Προεδρικό διάταγμα 214/99 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Αρχείο Υποδομών Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην έδρα της Επιβλέπουσας Αρχής τηρείται Αρχείο Υποδομών Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής, η ενημέρωση του οποίου γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία των επόμενων παραγράφων με επιμέλεια του Φορέα Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής. Το Αρχείο Υποδομών Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής αποτελείται από:

 

(α) Το φάκελο Μελετών Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής.

(β) Το φάκελο Έργων Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής.

(γ) Το φάκελο Αδειών και Εγκρίσεων.

 

2. Ο Φάκελος Μελετών Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής ενημερώνεται κατά την εξέλιξη της εκπόνησης των Μελετών Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής ώστε η Επιβλέπουσα Αρχή να έχει πάντοτε διαθέσιμα πλήρη στοιχεία για το περιεχόμενο και τη διαδικασία εκπόνησής τους. Τα στοιχεία του Φακέλου υποβάλλει ο Φορέας Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής στην Επιβλέπουσα Αρχή σε 2 τουλάχιστον αντίγραφα ως εξής:

 

(α) Εντός 5 ημερών από την υπογραφή κάθε Σύμβασης Μελέτης, υποβάλλεται:

 

Έκθεση των προσόντων του μελετητή και τεκμηρίωσης της επιλογής του.
Σύμβαση Μελέτης Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής.
Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.
Βιογραφικό σημείωμα και πλήρη στοιχεία του Συντονιστή Μελέτης Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής και του αναπληρωτή του.

 

(β) Εντός 5 ημερών από την έγκριση κάθε Σταδίου Μελέτης Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής, υποβάλλονται τα Παραδοτέα του εγκεκριμένου Σταδίου και η Βεβαίωση Περάτωσής του.

 

(γ) Εντός 5 ημερών από την έγκριση κάθε Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής Μελέτης υποβάλλεται το Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής και στο ίδιο διάστημα από την έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής, το Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής.

 

(δ) Εντός 5 ημερών από κάθε πληρωμή του Μελετητή υποβάλλονται τα αντίστοιχα παραστατικά πληρωμής.

 

3. Με αντίστοιχο τρόπο και επιμέλεια από το Φορέα Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής συμπληρώνεται και ο Φάκελος Έργων Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής, που τηρεί η Επιβλέπουσα Αρχή. Τα στοιχεία του Φακέλου αυτού υποβάλλει ο Φορέας Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής στην Επιβλέπουσα Αρχή σε 2 τουλάχιστον αντίγραφα, ως εξής:

 

(α) Εντός 5 ημερών από την υπογραφή κάθε Σύμβασης Έργου Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής:

 

Έκθεση των προσόντων του Εργολήπτη και τεκμηρίωσης της επιλογής του.
Σύμβαση Έργου Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής
Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης
Βιογραφικό σημείωμα και πλήρη στοιχεία του επικεφαλής του εργοταξίου (εργοταξιάρχη) και του αναπληρωτή του.

 

(β) Εντός 5 ημερών από την έγκριση κάθε λογαριασμού:

 

αντίγραφο της σχετικής πιστοποίησης και του λογαριασμού.

 

(γ) Εντός 5 ημερών από την έκδοση κάθε Βεβαίωσης Περάτωσης:

 

Βεβαίωση Περάτωσης
Τα στοιχεία του Αρχείου Έργου Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής, που συνδέονται με τη Βεβαίωση Περάτωσης.

 

(δ) Εντός 5 ημερών από την έκδοση κάθε Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής:

 

Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής
Τα στοιχεία του Αρχείου Έργου Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής, που συνδέονται με την Προσωρινή Παραλαβή.

 

(ε) Εντός 5 ημερών από την έκδοση κάθε Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής:

 

Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής.
Τα στοιχεία του Αρχείου Έργου Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής, που συνδέονται μα την Οριστική Παραλαβή.

 

(στ) Εντός 5 ημερών από κάθε πληρωμή του Εργολήπτη: τα αντίστοιχα παραστατικά πληρωμής.

 

4. Με αντίστοιχο τρόπο επίσης συμπληρώνεται, με επιμέλεια του Φορέα Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής και ο Φάκελος Αδειών και Εγκρίσεων Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής. Τα στοιχεία του Φακέλου αυτού υποβάλλει ο Φορέας Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής στην Επιβλέπουσα Αρχή σε 2 τουλάχιστον αντίγραφα ως εξής:

 

Εντός 5 ημερών από την υποβολή στην Αρμόδια Αρχή οποιασδήποτε αίτησης για έκδοση άδειας ή έγκρισης: αντίγραφο της Αίτησης με υποχρέωση να υποβάλλει στην ίδια προθεσμία από την κοινοποίηση προς

αυτόν, τη σχετική απόφαση αποδοχής ή απόρριψης της αίτησης.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.