Νόμος 4483/65 - Άρθρο 8

Άρθρο 8


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Δι' εκάστην συνδεόμενη ηλεκτρολογική εγκατάσταση χαμηλής τάσεως και δια τις πόλεις άνω των 10.000 κατοίκων κατά την τελευταία απογραφή, ως και δια την περιοχήν της τέως Διευθύνσεως Πρωτευούσης, ορίζεται τέλος δικαιώματος συνδέσεως 5 δραχμών ανά αμπέρ και φάση ηλεκτρικού γνώμονα που εγκαθίσταται δια τις λοιπές δε πόλεις, κωμοπόλεις και χωρία 2 δραχμών. Εις περιοχές ένθα η τάσις διανομής είναι μικροτέρα των 220/380 Volt, τα ως άνω ποσά μειώνονται εις το ήμισυ, δια την υψηλή τάση ορίζεται τέλος 4 δραχμές ανά ΧΒΑ του μετασχηματισμού.

 

2. Η είσπραξις του ανωτέρω τέλους ενεργείται υπό της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού άμα τη υποβολή της υπευθύνου δηλώσεως του κατασκευαστού ηλεκτρολόγου.

 

Εκ του προϊόντος της εισπράξεως ταύτης ποσοστόν 20% παρακρατείται υπό της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού δια δικαίωμα συνδέσεως, το δε υπόλοιπον κατατίθεται εις την Τράπεζα της Ελλάδος εις ίδιο λογαριασμό υπό τον τίτλο Δικαιώματα συνδέσεως ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και αποτελεί έσοδον του Δημοσίου.

 

Εκ του εσόδου τούτου ποσοστόν μέχρι 20% δύναται, δια κοινών αποφάσεων των Υπουργών Οικονομικών και Βιομηχανίας να διατίθεται δια τον εξοπλισμό του παρά το Υπουργείο Βιομηχανίας λειτουργούντος ηλεκτρολογικού εργαστηρίου και την ενίσχυση τυχόν οργανισμού που θα ιδρυθεί, περιλαμβάνοντος ηλεκτρολογικό εργαστήριο και εποπτευομένου υπό του Υπουργείου Βιομηχανίας. Έτερο δε ποσοστό μέχρι 10% δύναται να διατίθεται ως ανωτέρω, δια την ίδρυση Σχολών Επιμορφώσεως Ηλεκτρολόγων, Εγκαταστατών, Τεχνικής Βιβλιοθήκης και Ινστιτούτου Μελέτης Εφαρμογών Ηλεκτρισμού.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.