Νόμος 4483/65 - Άρθρο 7

Άρθρο 7


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι ιδιοκτήτες εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων υποχρεούνται να ελέγχουν αυτές κατά τα οριζόμενα, υπό του άρθρου 305 των, δια της υπ' αριθμού [Α] 80225/1955 υπουργικής αποφάσεως εγκεκριμένων κανονισμών εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.

 

2. Ο, κατά την προηγούμενη παράγραφο έλεγχος, ενεργείται υπό των κεκτημένων τα αντιστοίχους αδείας ηλεκτρολόγων εγκαταστατών, οίτινες υπέχουν οίας και οι αρχικοί κατασκευαστές, δυνάμει του παρόντος, υποχρεώσεις.

 

3. Σε παράβαση της διατάξεως της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, η Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού και οικείες ηλεκτρικές επιχειρήσεις εντέλλονται εγγράφως τον έλεγχο των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και την υποβολή σχετικής υπευθύνου δηλώσεως, εντός προθεσμίας 6 μηνών ης παρεχομένης απράκτου, το χορηγούμενο ηλεκτρικό ρεύμα διακόπτεται.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.