Ευρωπαϊκή Οδηγία 1992/50 - Άρθρο 40

Άρθρο 40


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων επικουρείται από τη Συμβουλευτική Επιτροπή Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία έχει συσταθεί με την απόφαση 1971/306/ΕΟΚ.

 

2. Όσον αφορά τις συμβάσεις τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών που υπάγονται στην κατηγορία 5 του παραρτήματος IΑ, η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων επικουρείται επίσης από τη Συμβουλευτική Επιτροπή Συμβάσεων Τηλεπικοινωνιών, η οποία έχει συσταθεί με την οδηγία [ΕΟΚ] 1990/531/ΕΟΚ.

 

3. Όταν γίνεται αναφορά στη διαδικασία της παρούσας παραγράφου, ο αντιπρόσωπος της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων υποβάλλει στην επιτροπή σχέδιο των μέτρων που πρόκειται να ληφθούν. Η επιτροπή διατυπώνει τη γνώμη της για το σχέδιο αυτό, μέσα σε προθεσμία που μπορεί να ορίσει ο πρόεδρος ανάλογα με τον επείγοντα χαρακτήρα του θέματος και, αν χρειασθεί, προβαίνει σε ψηφοφορία.

 

Η γνώμη καταχωρείται στα πρακτικά. Επίσης κάθε κράτος μέλος έχει το δικαίωμα να ζητήσει να καταχωρηθεί η θέση του στα πρακτικά.

 

Η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων λαμβάνει ιδιαίτερα υπόψη τη γνώμη της επιτροπής και την ενημερώνει για τον τρόπο με τον οποίο έλαβε υπόψη τη γνώμη αυτή.

 

4. Οι επιτροπές των παραγράφων 1 και 2 εξετάζουν, μετά από πρωτοβουλία της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή αίτημα ενός κράτους μέλους, κάθε ζήτημα που έχει σχέση με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 82 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.