Νόμος 4442/16 - Άρθρο 11

Άρθρο 11: Παράβολο


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας υπό καθεστώς γνωστοποίησης ή και έγκρισης, μπορεί να ορίζεται η υποχρέωση καταβολής παραβόλου άπαξ ανά εγκατάσταση, με σκοπό τη διαχείριση των γνωστοποιήσεων και εγκρίσεων, τη διαχείριση των πληροφοριών και τη διενέργεια των ελέγχων, καθώς και την ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήματος του άρθρου 14, τη λειτουργία και συντήρησή του.

 

α) Το σύνολο των εσόδων από τη θέσπιση του παραβόλου της προηγούμενης παραγράφου αποτελεί έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισμού ή άλλου ειδικού ταμείου του Δημοσίου και ποσοστό έως 20% των εσόδων εγγράφεται σε ύψος στον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, προκειμένου να καλυφθούν σχετικές δαπάνες της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας.

 

β) Αν αρμόδιες αρχές για τη γνωστοποίηση ή έγκριση ορίζονται οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το 80% του συνόλου των εσόδων εισπράττεται υπέρ αυτών και το 20% υπέρ του Κρατικού Προϋπολογισμού, προκειμένου να καλυφθούν σχετικές δαπάνες της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

 

2. Το ύψος του παραβόλου πρέπει να ορίζεται στο ελάχιστο δυνατό και να μην ξεπερνά το κόστος που είναι απολύτως αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους αποδίδεται, να είναι ανάλογο του μεγέθους και του είδους της δραστηριότητας και εύλογο, ώστε να μην αποτρέπει την έναρξη της οικονομικής δραστηριότητας.

 

3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, του Υπουργού Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμοδίου Υπουργού, προβλέπεται η υποχρέωση καταβολής του παραβόλου των προηγούμενων παραγράφων και ορίζονται το ύψος του παραβόλου, ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής, ο τρόπος μεταφοράς των πιστώσεων στα αρμόδια όργανα, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των προηγούμενων παραγράφων.

 

4. Όταν καθορισθεί το παράβολο των ανωτέρω παραγράφων, όλα τα παράβολα που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία για την άσκηση της οικονομικής δραστηριότητας ανά εγκατάσταση καταργούνται, με την κοινή απόφαση της παραγράφου 3.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.