Ευρωπαϊκή Οδηγία 1992/50 - Άρθρο 7

Άρθρο 7


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α) Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται:

 

στις αναφερόμενες στο άρθρο 3 παράγραφος 3 δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών, στις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών που αφορούν τις υπηρεσίες που απαριθμούνται στο παράρτημα IΒ, τις υπηρεσίες της κατηγορίας 8 του παραρτήματος IΑ και τις υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών της κατηγορίας 5 του παραρτήματος IΑ, με αριθμό αναφοράς ΚΤΠ 7524, 7525 και 7526, οι οποίες συνάπτονται από τις αναφερόμενες στο άρθρο 1 στοιχείο β) αναθέτουσες αρχές, όταν η προϋπολογιζόμενη αξία τους, εκτός φόρου προστιθεμένης αξίας, είναι ίση ή ανώτερη των 200.000 Ecu,
στις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών που αφορούν τις υπηρεσίες που απαριθμούνται στο παράρτημα IΑ, εκτός των υπηρεσιών της κατηγορίας 8 και των υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών της κατηγορίας 5, με αριθμό αναφοράς ΚΤΠ 7524, 7525 και 7526:

 

i) οι οποίες συνάπτονται από τις αναφερόμενες στο παράρτημα I της οδηγίας [ΕΟΚ] 1993/36/ΕΟΚ αναθέτουσες αρχές και των οποίων η προϋπολογιζόμενη αξία εκτός φόρου προστιθεμένης αξίας είναι ίση ή μεγαλύτερη από το ισόποσο σε Ecu των 130 000 ειδικών τραβηχτικών δικαιωμάτων,

 

ii) οι οποίες συνάπτονται από τις οριζόμενες στο άρθρο 1 στοιχείο β) αναθέτουσες αρχές, εκτός από τις αναφερόμενες στο παράρτημα I της οδηγίας [ΕΟΚ] 1993/36/ΕΟΚ και των οποίων η προϋπολογιζόμενη αξία εκτός φόρου προστιθεμένης αξίας είναι ίση ή ανώτερη του ισόποσου σε Ecu των 200.000 ειδικών τραβηχτικών δικαιωμάτων.

 

β) Το αντίστοιχο σε Ecu και σε εθνικά νομίσματα των κατώτατων ορίων που ορίζονται στο στοιχείο α) αναθεωρείται καταρχήν ανά διετία, αρχής γενομένης από την 01-01-1996. Το εν λόγω αντίστοιχο ποσό υπολογίζεται με βάση τη μέση ημερήσια τιμή των νομισμάτων αυτών, εκφραζόμενη σε Ecu, και του Ecu, εκφραζόμενου σε ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα, κατά τη διάρκεια της 24μηνη χρονικής περιόδου που λήγει την τελευταία ημέρα του Αυγούστου που προηγείται της αναθεώρησης της 1ης Ιανουαρίου.

 

Η μέθοδος υπολογισμού που αναφέρεται στο παρόν σημείο επανεξετάζεται, με πρόταση της Επιτροπής, από τη συμβουλευτική επιτροπή δημοσίων συμβάσεων, καταρχήν, δύο χρόνια μετά την πρώτη εφαρμογή της.

 

γ) Τα κατώτατα όρια που ορίζονται στο στοιχείο α) καθώς και τα αντίστοιχα ποσά των ορίων αυτών σε Ecu και σε εθνικά νομίσματα δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στην αρχή του μηνός Νοεμβρίου που ακολουθεί την αναθεώρηση που προβλέπεται στο στοιχείο β) πρώτο εδάφιο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1)α του άρθρου 1 της οδηγίας 1997/52/ΕΚ.

 

2. Για τον υπολογισμό της προϋπολογιζόμενης αξίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή συμπεριλαμβάνει την υπολογιζόμενη συνολική αμοιβή του παρέχοντος την υπηρεσία, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις των παραγράφων 3 έως 7.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1)α του άρθρου 1 της οδηγίας 1997/52/ΕΚ.

 

3. Η επιλογή της μεθόδου αποτίμησης μιας σύμβασης δεν μπορεί να γίνει με την πρόθεση να παρακαμφθεί, όσον αφορά την εν λόγω σύμβαση, η εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και κανένα σχέδιο αγοράς συγκεκριμένης ποσότητας υπηρεσιών δεν μπορεί να κατατμηθεί με σκοπό να αποφευχθεί η επ' αυτού εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

 

4. Κατά τον υπολογισμό του προϋπολογιζόμενου ύψους των συμβάσεων για τα ακόλουθα είδη υπηρεσιών λαμβάνονται, κατά περίπτωση, υπόψη:

 

όσον αφορά τις υπηρεσίες ασφάλισης, το καταβλητέο ασφάλιστρο,
όσον αφορά τις τραπεζικές και άλλες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, οι αμοιβές, οι προμήθειες, οι τόκοι και άλλοι τύπο αμοιβής,
όσον αφορά τις συμβάσεις που περιλαμβάνουν την εκπόνηση μελέτης, οι καταβλητέες αμοιβές ή η καταβλητέα προμήθεια.

 

Όταν οι υπηρεσίες υποδιαιρούνται σε πολλά τμήματα τα οποία αποτελούν το καθένα αντικείμενο μιας σύμβασης, η αξία κάθε τμήματος πρέπει να συνυπολογίζεται για την εκτίμηση του προαναφερόμενου ύψους της σύμβασης.

 

Όταν η αξία των τμημάτων ισούται με το ύψος αυτό ή το υπερβαίνει, οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας εφαρμόζονται σε όλα τα τμήματα. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να κάνουν εξαιρέσεις από την εφαρμογή της παραγράφου 1 προκειμένου για μέρη των οποίων η προϋπολογιζόμενη αξία εκτός ΦΠΑ είναι κατώτερη των 80000 Ecu εφόσον το άθροισμα αυτών των τμημάτων δεν υπερβαίνει το 20% του αθροίσματος της αξίας των τμημάτων.

 

5. Όταν πρόκειται για συμβάσεις που δεν αναφέρουν συνολική τιμή, ως βάση υπολογισμού του προϋπολογιζόμενου ύψους των συμβάσεων πρέπει να λαμβάνεται υπόψη:

 

στην περίπτωση συμβάσεων ορισμένου χρόνου και εφ' όσον η διάρκεια είναι ίση ή μικρότερη των 48 μηνών, η συνολική συμβατική αξία για όλη την αντίστοιχη διάρκεια,
στην περίπτωση συμβάσεων αορίστου χρόνου, ή διάρκειας μεγαλύτερης των 48 μηνών, η μηνιαία αξία πολλαπλασιαζόμενη επί 48.

 

6. Στην περίπτωση τακτικά επαναλαμβανόμενων συμβάσεων ή συμβάσεων που πρόκειται να ανανεωθούν μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, πρέπει να λαμβάνεται ως βάση:

 

είτε η συνολική πραγματική αξία των παρόμοιων συμβάσεων, για την ίδια κατηγορία υπηρεσιών, οι οποίες συνήφθησαν κατά το προηγηθέν οικονομικό έτος ή δωδεκάμηνο, αναπροσαρμοσμένη, ει δυνατόν, προκειμένου να ληφθούν υπόψη ενδεχόμενες μεταβολές στις ποσότητες ή στην αξία κατά τους δώδεκα μήνες που έπονται της αρχικής σύμβασης,
είτε η προϋπολογιζόμενη συνολική αξία των συμβάσεων κατά το δωδεκάμηνο που έπεται της πρώτης παροχής ή για όλη τη διάρκεια της σύμβασης, εφόσον αυτή υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες.

 

7. Στην περίπτωση όπου μια σχεδιαζόμενη σύμβαση προβλέπει δικαιώματα επιλογής (option), η βάση υπολογισμού της αξίας της σύμβασης είναι το μέγιστο επιτρεπόμενο συνολικό ποσό, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων επιλογής.

 

8. Οι ισοτιμίες των ορίων σε εθνικά νομίσματα αναθεωρούνται ανά διετία, με έναρξη ισχύος την 01-01-1994. Ο υπολογισμός αυτών των ισοτιμιών βασίζεται στο μέσο όρο της καθημερινής αξίας αυτών των νομισμάτων εκπεφρασμένης σε Ecu, κατά τους 24 μήνες που λήγουν την τελευταία ημέρα του Αυγούστου ο οποίος προηγείται της 1ης Ιανουαρίου, ημέρας ενάρξεως ισχύος της αναθεώρησης. Οι ισοτιμίες δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις αρχές Νοεμβρίου.

 

Η μέθοδος υπολογισμού που αναφέρεται στο προηγούμενο εδάφιο εξετάζεται με πρωτοβουλία της Επιτροπής στο πλαίσιο της συμβουλευτικής επιτροπής δημοσίων συμβάσεων δύο χρόνια, κατ' αρχήν, μετά την πρώτη εφαρμογή της.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 καταργήθηκε με την παράγραφο 1)β του άρθρου 1 της οδηγίας 1997/52/ΕΚ.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 82 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.