Νόμος 4442/16 - Άρθρο 26

Άρθρο 26: Μεταβατικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στις δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κεφαλαίου δεν εφαρμόζεται η υπ' αριθμόν οίκοθεν 12684/92/2014 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 3181/Β/2014), η οποία παραμένει σε ισχύ για τις δραστηριότητες με αριθμό 32 έως 103 του Παραρτήματός της.

 

2. Πλην όσων ρητά ορίζονται στο παρόν Κεφάλαιο κατά τα λοιπά εξακολουθεί να εφαρμόζεται το υφιστάμενο πλαίσιο αδειοδότησης μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων όπως αυτό προβλέπεται στο νόμο 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/2011) και στις κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσες διατάξεις.

 

3. Από την έναρξη ισχύος της απόφασης που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 24, η υπαγωγή της οικονομικής δραστηριότητας σε καθεστώς γνωστοποίησης απαλλάσσει το φορέα της οικονομικής δραστηριότητας από την υποχρέωση λήψης άδειας λειτουργίας ή κατάθεσης υπεύθυνης δήλωσης. Όπου απαιτείται η προσκόμιση άδειας λειτουργίας ή βεβαίωσης κατάθεσης υπεύθυνης δήλωσης, προσκομίζεται εφεξής το αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης.

 

4. Για όσες δραστηριότητες εμπίπτουν εφεξής στο καθεστώς γνωστοποίησης και λειτουργούν με άδεια λειτουργίας ή υπεύθυνη δήλωση, η λειτουργία τους εξακολουθεί να διέπεται από τις διατάξεις βάσει των οποίων εκδόθηκε η άδεια λειτουργίας τους ή κατατέθηκε η σχετική υπεύθυνη δήλωση. Αν μεσολαβήσει μεταβολή στοιχείου, ο φορέας της οικονομικής δραστηριότητας υποχρεούται σε γνωστοποίηση κατά τις διατάξεις του άρθρου 18. Μετά την υποβολή της γνωστοποίησης η λειτουργία της δραστηριότητας διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος.

 

5. Οι ρυθμίσεις του παρόντος Κεφαλαίου καταλαμβάνουν και εκκρεμείς αιτήσεις για έκδοση άδειας λειτουργίας.

 

6. Μέχρι την έκδοση της υπουργικής απόφασης της παραγράφου 1 του άρθρου 24 σχετικά με την κλιμάκωση των επιβαλλόμενων κυρώσεων, για έλλειψη γνωστοποίησης, για γνωστοποίηση με αναληθή στοιχεία ή για παράλειψη γνωστοποίησης στοιχείων που έχουν μεταβληθεί εφαρμόζεται η 484/36/Φ15/2012 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΦΕΚ 230/Β/2012), εφαρμοζόμενη αντιστοίχως για τις παραβάσεις με στοιχεία 3, 4 και 5 της παραγράφου Α' του Παραρτήματός της. Το προσδιοριζόμενο πρόστιμο μπορεί να μειώνεται κατά 40% από το όργανο που το επιβάλλει. Κατά την επιμέτρηση του προστίμου λαμβάνονται υπόψη τα κριτήρια της παραγράφου 1 του άρθρου 15.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.