Ευρωπαϊκή Οδηγία 1992/50 - Άρθρο 15

Άρθρο 15


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι αναθέτουσες αρχές γνωστοποιούν, μέσω ενδεικτικής προκήρυξης που δημοσιεύεται το ταχύτερο δυνατόν μετά την έναρξη του οικονομικού έτους, το συνολικό ύψος των συμβάσεων υπηρεσιών, για καθεμία από τις κατηγορίες υπηρεσιών που απαριθμούνται στο παράρτημα IΑ, τις οποίες προτίθενται να αναθέσουν κατά τους δώδεκα μήνες που ακολουθούν, όταν το προϋπολογιζόμενο συνολικό ύψους, λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων του άρθρου 7, είναι ίσο ή μεγαλύτερο των 750000 Ecu.

 

2. Οι αναθέτουσες αρχές που επιθυμούν να συνάψουν μια δημόσια σύμβαση υπηρεσιών με διαδικασία ανοικτή, κλειστή ή, υπό τους όρους που θέτει το άρθρο 11, με διαπραγμάτευση, γνωστοποιούν την πρόθεσή τους αυτή μέσω προκήρυξης.

 

3. Οι αναθέτουσες αρχές που επιθυμούν να διενεργήσουν διαγωνισμό μελετών γνωστοποιούν την πρόθεσή τους αυτή μέσω προκήρυξης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 82 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.