Νόμος 3242/04 - Άρθρο 13

Άρθρο 13: Ρυθμίσεις ειδικών θεμάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Σε θέσεις Γενικών Γραμματέων Υπουργείων, Γενικών Γραμματέων Προϊσταμένων Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματέων επιτρέπεται να διορίζονται και υπάλληλοι ή στελέχη δημόσιων επιχειρήσεων ή επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει, άμεσα ή έμμεσα, το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για τους λειτουργούς ή υπαλλήλους που διορίζονται στις ανωτέρω θέσεις.

 

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Άμυνας, Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, καθορίζεται η τήρηση ειδικού αρχείου και η διαδικασία για το συντονισμό και την επιτάχυνση της επιβολής και άρσης του μέτρου απαγόρευσης εξόδου από τη Χώρα.

 

3. Το άρθρο 4 παράγραφος 5 του νόμου 2647/1998 (ΦΕΚ 237/Α/1998) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{5. Η ιδιότητα μόνιμου κατοίκου, όπου αυτή απαιτείται, βεβαιώνεται από τον δήμαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας. Η οικεία βεβαίωση χορηγείται εφόσον προκύπτει πραγματική εγκατάσταση στο δήμο ή στην κοινότητα, που αποδεικνύεται με την υποβολή από τον ενδιαφερόμενο απόδειξης λογαριασμού Δημόσιας Επιχείρησης Κοινής Ωφέλειας ή αντιγράφου εκκαθαριστικού της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας. Εάν, αιτιολογημένα, η ιδιότητα του μόνιμου κατοίκου δεν μπορεί να αποδειχθεί από τα ανωτέρω δικαιολογητικά, αυτή αποδεικνύεται από τον ενδιαφερόμενο με κάθε άλλο πρόσφορο αποδεικτικό μέσο. Η υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μοναδικό αποδεικτικό μέσο. Σε κάθε περίπτωση ο δήμαρχος μπορεί να αρνηθεί τη χορήγηση της βεβαίωσης με παράθεση ειδικής αιτιολογίας.}

 

4. α. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του νόμου 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/2003) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Η δήλωση της παραγράφου 1 υποβάλλεται από τους υπόχρεους μέσα σε ενενήντα (90) ημέρες από την ορκωμοσία ή την ανάληψη των καθηκόντων τους ή την απόκτηση της άδειας ή την έναρξη της επιχείρησης ή του επαγγέλματός τους.}

 

Η παρούσα διάταξη ισχύει και για τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου, εφόσον η σχετική υποχρέωση ανέκυψε μετά τη διενέργεια των εκλογών της 07-03-2004.

 

β. Στο άρθρο 15 του νόμου 3213/2003 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:

 

{5. Ως την έκδοση και δημοσίευση των προβλεπόμενων στο νόμο αυτόν, για την εφαρμογή του, υπουργικών αποφάσεων, εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 25 έως και 29 του νόμου [Ν] 2429/1996 (ΦΕΚ 155/Α/1996). Η προθεσμία του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 1 ισχύει και για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.