Ευρωπαϊκή Οδηγία 1992/50 - Άρθρο 28

Άρθρο 28


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, ή είναι δυνατόν να υποχρεωθεί από ένα κράτος μέλος, να αναφέρει στη συγγραφή υποχρεώσεων την αρχή ή τις αρχές από τις οποίες οι υποψήφιοι μπορούν να λάβουν τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από διατάξεις περί προστασίας και από τις συνθήκες εργασίας που ισχύουν στο κράτος μέλος, στην περιοχή ή στον τόπο όπου πρόκειται να παρασχεθούν οι υπηρεσίες, και οι οποίες πρέπει να εφαρμοσθούν για τις υπηρεσίες που παρέχονται στο εργοτάξιο κατά την περίοδο εκτέλεσης της σύμβασης.

 

2. Η αναθέτουσα αρχή που παρέχει τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ζητά από τους προσφέροντες ή από τους συμμετέχοντες στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης να αναφέρουν ότι έλαβαν υπόψη, κατά την κατάρτιση της προσφοράς τους, τις υποχρεώσεις σχετικά με τις διατάξεις περί προστασίας, με τις συνθήκες εργασίας που ισχύουν στον τόπο παροχής των υπηρεσιών. Η διάταξη αυτή δεν εμποδίζει την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 37 σχετικά με την επαλήθευση των υπερβολικά χαμηλών προσφορών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 82 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.