Νόμος 4468/17 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομίας και Ανάπτυξης καταρτίζεται Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης, εντός 3 μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, με τον οποίο ρυθμίζονται ιδίως:

 

α) οι κανόνες λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου και οι αρμοδιότητες αυτού,

β) η οργάνωση και διοικητική διάρθρωση των υπηρεσιών του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης,

γ) ο αριθμός των θέσεων προσωπικού και η κατανομή του στις υπηρεσίες του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης,

δ) τα προσόντα και οι όροι πρόσληψης, εργασίας και εξέλιξης του κάθε φύσης προσωπικού, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,

ε) το πειθαρχικό δίκαιο του προσωπικού.

 

2. Η οργάνωση και λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης υποστηρίζεται με την καθιέρωση ενός συστήματος διαχείρισης της ποιότητας, σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά και Διεθνή Πρότυπα που διέπουν την οργάνωση των φορέων διαπίστευσης.

 

3. Ο Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης τροποποιείται και συμπληρώνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομίας και Ανάπτυξης ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης.

 

4. Το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σύμβασης έργου ή έμμισθης εντολής που κατά τη δημοσίευση του παρόντος υπηρετεί στο νομικό πρόσωπο Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (ΕΣΥΠ), οργανικά ανήκει στην αυτοτελή λειτουργική μονάδα Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης και εξυπηρετεί τις ανάγκες αυτής, μεταφέρεται στο συνιστώμενο με το παρόν νομικό πρόσωπο (ΕΣΥΔ) με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 6.

 

Μέχρι την έκδοση της απόφασης του προηγούμενου εδαφίου, η μισθοδοσία και οι ασφαλιστικές εισφορές του προσωπικού αυτού καταβάλλονται από το Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας με χρέωση των λογαριασμών της αυτοτελούς λειτουργικής μονάδας Εθνικού Συστήματος Υποδομών Ποιότητας του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης.

 

Για τους υπαλλήλους της αυτοτελούς λειτουργικής μονάδας του Εθνικού Συστήματος Υποδομών Ποιότητας του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης που είναι αποσπασμένοι από το Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης σε άλλους φορείς ή που υπηρετούν στη μονάδα με απόσπαση από άλλους φορείς, οι αποσπάσεις αυτές παραμένουν σε ισχύ.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 106 του νόμου [Ν] 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α/2017).

 

5. Οι θέσεις των ως άνω μεταφερομένων προβλέπονται στον Κανονισμό Λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης Στις θέσεις αυτές κατατάσσεται το ανωτέρω προσωπικό με διαπιστωτική πράξη του οργάνου διοίκησης.

 

6. Το προσωπικό της παραγράφου 4 οφείλει μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 15 ημερών από την κοινοποίηση σε αυτούς της πράξης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης για τη μεταφορά τους να παρουσιαστούν στο Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης για ανάληψη υπηρεσίας, διαφορετικά καταγγέλλεται η σύμβασή τους και καταβάλλεται η νόμιμη αποζημίωση, αποκλειόμενης οποιασδήποτε άλλης καταβολής για την αποχώρησή τους.

 

7. Από την ανάληψη της υπηρεσίας, κατά τα ανωτέρω, το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την έκδοση της πράξης μεταφοράς έως την ανάληψη υπηρεσίας θεωρείται για κάθε συνέπεια ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας του προσωπικού αυτού στο Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας.

 

8. Ο χρόνος υπηρεσίας που διανύθηκε στο Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας, καθώς και ο χρόνος προϋπηρεσίας που αναγνωρίσθηκε από αυτό για τη μισθολογική, υπηρεσιακή και ασφαλιστική εξέλιξη του μεταφερομένου προσωπικού θεωρείται ως χρόνος υπηρεσίας στο Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.

 

9. Με τον Κανονισμό της παραγράφου 1 ρυθμίζονται επίσης τα ειδικότερα θέματα που αναφέρονται στη μεταφορά και ένταξη προσωπικού από το Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας στο νέο φορέα.

 

10. Το προσωπικό του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης υπάγεται στις διατάξεις του νόμου 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/2015).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.