Νόμος 4468/17 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης - Αξιολογητές και Εμπειρογνώμονες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης υποβοηθείται:

 

α) Από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης, το οποίο συγκροτείται από 15 μέλη, που ορίζονται για τριετή θητεία με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, μετά από πρόταση των φορέων που εκπροσωπούνται και η σύνθεσή του έχει ως εξής: ο Πρόεδρος, ένας εκπρόσωπος των Υπουργείων Οικονομίας και Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Υποδομών και Μεταφορών, Υγείας, Εθνικής Άμυνας, του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, της Επαγγελματικής - Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών, της Ένωσης Ελλήνων Χημικών, του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών, του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης, ως αρμόδιου φορέα για τα θέματα της τυποποίησης και ένας εκπρόσωπος των ενώσεων των εργαστηρίων, των φορέων πιστοποίησης και ένας κοινός εκπρόσωπος των ενώσεων καταναλωτών.

 

Τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Διαπίστευσης πρέπει να είναι πρόσωπα κύρους, ευρείας επιστημονικής κατάρτισης και να έχουν εμπειρία σε τομείς εργαστηριακών δοκιμών, σε ελέγχους, σε συστήματα διασφάλισης της ποιότητας και στην πιστοποίηση προϊόντων.

 

Το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης γνωμοδοτεί στο Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης για θέματα χορήγησης ή ανάκλησης της διαπίστευσης, για την καθιέρωση των κριτηρίων, των κανονισμών, των διαδικασιών διαπίστευσης, καθώς και για τις οικονομικές υποχρεώσεις αυτών που διαπιστεύονται ή επιτηρούνται.

 

Με απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου Διαπίστευσης μπορεί να συγκροτηθούν δύο επί μέρους τμήματα του Συμβουλίου, τα οποία θα επεξεργάζονται αποκλειστικά τα θέματα χορήγησης ή ανάκλησης της διαπίστευσης σε φορείς πιστοποίησης ή ελέγχου και σε εργαστήρια αντιστοίχως.

 

β) Από τους Αξιολογητές και τους Εμπειρογνώμονες. Με ευθύνη του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης δημιουργείται Μητρώο εξειδικευμένων στελεχών προερχόμενων από τον δημόσιο, ευρύτερο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, προκειμένου να υποβοηθούν το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης στη λειτουργία του. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης ορίζονται οι λεπτομέρειες για τη δημιουργία και την τήρηση του Μητρώου, οι όροι και οι προϋποθέσεις ένταξης σε αυτό, ο τρόπος επιλογής των στελεχών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

2. Σε περίπτωση που φορέας καθυστερήσει να ορίσει τον εκπρόσωπό του στο Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης, πέραν των 2 μηνών, από της ημερομηνίας κατά την οποία ειδοποιήθηκε εγγράφως, το αντίστοιχο όργανο μπορεί να συγκροτείται και να λειτουργεί χωρίς τη συμμετοχή του εκπροσώπου του φορέα αυτού.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.