Νόμος 4635/19 - Άρθρο 13

Άρθρο 13


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 48Α του νόμου 4442/2016 (ΦΕΚ 230/Α/2016) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Δεν απαιτείται έγκριση εγκατάστασης για τις δραστηριότητες που εγκαθίστανται, εκσυγχρονίζονται ή επεκτείνονται σε περιοχές στις οποίες καθορίζονται χρήσεις γης βιομηχανίας - βιοτεχνίας με βάση τον πολεοδομικό σχεδιασμό οποιουδήποτε επιπέδου. Οι δραστηριότητες αυτές υπάγονται στο καθεστώς γνωστοποίησης του άρθρου 6.}

 

2. Η παράγραφος 5 του άρθρου 19 του νόμου 3982/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, η λειτουργία των εγκαταστάσεων των δραστηριοτήτων του άρθρου 17 του νόμου 4442/2016 που κατατάσσονται στην κατηγορία Α2 σύμφωνα με την υπ' αριθμόν οίκοθεν ΔΙΠΑ/37674/2016 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ 2471/Β/2016) ή των εγκαταστάσεων που μετά από εκσυγχρονισμό ή επέκταση κατατάσσονται για πρώτη φορά στην κατηγορία Α2, υπόκειται σε καθεστώς γνωστοποίησης κατά την έννοια του άρθρου 5 και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του νόμου 4442/2016. Κάθε αντίθετη διάταξη καταργείται. Αιτήσεις για χορήγηση έγκρισης λειτουργίας εγκαταστάσεων των δραστηριοτήτων του προηγούμενου εδαφίου που είχαν ήδη υποβληθεί κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος δεν εξετάζονται και οι φάκελοι επιστρέφονται στον αιτηθέντα την έγκριση, ο οποίος υποχρεούται στην υποβολή γνωστοποίησης λειτουργίας. Ως παράβολο της γνωστοποίησης λειτουργίας θεωρείται το παράβολο που είχε κατατεθεί για την έκδοση της έγκρισης λειτουργίας.}

 

3. Η παράγραφος 9 του άρθρου 20 του νόμου 3982/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{9. α. Από την έκδοση της απόφασης του επόμενου εδαφίου, κάθε αναφορά στην κείμενη νομοθεσία σε υψηλή, μέση και χαμηλή όχληση καταργείται και εφεξής νοείται ως αναφορά στις κατηγορίες Α1, Α2 και Β αντίστοιχα της περιβαλλοντικής κατάταξης.

 

Το αργότερο μέχρι τις 30-06-2020, με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατατάσσονται εκ νέου στις κατηγορίες της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011), οι μεταποιητικές δραστηριότητες που προβλέπονται στις διατάξεις της απόφασης υπ' αριθμόν 3137/191/Φ.15/2002 (ΦΕΚ 1048/Β/2002) των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με την υπ' αριθμόν 13234/800/Φ.15/2012 όμοια (ΦΕΚ 3251/Β/2012), την υπ' αριθμόν 10432/1115/Φ.15/2014 όμοια (ΦΕΚ 2604/Β/2014), την υπ' αριθμόν Φ.15/48/5/2014 όμοια (ΦΕΚ 27/Β/2014), την υπ' αριθμόν 132894/1751/Φ.15/2017 απόφαση των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ 4412/Β/2017) και την υπ' αριθμόν 89209/1187/Φ.15/2018 όμοια (ΦΕΚ 3675/Β/2018).

 

β. Δραστηριότητες για τις οποίες έχει υποβληθεί αίτηση υπαγωγής στο νόμο [Ν] 4608/2019 ή έγκρισης εγκατάστασης ή γνωστοποίηση ή αίτηση έγκρισης ή τροποποίησης περιβαλλοντικών όρων έως την δημοσίευση του παρόντος νόμου ή που ασκούνται νόμιμα κατά τον χρόνο έκδοσης της υπουργικής απόφασης της προηγούμενης παραγράφου και που, κατόπιν και εξαιτίας της, κατά τα ανωτέρω, περιβαλλοντικής κατάταξής τους, δεν είναι συμβατές με τις χρήσεις γης του ακινήτου στο οποίο είναι εγκατεστημένες, εξακολουθούν να θεωρούνται νόμιμες για 30 έτη από την έκδοση της απόφασης αυτής. Κατά το χρονικό αυτό διάστημα, οι δραστηριότητες του προηγούμενου εδαφίου επιτρέπεται να τροποποιούνται ή να εκσυγχρονίζονται ή να επεκτείνονται εντός του γηπέδου ή άπαξ σε όμορο, η έκταση του οποίου δεν υπερβαίνει το 50% του υφιστάμενου γηπέδου και πριν από τη μετάπτωση επιτρεπόταν σε αυτό η συγκεκριμένη δραστηριότητα εφόσον η τροποποίηση ή ο εκσυγχρονισμός τους ή η επέκτασή τους κατά τα ανωτέρω δεν οδηγούν σε υπαγωγή τους σε υψηλότερη κατηγορία της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου 4014/2011.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.