Νόμος 2545/97 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Εκτέλεση έργων υποδομής και συναφών οικοδομικών έργων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι μελέτες και τα σχέδια των έργων υποδομής και ανέγερσης των συναφών κτιριακών και γενικά οικοδομικών εγκαταστάσεων που καλύπτουν τις ανάγκες υποδομής στις Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές συντάσσονται και εκτελούνται από το φορέα Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής. Η οικοδομική άδεια γι' αυτά τα έργα χορηγείται μέσα σε 60 ημέρες από την υποβολή από το φορέα Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής στην αρμόδια υπηρεσία της μελέτης που προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις.

 

2. Με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης και των αρμόδιων υπουργών ορίζονται τα έργα εξωτερικής υποδομής που είναι απαραίτητα για την εξυπηρέτηση των Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών και των εργαζομένων σε αυτά, καθώς και οι φορείς που έχουν υποχρέωση να τα εκτελέσουν. Ως έργα εξωτερικής υποδομής θεωρούνται ιδίως τα δίκτυα Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού, Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος, οι οδοί προσπέλασης και οι κόμβοι σύνδεσης των παραπάνω χώρων με το εθνικό ή επαρχιακό δίκτυο. Οι αρμόδιοι για τα έργα αυτά φορείς, ανεξάρτητα από τα εκάστοτε προγράμματά τους, πρέπει να τα εκτελούν σε διάστημα κατ' ανώτατο όριο 2 ετών από τη δημοσίευση της ως άνω απόφασης.

 

3. Μετά από υποβολή ειδικής τεχνικοοικονομικής μελέτης και μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, οι οποίες εκπονούνται από το φορέα Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής, μπορεί με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης να επιτρέπεται η εγκατάσταση από το φορέα Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής ενεργειακής μονάδας, που να εξασφαλίζει συνολικά ή μερικά την ενεργειακή αυτονομία της Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής.

 

4. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση και εκπόνηση μελετών και για την εκτέλεση των δημόσιων έργων ρυθμίζονται τα εξής:

 

α. οι διαδικασίες ανάθεσης, εκπόνησης και παραλαβής των κάθε φύσης μελετών των Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών.

β. οι διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης των έργων των Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών από το φορέα Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής.

γ. οι διαδικασίες έγκρισης, επίβλεψης και ελέγχου των μελετών και των έργων Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών και η υπηρεσία της Περιφέρειας που είναι αρμόδια γι' αυτές,

δ. κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.