Νόμος 4442/16 - Άρθρο 78

Άρθρο 78: Εγκατάσταση έργων και δραστηριοτήτων Συστημάτων Περιβαλλοντικών Υποδομών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα έργα και οι δραστηριότητες του παρόντος Κεφαλαίου δεν κατατάσσονται στους βαθμούς όχλησης της απόφασης της παραγράφου 9 του άρθρου 20 του νόμου 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/2011).

 

2. Για την εγκατάσταση των έργων και δραστηριοτήτων του παρόντος Κεφαλαίου, που υπάγονται στις περιβαλλοντικές κατηγορίες Α και Β του νόμου 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) και είναι συμβατά με τις θεσμοθετημένες χρήσεις γης της περιοχής όπου εγκαθίστανται, δεν απαιτείται έγκριση εγκατάστασης. Στις περιπτώσεις που δεν προκύπτει συμβατότητα με τις θεσμοθετημένες χρήσεις γης ή δεν υπάρχουν θεσμοθετημένες χρήσεις γης απαιτείται έγκριση εγκατάστασης, η οποία, κατά παρέκκλιση των διατάξεων των άρθρων 5, 7 και 48Β, συνίσταται στην έκδοση βεβαίωσης χωροθέτησης. Η βεβαίωση αυτή χορηγείται από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού (ΠΕΧΩΣ) της οικείας Περιφέρειας ή σε όποιες Περιφέρειες δεν προβλέπεται ή δεν λειτουργεί τέτοια διεύθυνση, από την αρμόδια υπηρεσία περιβάλλοντος της οικείας Περιφέρειας ή της Περιφερειακής Ενότητας, στη βάση εφαρμογής εξειδικευμένων κριτηρίων που καθορίζονται με την απόφαση του άρθρου 81.

 

3. Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κεφαλαίου εμπίπτουν οι χώροι παιδικής αναψυχής. Ως τέτοιοι ορίζονται οι χώροι στους οποίους παρέχεται ευρύ φάσμα υπηρεσιών ψυχαγωγίας σε παιδιά και τις οικογένειες ή τους συνοδούς τους. Οι χώροι παιδικής αναψυχής μπορούν να περιλαμβάνουν εκπαιδευτικά παιχνίδια, παιχνίδια δράσης, παιχνιδοκατασκευές, εκθέματα και χώρους εκθέσεων εκπαιδευτικής ή μη φύσης, εκθέσεις ζώων - ενυδρεία, διαδραστικές δραστηριότητες και διαδραστικούς χώρους, χώρους παραστάσεων και προβολών, χώρους για πάρτι και εκδηλώσεις, καθώς και πωλητήρια.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 158 του νόμου 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α/2019).

 

4. Οι χώροι παιδικής αναψυχής είναι υπαίθριοι ή στεγασμένοι ή βρίσκονται εντός κτηρίων, σε οικόπεδα ή γήπεδα, και λειτουργούν αυτοτελώς ή συμπληρωματικά προς άλλες χρήσεις.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 158 του νόμου 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α/2019).

 

5. Η λειτουργία των χώρων παιδικής αναψυχής υπόκειται σε καθεστώς έγκρισης, σύμφωνα με το άρθρο 7, η οποία χορηγείται από την κατά τόπο αρμόδια Περιφέρεια. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται οι προδιαγραφές λειτουργίας τους, συμπεριλαμβανομένης της τήρησης των αναγκαίων προτύπων, καθώς και τα δικαιολογητικά, η διαδικασία και το περιεχόμενο της έγκρισης, οι αναγκαίοι όροι για την έκδοση της, ο τρόπος υποβολής και εφαρμογής της διαδικασίας έγκρισης μέσω του ΟΠΣ-ΑΔΕ, οι επιβαλλόμενες κυρώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 15, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα που είναι αναγκαίο για τη χορήγηση προηγούμενης έγκρισης στον φορέα άσκησης οικονομικής δραστηριότητας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 158 του νόμου 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α/2019).

 

6. Αναψυκτήρια και χώροι εστίασης που λειτουργούν σε χώρους παιδικής αναψυχής αδειοδοτούνται αυτοτελώς βάσει της κείμενης νομοθεσίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 158 του νόμου 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α/2019).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 78 του νόμου 4549/2018 (ΦΕΚ 105/Α/2018) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 84 του νόμου 4602/2019 (ΦΕΚ 45/Α/2019), με την παράγραφο 1 του άρθρου πέμπτου του νόμου 4617/2019 (ΦΕΚ 88/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.