Προεδρικό διάταγμα 26/7/90 - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Α. Περιοχή με το στοιχείο 1.

 

1. Η περιοχή αυτή περιλαμβάνει εκτάσεις στο νότιο ανατολικό όριο της κοινότητας Λεπτοκαρυάς, οι οποίες οριοθετούνται βόρεια από όριο που προσδιορίζεται από τα σημεία που απέχουν:

 

α) 1440 m από το όριο του γενικού πολεοδομικού σχεδίου της κοινότητας Λεπτοκαρυάς, όπως αυτό ορίζεται με την υπ' αριθμόν 13098/412/1987 απόφαση (ΦΕΚ 211/Δ/1987) του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων πάνω στην παραλία και

 
β) 1850 m από τη διασταύρωση του εθνικού δρόμου με την έξοδο του οικισμού πάνω στον εθνικό δρόμο, ανατολικά από τη θάλασσα, νότια από τα διοικητικά όρια της κοινότητας Λεπτοκαρυάς μέχρι τον εθνικό δρόμο και δυτικά από τον εθνικό δρόμο μέχρι το σημείο που απέχει 1850 m από τη διασταύρωσή του με την έξοδο του οικισμού.

 

2. Στις περιοχές αυτές επιτρέπονται οι χρήσεις:

 

γεωργικές αποθήκες,
υδατοδεξαμενές,
στέγαστρα,
αντλητικές εγκαταστάσεις,
φρέατα,
θερμοκήπια,
κτίρια κοινής ωφέλειας.

 

Επιτρέπεται επίσης η ανέγερση κατοικιών στα γήπεδα που βρίσκονται μεταξύ της παραλίας και της σιδηροδρομικής γραμμής.

 

3. Το κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας των γηπέδων ορίζεται σε 10 στρέμματα.

 

Κατά παρέκκλιση θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα γήπεδα, που βρίσκονται μεταξύ της παραλίας και της σιδηροδρομικής γραμμής και έχουν εμβαδόν 4 στρέμματα κατά τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος.

 

4. Μέγιστη συνολική επιφάνεια ορόφων των κτιρίων των γεωργικών αποθηκών 100 m2 και μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος αυτών 5 m, μετρούμενο από το φυσικό έδαφος.

 

5. Για τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης των παραπάνω χρήσεων εφαρμόζονται κατά χρήση οι διατάξεις των από 06-10-1978 (ΦΕΚ 538/Δ/1978) και 24-05-1985 (ΦΕΚ 270/Α/1985) προεδρικών διαταγμάτων όπως ισχύουν.

 

Β. Περιοχές με στοιχείο 2.

 

1. Περιλαμβάνουν εκτάσεις:

 

α) στο βόρειο άκρο του οικισμού της Λεπτοκαρυάς που οριοθετούνται βόρεια από τα διοικητικά όρια της κοινότητας Λεπτοκαρυάς από την παραλία μέχρι τον εθνικό δρόμο, ανατολικά από τη θάλασσα, νότια από το όριο του γενικού πολεοδομικού σχεδίου κοινότητας Λεπτοκαρυάς, δυτικά, από τον εθνικό δρόμο και

 

β) στο νότιο άκρο του οικισμού της Λεπτοκαρυάς που οριοθετούνται βόρεια από το όριο του γενικού πολεοδομικού σχεδίου κοινότητας Λεπτοκαρυάς ανατολικά από τη θάλασσα, νότια από το όριο που προσδιορίζεται από τα σημεία που απέχουν 1440 m από το όριο του γενικού πολεοδομικού σχεδίου της κοινότητας Λεπτοκαρυάς πάνω στην παραλία και 1850 m από τη διασταύρωση του εθνικού δρόμου με την έξοδο του οικισμού πάνω στον εθνικό δρόμο και δυτικά από τον εθνικό δρόμο.

 

2. Στις περιοχές αυτές οι οποίες καθορίζονται ως περιοχές β' κατοικίας επιτρέπονται οι παρακάτω χρήσεις:

 

κατοικίες,
τουριστικές εγκαταστάσεις,
εγκαταστάσεις αναψυχής,
κτιρίων κοινής ωφέλειας,
καταστήματα.

 
3. α) Το κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας των γηπέδων ορίζεται σε 4 στρέμματα.

 

β) Για τις οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις το κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας ορίζεται σε 8 στρέμματα.

 

4. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των παραπάνω χρήσεων καθορίζονται ως εξής:

 

α) Μέγιστη συνολική επιφάνεια ορόφων των κτιρίων για χρήση αναψυχής και καταστημάτων 200 m2 και μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος αυτών 5 m, μετρούμενο από το φυσικό έδαφος.

 

β) Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος για τα κτίρια, των λοιπών χρήσεων 7,5 m.

 

γ) Για τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης των παραπάνω χρήσεων εφαρμόζονται κατά χρήση οι διατάξεις των από 06-10-1978 (ΦΕΚ 538/Δ/1978) και 24-05-1985 (ΦΕΚ 270/Α/1985) προεδρικών διαταγμάτων όπως ισχύουν.

 

Γ. Περιοχή με το στοιχείο 3.

 

1. Η ως άνω περιοχή περιλαμβάνει εκτάσεις δυτικά του εθνικού δρόμου μέχρι το όριο των δημοσίων δασικών εκτάσεων και οριοθετούνται βόρεια από τα διοικητικά όρια της κοινότητας Λεπτοκαρυάς, από τον εθνικό δρόμο μέχρι το όριο των δημοσίων δασικών εκτάσεων, ανατολικά από τον εθνικό δρόμο, νότια από διοικητικά όρια της κοινότητας Λεπτοκαρυάς, από τον εθνικό δρόμο μέχρι το όριο των δημοσίων δασικών εκτάσεων και δυτικά από τα όρια των δημοσίων δασικών εκτάσεων.

 

2. Στις περιοχές αυτές επιτρέπονται οι χρήσεις:

 

γεωργικές αποθήκες,
υδατοδεξαμενές,
στέγαστρα,
αντλητικές εγκαταστάσεις,
φρέατα,
θερμοκήπια,
γεωργοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις (πλην σφαγείων), μόνο στα γήπεδα που απέχουν τουλάχιστον 2 km δυτικά από τον εθνικό δρόμο.
κατοικίες στα γήπεδα που απέχουν μέχρι 2 km δυτικά από τον εθνικό δρόμο.

 

3. α) Το κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας ορίζεται σε 15 στρέμματα.

β) Κατά παρέκκλιση θεωρούνται άρτια τα γήπεδα που έχουν κατά την ημέρα δημοσίευσης του παρόντος ελάχιστο εμβαδόν 4 στρέμματα.

 

4. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των παραπάνω χρήσεων καθορίζονται ως εξής:

 

α) Μέγιστη συνολική επιφάνεια ορόφων των κτιρίων κατοικίας 150 m2.

 

β) Μέγιστη συνολική επιφάνεια ορόφων των κτιρίων των γεωργικών αποθηκών 100 m2 και μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος αυτών 5 m, μετρούμενο από το φυσικό έδαφος.

 

γ) Για τις λοιπές γεωργικές και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας και του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Πιερίας.

 

δ) Για τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης των παραπάνω χρήσεων εφαρμόζονται κατά χρήση οι διατάξεις των από 06-10-1978 (ΦΕΚ 538/Δ/1978) και 24-05-1985 (ΦΕΚ 270/Α/1985) προεδρικών διαταγμάτων όπως ισχύουν.

 

Δ. Περιοχή με στοιχεία 3)α.

 

1. Η περιοχή αυτή βρίσκεται στο βορειοδυτικό άκρο της περιοχής 3 και περιλαμβάνει εκτάσεις που έχουν κηρυχθεί με την υπ' αριθμός 16/59170/2197/1985 απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού (ΦΕΚ 839/Β/1985) ως εξαιρετικής ιστορικής και αρχαιολογικής σημασίας.

 

2. Το κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας των γηπέδων, οι χρήσεις και οι όροι και περιορισμοί δόμησης αυτών είναι οι καθοριζόμενοι με τις παραγράφους 2, 3 και 4 της προηγούμενης ενότητας Γ για την περιοχή 3. Από τις παραπάνω χρήσεις δεν επιτρέπονται οι κατοικίες.

 

3. Επιπλέον για οποιαδήποτε εγκατάσταση, στην ανωτέρω περιοχή απαιτείται η έγκριση της αρμόδιας αρχαιολογικής υπηρεσίας.

 

Ε. Περιοχή με το στοιχείο 4.

 

1. Η περιοχή βρίσκεται βορειοδυτικά του οικισμού και περιλαμβάνει τα κοινόχρηστα τεμάχια υπ' αριθμούς 250 και 496, της οριστικής διανομής του αγροκτήματος ΤΟΠΑΛΙΑΝΗΣ υπέρ Συνεταιρισμού Ακτημόνων Καλλιεργητών (ΣΑΚ) Λεπτοκαρυάς έτους 1936, τα οποία ανήκουν κατά κυριότητα στην κοινότητα Λεπτοκαρυάς.

 

2. Στην περιοχή αυτή που προορίζεται για την ανάπτυξη οικιστικών προγραμμάτων β' κατοικίας της κοινότητας Λεπτοκαρυάς και των οικοδομικών συνεταιρισμών ΟΡΦΕΑΣ και ΡΟΔΙΑΣ, επιτρέπονται οι παρακάτω χρήσεις:

 

κατοικίες,
τουριστικές εγκαταστάσεις,
εγκαταστάσεις αναψυχής,
εγκαταστάσεις αθλητισμού,
κτιρίων κοινής ωφέλειας.

 

3. α) Το κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας των γηπέδων ορίζεται σε 4 στρέμματα.

 

β) Για τις οργανωμένες τουριστικές εγκαταστάσεις το κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας των γηπέδων ορίζεται σε 8 στρέμματα.

 

4. Για τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης των παραπάνω χρήσεων εφαρμόζονται κατά χρήση οι διατάξεις των από 06-10-1978 (ΦΕΚ 538/Δ/1978) και 24-05-1985 (ΦΕΚ 270/Α/1985) προεδρικών διαταγμάτων όπως ισχύουν.

 

Ε. Στις παραπάνω περιοχές όπου επιτρέπεται η ανέγερση κτιρίων κοινής ωφελείας, ο καθορισμός των χώρων αυτών καθώς και των όρων και περιορισμών δόμησης αυτών γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του νόμου 1337/1983, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 παράγραφος 13 του νόμου 1512/1985.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.