Νόμος 4468/17 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Πόροι του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Πόροι του συνιστώμενου νομικού προσώπου είναι οι ακόλουθοι:

 

1.1. Τακτικοί Πόροι:

 

α) Οι πρόσοδοι από την περιουσία του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης

 

β) Οι πάσης φύσεως πρόσοδοι από την παροχή υπηρεσιών προς τρίτους.

 

γ) Τα έσοδα από τα δικαιώματα χορήγησης και διατήρησης των πιστοποιητικών που εκδίδει.

 

δ) Οι τακτικές ή έκτακτες εισφορές νομικών ή φυσικών προσώπων ημεδαπών ή αλλοδαπών.

 

ε) Η επιχορήγηση από τον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, στο βαθμό που το επιτρέπουν οι εκάστοτε δημοσιονομικές συνθήκες.

 

1.2. Έκτακτοι πόροι:

 

α) Χρηματοδοτήσεις από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και τους προσαρτώμενους σε αυτό ειδικούς προϋπολογισμούς.

 

β) Ειδικές χρηματοδοτήσεις από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισμών.

 

γ) Πρόσθετες χρηματοδοτήσεις, καταβαλλόμενες περιοδικώς ή εφάπαξ, για την εκπλήρωση υποχρεώσεων που αναθέτει το Ελληνικό Δημόσιο με ειδικές πράξεις του στο Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

 

δ) Επιχορηγήσεις, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες νομικών ή φυσικών προσώπων, ημεδαπών ή αλλοδαπών.

 

ε) Κάθε άλλος νόμιμος πόρος.

 

2. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης μπορεί να ρυθμίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες και διαδικασίες για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.