Νόμος 3982/11 - Άρθρο 34

Άρθρο 34: Σύσταση αυτοτελών Τμημάτων Αδειοδότησης στην Περιφέρεια


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο Περιφερειάρχης μπορεί με απόφαση του να συγκροτεί Ομάδες Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) στελεχωμένες από υπαλλήλους της Περιφέρειας, με έργο τον έλεγχο της συνδρομής όλων των τυπικών και ουσιαστικών προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης, επέκτασης, εκσυγχρονισμού και λειτουργίας, όλων ή ορισμένων ή ορισμένης κατηγορίας όχλησης, μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων. Με την απόφαση συγκρότησης των Ομάδων Διοίκησης Έργου ορίζονται ο υπεύθυνος και τα μέλη των Ομάδων και προσδιορίζεται αναλυτικά το έργο και ο χρόνος περαίωσης του.

 

2. Οι Ομάδες Διοίκησης Έργου συγκροτούνται και λειτουργούν εντός αυτοτελούς τμήματος Αδειοδότησης, που συστήνεται στην Περιφέρεια ή την Περιφερειακή Ενότητα, με απόφαση του οικείου περιφερειακού συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 241 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010), με τροποποίηση του εσωτερικού κανονισμού οργάνωσης και λειτουργίας των οικείων Περιφερειών.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.