.

 

β) Τράπεζα Δικαιωμάτων Δόμησης και Κοινόχρηστων Χώρων (Τράπεζα Δικαιωμάτων Δόμησης και Κοινόχρηστων Χώρων): το ηλεκτρονικό σύστημα στο οποίο καταγράφονται και διαχειρίζονται, αφενός μεν, οι Τίτλοι Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης από βαρυνόμενα ακίνητα που έχουν εκδοθεί ή πρόκειται να εκδοθούν, καθώς και κάθε εκτελεστός τίτλος οφειλόμενης αποζημίωσης, αφετέρου δε, οι Τίτλοι Εισφοράς Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου από ωφελούμενα ακίνητα που πρόκειται να εκδοθούν.

 

γ) Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης (ΜΣΔ): η αφαίρεση Συντελεστή Δόμησης από βαρυνόμενο ακίνητο και η προσθήκη αυτού σε ωφελούμενο ακίνητο.

 

δ) Τίτλος Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης: ο τίτλος που χορηγείται στον κύριο βαρυνόμενου ακινήτου και ενσωματώνει το δικαίωμα για πραγματοποίηση Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης.

 

ε) Τίτλος Εισφοράς Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου (Τίτλος ΕΠΙ): ο τίτλος που χορηγείται στον κύριο ωφελούμενου ακινήτου και ενσωματώνει την υποχρέωσή του για την αντιστάθμιση περιβαλλοντικού ισοζυγίου, μέσω της αντιστοίχισής του με τίτλο Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης, καθώς και του υπολογισμού και της καταβολής προς την Τράπεζα Δικαιωμάτων Δόμησης και Κοινόχρηστων Χώρων της χρηματικής υποχρέωσης που προκύπτει από αυτήν. Η αντιστάθμιση αυτή απαιτείται στα ωφελούμενα ακίνητα λόγω της διατήρησης υπερβάλλοντος Συντελεστή Δόμησης ή της προσθήκης Συντελεστή Δόμησης ή της υλοποίησης επιτρεπομένου κατά παρέκκλιση βάσει ειδικών διατάξεων Συντελεστή Δόμησης.

 

στ) Βαρυνόμενο ακίνητο: το ακίνητο για το οποίο μπορεί να εκδοθεί Τίτλος Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης.

 

ζ) Ωφελούμενο ακίνητο: το ακίνητο στο οποίο μπορεί να πραγματοποιηθεί Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης.

 

η) Πραγματοποίηση Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης (Πραγματοποίηση Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης): η προσθήκη Συντελεστή Δόμησης σε ωφελούμενο ακίνητο μετά από την έκδοση τίτλου Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης και την αντιστοίχισή του με τίτλο Εισφοράς Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου μέσω της Τράπεζας Δικαιωμάτων Δόμησης και Κοινόχρηστων Χώρων.

 

θ) Πραγματοποίηση Εισφοράς Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου: η διατήρηση εντός Περιοχής Αυξημένης Επιβάρυνσης Συντελεστή ή η εξασφάλιση υπερβάλλοντος Συντελεστή Δόμησης σε ωφελούμενο ακίνητο, λόγω εισφοράς στο Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο, με την έκδοση Τίτλου Εισφοράς Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου και την αντιστοίχισή του με τίτλο Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης μέσω της Τράπεζας Δικαιωμάτων Δόμησης και Κοινόχρηστων Χώρων.

 

ι) Ζώνη Υποδοχής Συντελεστή (ΖΥΣ): η ζώνη όπου επιτρέπεται η πραγματοποίηση Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης σε ωφελούμενα ακίνητα.

 

ι)α) Περιοχή Αυξημένης Επιβάρυνσης Συντελεστή (ΠΑΕΣ): η περιοχή που, μετά τη λήξη της δυνατότητας υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος, καταγράφεται η συγκέντρωση αυθαίρετων κατασκευών και αλλαγών χρήσης της κατηγορίας 5 του άρθρου 9 του νόμου 4178/2013 και της κατηγορίας 5 του άρθρου 96 του παρόντος. Σε αυτήν εξετάζεται η δυνατότητα οριστικής εξαίρεσης των ανωτέρω αυθαίρετων κατασκευών και αλλαγών χρήσης από την κατεδάφιση, ύστερα από την έκδοση Τίτλου Εισφοράς Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου και την αντιστοίχισή του με τίτλο Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης, μέσω της Τράπεζας Δικαιωμάτων Δόμησης και Κοινόχρηστων Χώρων και εφαρμόζονται δράσεις προς αποκατάσταση του Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου.

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.