Ευρωπαϊκή Οδηγία 1992/50 - Άρθρο 30

Άρθρο 30


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οσάκις οι υποψήφιοι ανάδοχοι δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών ή οι προσφέροντες οφείλουν να διαθέτουν ειδική έγκριση ή να είναι μέλη συγκεκριμένου οργανισμού της χώρας τους, για να είναι σε θέση να παράσχουν τις ζητούμενες υπηρεσίες, η αναθέτουσα αρχή είναι δυνατόν να τους ζητήσει να αποδείξουν ότι διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη του εν λόγω οργανισμού.

 

2. Είναι δυνατόν να ζητηθεί από τους υποψήφιους ή τους προσφέροντες να αποδείξουν την εγγραφή τους, υπό τους όρους τους προβλεπόμενους στη χώρα εγκατάστασής τους, σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο ή να προσκομίσουν ανάλογη ένορκη δήλωση ή πιστοποιητικό που προσδιορίζονται στην παράγραφο 3.

 

3. Τα προαναφερθέντα στην παράγραφο 1 επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα ή δηλώσεις ή πιστοποιητικά είναι:

 

στο Βέλγιο, το registre du commerce - Handelsregister, και οι ordres professionnels - Beroepsordres,
στη Δανία, το Erhvervs- og Selsskabstyrelsen,
στη Γερμανία, το Handelsregister και το Handwerksrolle και το Vereinsregister,
στην Ελλάδα, είναι δυνατόν να ζητηθεί ένορκη βεβαίωση ενώπιον συμβολαιογράφου σχετικά με την άσκηση του επαγγέλματος, ειδικότερα για τις υπηρεσίες μελετών του παραρτήματος IΑ, επαγγελματικά μητρώα είναι το Μητρώο Μελετητών και το Μητρώο Γραφείων Μελετών, για τις περιπτώσεις που προβλέπει η ισχύουσα εθνική νομοθεσία,
στην Ισπανία, το Registro oficial de Contratistas del Ministerio de Economia y Hacienda,
στη Γαλλία, το registre du commerce και το répertoire des métiers,
στην Ιταλία, το Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, το Registro delle commissioni provinciali per l' artigianato και το Consiglio nazionale degli ordini professionali,
στο Λουξεμβούργο, το registre aux firmes και το rôle de la Chambre des métiers,
στις Κάτω Χώρες, το Handelsresgister,
στην Πορτογαλία, το Registro nacional des Pessoas Colectivas,
στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ιρλανδία, ο παρέχων υπηρεσίες μπορεί να κληθεί να υποβάλει πιστοποιητικό του Registrar of companies ή του Registrar of Friendly Societies, ή αλλιώς, βεβαίωση η οποία να διευκρινίζει ότι ο ενδιαφερόμενος δήλωσε ενόρκως ότι ασκεί το εν λόγω επάγγελμα στη χώρα όπου είναι εγκαταστημένος, σε συγκεκριμένο τόπο και υπό καθορισμένη εμπορική επωνυμία.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 82 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.