Ευρωπαϊκή Οδηγία 1997/52

Οδηγία 1997/52/ΕΚ: Περί τροποποιήσεως των οδηγιών 1992/50/ΕΚ, 1993/36/ΕΚ, 1993/37/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών, συμβάσεων δημοσίων προμηθειών και συμβάσεων δημοσίων έργων, αντιστοίχως


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οδηγία 1997/52/ΕΚ: Περί τροποποιήσεως των οδηγιών 1992/50/ΕΚ, [ΕΟΚ] 1993/36/ΕΚ, 1993/37/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών, συμβάσεων δημοσίων προμηθειών και συμβάσεων δημοσίων έργων, αντιστοίχως, (EEL 328/1997), 28-11-1997.

 

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

 

Έχοντας υπόψη:

 

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 57 παράγραφος 2, το άρθρο 66 και το άρθρο 100Α,
την πρόταση της Επιτροπής (1),
τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),
Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 189Β της συνθήκης (3),

 

Εκτιμώντας:

 

(1) ότι, με την απόφασή του 1994/800/ΕΚ, της 22-12-1994, σχετικά με τη σύναψη εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, όσον αφορά θέματα αρμοδιότητάς της, συμφωνιών στο πλαίσιο των πολυμερών διαπραγματεύσεων 1986-1994 του Γύρου της Ουρουγουάης (4), το Συμβούλιο ενέκρινε εξ ονόματος της Κοινότητας, μεταξύ άλλων, τη συμφωνία σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις, στο εξής αναφερόμενη ως συμφωνία, σκοπός της οποίας είναι η εγκαθίδρυση ενός διεθνούς πλαισίου ισόρροπων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων σχετικά με την ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων ενόψει της απελευθέρωσης και της ανάπτυξης του παγκόσμιου εμπορίου, ότι η ανωτέρω συμφωνία δεν έχει άμεση ισχύ,

 

(2) ότι με τις οδηγίες 1992/50/ΕΟΚ (5), [ΕΟΚ] 1993/36/ΕΟΚ (6) και 1993/37/ΕΟΚ (7) επιτεύχθηκε ένας συντονισμός των εφαρμοζομένων εθνικών διαδικασιών στις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών, στις συμβάσεις δημοσίων προμηθειών και στις συμβάσεις δημοσίων έργων, προκειμένου να καθιερωθούν ίσοι όροι ανταγωνισμού για τις συμβάσεις αυτές σε όλα τα κράτη μέλη,

 

(3) ότι οι αναθέτουσες αρχές που εμπίπτουν στη συμφωνία, οι οποίες τηρούν τις οδηγίες 1992/50/ΕΟΚ, [ΕΟΚ] 1993/36/ΕΟΚ και 1993/37/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκαν από την παρούσα οδηγία, και εφαρμόζουν τις ίδιες διατάξεις έναντι των εργοληπτών, προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσίες που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη συμφωνία, τηρούν κατά συνέπεια τη συμφωνία,

 

(4) ότι, έχοντας υπόψη τα δικαιώματα και τις δεσμεύσεις που ανέλαβε η Κοινότητα σε διεθνές επίπεδο με την αποδοχή της συμφωνίας, το καθεστώς που εφαρμόζεται στους προσφέροντες και στα προϊόντα από τρίτες χώρες που υπέγραψαν τη συμφωνία είναι αυτό που ορίζει η συμφωνία, στο πεδίο εφαρμογής της οποίας δεν περιλαμβάνονται, στην περίπτωση της οδηγίας 1992/50/ΕΟΚ, οι συμβάσεις υπηρεσιών που απαριθμούνται στο παράρτημα IΒ της ανωτέρω οδηγίας, οι συμβάσεις υπηρεσιών έρευνας και ανάπτυξης που αναφέρονται στην κατηγορία 8 του παραρτήματος IΑ της ίδιας οδηγίας, οι συμβάσεις τηλεπικοινωνιών που αναφέρονται στην κατηγορία 5 του παραρτήματος IΑ της ίδιας οδηγίας με αριθμό αναφοράς κοινής ταξινόμησης προϊόντων (ΚΤΠ) 7524, 7525 και 7526 και οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες που αναφέρονται στην κατηγορία 6 του παραρτήματος IΑ της ίδιας οδηγίας σε συνάρτηση με την έκδοση, αγορά, πώληση και μεταβίβαση κινητών αξιών ή άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων, ούτε οι υπηρεσίες που παρέχονται από τις κεντρικές τράπεζες,

 

(5) ότι ορισμένες διατάξεις της συμφωνίας εισάγουν για τους προσφέροντες ευνοϊκότερους όρους από εκείνους που προβλέπονται στις οδηγίες 1992/50/ΕΟΚ, [ΕΟΚ] 1993/36/ΕΟΚ και 1993/37/ΕΟΚ,

 

(6) ότι, όσον αφορά την ανάθεση συμβάσεων από τις αναθέτουσες αρχές κατά την έννοια της συμφωνίας, οι δυνατότητες πρόσβασης στις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών, προμηθειών και έργων εντός της Κοινότητας που προσφέρονται στις επιχειρήσεις και τα προϊόντα των κρατών μελών βάσει της συνθήκης πρέπει να είναι τουλάχιστον εξίσου ευνοϊκές με τους όρους πρόσβασης στις δημόσιες συμβάσεις εντός της Κοινότητας που προβλέπει η συμφωνία για τις επιχειρήσεις και τα προϊόντα τρίτων χωρών που υπογράφουν τη συμφωνία αυτή,

 

(7) ότι, ως εκ τούτου, κρίνεται αναγκαία η προσαρμογή και η συμπλήρωση των οδηγιών 1992/50/ΕΟΚ, [ΕΟΚ] 1993/36/ΕΟΚ και 1993/37/ΕΟΚ,

 

(8) ότι είναι, ως εκ τούτου, αναγκαίο να απλουστευθεί η εφαρμογή των οδηγιών και να διαφυλαχθεί, στο μέτρο του δυνατού, η ισορροπία που έχει επιτευχθεί με την ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων,

 

(9) ότι είναι, ως εκ τούτου, αναγκαίο να επεκταθεί η εφαρμογή ορισμένων τροποποιήσεων της οδηγίας 1992/50/ΕΟΚ σε όλες τις κατηγορίες των καλυπτομένων από αυτήν υπηρεσιών,

 

(10) ότι οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν ή να δέχονται συμβουλές που μπορεί να χρησιμοποιηθούν για τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών μιας συγκεκριμένης σύμβασης, υπό τον όρο ότι οι συμβουλές αυτές δεν θα παρεμποδίζουν τον ανταγωνισμό,

 

(11) ότι η Επιτροπή πρέπει να διαθέτει στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις υλικό κατάρτισης και ενημέρωσης, προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν πλήρως στη νέα αγορά δημόσιων συμβάσεων προμηθειών και ανάθεσης έργων,

 

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

 

Παράρτημα I

Παράρτημα II

Παράρτημα III

Παράρτημα IV

 

Βρυξέλλες, 13-10-1997.

 

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

 

Ο Πρόεδρος

 

J. M. GIL-ROBLES

 

Για το Συμβούλιο

 

Ο Πρόεδρος

 

R. GOEBBELS

 

(1) ΕΕC 138/1995, σελίδα 1.

(2) ΕΕC 256/1995, σελίδα 4 και ΕΕC 212/1996, σελίδα 13.

(3) Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29-02-1996 (ΕΕC 78/1996, σελίδα 18), κοινή θέση του Συμβουλίου της 20-12-1996 (ΕΕC 111/1997, σελίδα 1) και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14-05-1997 (ΕΕC 167/1997). Απόφαση του Συμβουλίου της 24-07-1997.

(4) ΕΕL 336/1994, σελίδα 1.

(5) Οδηγία 1992/50/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 18-06-1992, για το συντονισμό των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών (ΕΕL 209/1992, σελίδα 1.). Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη προσχώρησης του 1994.

(6) Οδηγία [ΕΟΚ] 1993/36/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 14-06-1993, περί συντονισμού των διαδικασιών για τη σύναψη συμβάσεων δημοσίων προμηθειών (ΕΕL 199/1993, σελίδα 1). Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη προσχώρησης του 1994.

(7) Οδηγία 1993/37/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 14-06-1993, περί συντονισμού των διαδικασιών για τη σύναψη συμβάσεων δημοσίων έργων (ΕΕL 199/1993, σελίδα 54). Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη προσχώρησης του 1994.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.