Νόμος 4554/18 - Άρθρο 53

Άρθρο 53


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 13 του νόμου 4369/2016 (ΦΕΚ 33/Α/2016), αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε ως ακολούθως:

 

{3. Οι κατά τη δημοσίευση του νόμου υπηρετούντες στις θέσεις του άρθρου 8 εκτελούν κανονικά τα καθήκοντά τους έως τη λήξη της θητείας τους. Σε περίπτωση κένωσης των ως άνω θέσεων με οποιονδήποτε τρόπο πριν την 31-12-2018, αυτές πληρούνται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και οι τοποθετούμενοι σε αυτές εκτελούν κανονικά τα καθήκοντά τους έως τη λήξη της θητείας τους. Από την 01-01-2019 και εφεξής, σε περίπτωση κένωσης των θέσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 8 καθ' οιονδήποτε τρόπο, η πλήρωσή τους διενεργείται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του παρόντος νόμου. Σε κάθε περίπτωση, η θητεία των προσώπων σε θέσεις που προκηρύσσονται δυνάμει του άρθρου 8 του νόμου 4369/2016, παύει με την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής και διορισμού του άρθρου αυτού.}

 

2. Από την ισχύ της παραγράφου 1 δεν θίγονται εκκρεμείς κατά τη δημοσίευση του παρόντος διαδικασίες επιλογής και διορισμοί που διενεργούνται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του νόμου 4369/2016.

 

3. Οι υπηρετούντες κατά την 29-06-2018 σε θέσεις του άρθρου 8 του νόμου 4369/2016 εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους μέχρι τη λήξη της θητείας τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος ή την ολοκλήρωση των εκκρεμών διαδικασιών επιλογής της παραγράφου 2. Αν τα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου έχουν διορισθεί μέχρι την πλήρωση της θέσης που κατέχουν με τη διαδικασία του άρθρου 8 του νόμου 4369/2016, ως λήξη της θητείας τους νοείται αυτή που προβλέπεται από τις οικείες για το εκάστοτε νομικό πρόσωπο διατάξεις. Σε κάθε περίπτωση, η θητεία τους λήγει με την ολοκλήρωση των διαδικασιών επιλογής και διορισμού, σύμφωνα με το άρθρο 8 του νόμου 4369/2016.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.