Προεδρικό διάταγμα 13/2/03

ΠΔ 13-02-2003: Καθορισμός Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου, κατωτάτου ορίου κατάτμησης και λοιπών όρων και περιορισμών δόμησης στην εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προϋφιστάμενων του έτους 1923 περιοχή του δήμου Τήνου (τέως δήμος Τήνου και τέως κοινότητες Δύο χωριών και Τριαντάρου) του δήμου Εξωμβούργου (τέως κοινότητες Αγάπης, Καλλονής, Κάμπου, Καρδιανής, Κώμης, Στενής, Υστερνίων, Φαλατάδου, Κτικάδου) και της κοινότητας Πανόρμου της νήσου Τήνου και των νησίδων Πλανήτης και Δρακονήσι (νομού Κυκλάδων)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 13-02-2003: Καθορισμός Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου, κατωτάτου ορίου κατάτμησης και λοιπών όρων και περιορισμών δόμησης στην εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προϋφιστάμενων του έτους 1923 περιοχή του δήμου Τήνου (τέως δήμος Τήνου και τέως κοινότητες Δύο χωριών και Τριαντάρου) του δήμου Εξωμβούργου (τέως κοινότητες Αγάπης, Καλλονής, Κάμπου, Καρδιανής, Κώμης, Στενής, Υστερνίων, Φαλατάδου, Κτικάδου) και της κοινότητας Πανόρμου της νήσου Τήνου και των νησίδων Πλανήτης και Δρακονήσι (νομού Κυκλάδων), (ΦΕΚ 160/Δ/2003), 27-02-2003.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 183 και 184 του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985) που προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2)α του άρθρου 1 του νόμου 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α/1997).

 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 18, 19 και 21 (παράγραφοι 1 και 2) του νόμου 1650/1986 Για την προστασία του περιβάλλοντος (ΦΕΚ 160/Α/1986), όπως η παράγραφος 5 του άρθρου 18 αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 16 του νόμου 2742/1999 (ΦΕΚ 207/Α/1999) και η παράγραφος 2 του άρθρου 21 αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του ιδίου ως άνω άρθρου.

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παράγραφος 5 του νόμου 2508/1997 Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 124/Α/1997).

 

5. Την Υ6/2001 απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων στους Υφυπουργούς Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 1484/Β/2001).

 

6. Τα 112861/8074/1994, 3194/1995 και 5323/1995 έγγραφα της Διεύθυνσης Χωροταξίας.

 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 1 και 50 του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 5351/1932 Περί Αρχαιοτήτων.

 

8. Το άρθρο 9 του νόμου 2557/1997.

 

9. Το άρθρο 91 του νόμου 1892/1990.

 

10. Το 503383/1994 έγγραφο του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.

 

11. Τα 289/1989, 4304/1994 και 3859/1994, έγγραφα της ΚΑ' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων Κυκλάδων.

 

12. Το ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ21/805/114/2002 έγγραφο της ΔΙΠΚΑ.

 

13. Το 63164/1994 έγγραφο του Υπουργείου Γεωργίας, Γενικής Διεύθυνση Γεωργικών Εφαρμογών και Έρευνας, Διεύθυνση Χωροταξίας και Προστασίας Περιβάλλοντος, Τμήμα Α'.

 

14. Το 63165/825/1994 έγγραφο του Υπουργείου Γεωργίας, Γενική Γραμματεία Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος, Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος.

 

15. Το 178/1994 έγγραφο της Διεύθυνσης Δασών, Νομού Κυκλάδων.

 

16. Την 48/1995 γνωμοδότηση κοινοτικού συμβουλίου Κτικάδου.

 

17. Την 40/1995 γνωμοδότηση κοινοτικού συμβουλίου Πανόρμου.

 

18. Την 50/1995 γνωμοδότηση κοινοτικού συμβουλίου Υστερνίων.

 

19. Την 25/1995 γνωμοδότηση κοινοτικού συμβουλίου Στενής.

 

20. Την 44/1995 γνωμοδότηση κοινοτικού συμβουλίου Δύο Χωριών.

 

21. Την 38/1995 γνωμοδότηση κοινοτικού συμβουλίου Τριαντάρου.

 

22. Την 28/1995 γνωμοδότηση κοινοτικού συμβουλίου Φαλατάδου.

 

23. Την 43/1995 γνωμοδότηση κοινοτικού συμβουλίου Καρδιανής.

 

24. Την 41/1995 γνωμοδότηση κοινοτικού συμβουλίου Καλλονής.

 

25. Την 47/1995 γνωμοδότηση κοινοτικού συμβουλίου Κώμης.

 

26. Την 28/1995 γνωμοδότηση κοινοτικού συμβουλίου Αγάπης.

 

27. Την 120/1995 γνωμοδότηση δημοτικού Συμβουλίου Τήνου.

 

28. Την 191/2000 γνωμοδότηση δημοτικού Συμβουλίου Τήνου.

 

29. Την 130/2000 γνωμοδότηση δημοτικού Συμβουλίου Εξωμβούργου.

 

30. Το 24543/3570/2000 έγγραφο της Διεύθυνσης Χωροταξίας προς τους αρμόδιους φορείς και το γεγονός ότι πέρασε άπρακτη η ταχθείσα με αυτό προθεσμία για την κοινότητα Πανόρμου.

 

31. Την 29/1997 (συνεδρία 4) γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος Νομού Κυκλάδων.

 

32. Τις 228/1998, 236/1998, 239/1998 και 284/1998 γνωμοδοτήσεις του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

33. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτού του διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και των οικείων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

34. Την 536/2002 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Πολιτισμού και της Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4: Γενικές διατάξεις

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

 

Στην Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 13-02-2003

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.