Νόμος 4442/16 - Άρθρο 12

Άρθρο 12: Αρχές ελέγχου και εποπτείας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η εποπτεία και ο έλεγχος από τις αρμόδιες αρχές ανάλογα με την άσκηση κάθε δραστηριότητας αποσκοπεί στην προστασία του δημοσίου συμφέροντος και τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με την κείμενη ειδική νομοθεσία και τις ισχύουσες ενωσιακές διατάξεις και συνίσταται ιδίως:

 

α) στον έλεγχο της οικονομικής δραστηριότητας κατά το στάδιο της λειτουργίας, ιδίως με τη διενέργεια αυτοψίας στην εγκατάσταση και τον έλεγχο δικαιολογητικών εγγράφων και αναφορών,

 

β) στη σύσταση προς τον εποπτευόμενο για την εφαρμογή μέτρων προς συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία,

 

γ) στην έκδοση κατευθυντήριων γραμμών που αποσκοπούν στη διευκόλυνση της συμμόρφωσης, ιδίως μέσω της παροχής πληροφόρησης προς τον εποπτευόμενο για τον επαπειλούμενο κίνδυνο προσβολής πτυχής του δημοσίου συμφέροντος, τις νομικές απαιτήσεις και την αναγκαιότητα λήψης των απαιτούμενων μέτρων συμμόρφωσης και

 

δ) στην επιβολή μέτρων συμμόρφωσης ή και κυρώσεων, όπου προβλέπονται.

 

2. Η εποπτεία βασίζεται στις παρακάτω αρχές:

 

α) της νομιμότητας,

 

β) της ανεξαρτησίας του εποπτεύοντος οργάνου από το εποπτευόμενο μέρος και από κάθε άλλον που έχει σχετικό έννομο συμφέρον,

 

γ) της διαφάνειας, σαφήνειας, αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας,

 

δ) του σεβασμού των νομίμων δικαιωμάτων του εποπτευόμενου,

 

ε) της αναλογικότητας των εφαρμοστικών μέτρων σε σχέση με τη βαρύτητα του κινδύνου της πιθανότητας επέλευσης του και το ιστορικό συμμόρφωσης του φορέα,

 

στ) της επιείκειας προς τον εποπτευόμενο σε περίπτωση αμφιβολίας και της κλιμάκωσης των κυρώσεων ανάλογα με το μέγεθος της μη συμμόρφωσης και τις συνέπειες αυτής, σε κάθε δε περίπτωση η επιβολή μέτρων και κυρώσεων επιλέγεται ως έσχατο μέσο,

 

ζ) της εχεμύθειας των απόρρητων στοιχείων επιχειρήσεων, ενώσεων επιχειρήσεων ή άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων.

 

3. Οι αρμόδιες αρχές δύνανται να αναθέτουν, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, μελέτες ή την παροχή υπηρεσιών αναγκαίων για την εξέταση συγκεκριμένων αιτημάτων έγκρισης λειτουργίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 προστέθηκε με την παράγραφο 11 του άρθρου 14 του νόμου 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α/2019).

 

4. Τα πρόσωπα τα οποία παρέχουν υπηρεσίες σε αρμόδιες για τη χορήγηση έγκρισης αρχές κατά το παρόν άρθρο δημοσιεύουν υποχρεωτικά, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, την επωνυμία και τον αριθμό εμπορικού μητρώου των επιχειρήσεων στις οποίες παρείχαν συμβουλευτικές υπηρεσίες σύμφωνα με το παρόν άρθρο, καθώς και τον χρόνο και το αντικείμενο των υπηρεσιών που παρείχαν κατά τα τελευταία τρία έτη. Οι περιορισμοί των προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σε επιχειρήσεις ή στις αρμόδιες αρχές κατά το παρόν άρθρο καταλαμβάνουν και τα πρόσωπα, τα οποία βρίσκονται υπό κοινό έλεγχο με αυτά. Παρέχοντες υπηρεσίες σε φορείς οι οποίοι αιτούνται έγκριση λειτουργίας δεν μπορούν για την ίδια αίτηση έγκρισης λειτουργίας να παρέχουν και υπηρεσίες στις αρχές οι οποίες είναι αρμόδιες για τη χορήγηση της έγκρισης λειτουργίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 προστέθηκε με την παράγραφο 11 του άρθρου 14 του νόμου 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.