Νόμος 4468/17 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Όργανα διοίκησης Σύνθεση - Θητεία - Διορισμός


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης διοικείται από επταμελές συμβούλιο, που αποτελείται από:

 

α) Τον Πρόεδρο, ο οποίος είναι πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και επιστημονικής κατάρτισης ή επαγγελματικής εμπειρίας στα θεματικά πεδία του φορέα,

 

β) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, ο οποίος είναι πρόσωπο εγνωσμένους και επιστημονικής κατάρτισης ή επαγγελματικής εμπειρίας στα θεματικά πεδία του φορέα,

 

γ) 1 εκπρόσωπο του τομέα Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης,

 

δ) 1 καθηγητή ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος ή ερευνητή ερευνητικού κέντρου ή ερευνητικού ινστιτούτου που υπάγεται στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης ή πρόσωπο υψηλής επιστημονικής κατάρτισης και εγνωσμένου κύρους,

 

ε) 1 εκπρόσωπο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), με εμπειρία στα θέματα του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης, ο οποίος υποδεικνύεται από τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών,

 

στ) 1 εκπρόσωπο του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) με εμπειρία στα θέματα του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης, ο οποίος υποδεικνύεται από τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος,

 

ζ) 1 εκπρόσωπο των εργαζομένων στο Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης, ο οποίος υποδεικνύεται από τους εργαζόμενους αυτούς.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 106 του νόμου [Ν] 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α/2017).

 

2. Η θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Οι αποδοχές του Διευθύνοντος Συμβούλου καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 22 του νόμου 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/2015).

 

Οι ιδιότητες του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο.

 

Η παράλληλη άσκηση καθηκόντων Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου από το ίδιο πρόσωπο δεν θεμελιώνει δικαίωμα για πρόσθετη αμοιβή. Στην περίπτωση αυτή, έβδομο μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο ορίζεται πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και επιστημονικής κατάρτισης ή επαγγελματικής εμπειρίας στα θεματικά πεδία του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης

 

3. Ο ορισμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης,μετά από πρόταση των φορέων που εκπροσωπούν τα επιλεγόμενα μέλη στις περιπτώσεις ε', στ' και ζ' της παραγράφου 1. Η απόφαση αυτή δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αν οι παραπάνω φορείς δεν προτείνουν εκπρόσωπό τους για το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε 15 ημέρες από τη σχετική πρόσκληση, το Διοικητικό Συμβούλιο συμπληρώνεται από πρόσωπα που επιλέγονται από τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, τα οποία έχουν εγνωσμένο κύρος και επιστημονική κατάρτιση ή επαγγελματική εμπειρία στα θεματικά πεδία του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης. Η αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 22 του νόμου 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/2015). Ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου παύονται αζημίως για το Δημόσιο και το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης.

 

4. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής με δυνατότητα ανανέωσης μία φορά για ισόποσο χρονικό διάστημα. Σε περίπτωση που κάποιο από τα μέλη εκλείψει ή αποχωρήσει για οποιονδήποτε λόγο ή απωλέσει την ιδιότητα βάση της οποίας ορίστηκε, το μέλος αυτό αντικαθίσταται για το υπόλοιπο της θητείας του με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης. Εάν το μέλος που αντικαθίσταται υπάγεται στις περιπτώσεις ε', στ' και ζ' της παραγράφου 1, για την αντικατάστασή του έχουν εφαρμογή τα οριζόμενα στην παράγραφο 3. Μέχρι το διορισμό του νέου μέλους, το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει και αποφασίζει νόμιμα, για διάστημα έως 3 μήνες, εφόσον τα υπόλοιπα μέλη επαρκούν για το σχηματισμό απαρτίας, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης, όπως αυτός καταρτίζεται σύμφωνα με το άρθρο 7.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.