Νόμος 4483/65 - Άρθρο 9

Άρθρο 9


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το άρθρο 5 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 2596/1953 τροποποιούμενο και συμπληρωμένο αντικαθίσταται ως κατωτέρω:

 

{1. Ανεξαρτήτως των κατά το προηγούμενον άρθρον 4 ποινών, δια πράξεων του Διευθυντού της αρμοδίας Υπηρεσίας του Υπουργείου Βιομηχανίας, επιβάλλονται πρόστιμον μέχρι 1.000 δραχμών ή προσωρινή μέχρις έξι (6) μηνών ή οριστική αφαίρεσις της αδείας.

 

α) Εις τα εν παραγράφω 2 του άρθρου 4 πρόσωπα δια τις εν αυτή αναφερόμενες παραβάσεις.

 

β) Εις τους ηλεκτρολόγους εγκαταστάτες τους αναλαβόντας ή εκτελέσαντες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις ειδικότητος διαφόρου ή ισχύος μεγαλύτερης της αδείας των ή που χορήγησαν πιστοποιητικά αναληθούς περιεχομένου εις το υπό την επίβλεψή των εργαζόμενο προσωπικόν.

 

2. Κατά των ανωτέρω πράξεων που επιβάλλουν, πρόστιμον ανώτερο των 200 δραχμών ή αφαίρεση της αδείας δια χρονικόν διάστημα μείζον του ενός (1) μηνός, χωρεί προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Βιομηχανίας, ασκουμένη εντός 15 ημερών από της κοινοποιήσεως της πράξεως. Κατά την επί τη προσφυγή εξέτασιν, της δι' ην η κύρωσις παραβάσεως, αποκλείεται η καθ' οιονδήποτε τρόπον σύμπραξις του επιβάλλοντος την κύρωση Διευθυντού.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.