Ευρωπαϊκή Οδηγία 1992/50 - Άρθρο 35

Άρθρο 35


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα κράτη μέλη που διαθέτουν επισήμους πίνακες εγκεκριμένων παρεχόντων υπηρεσίες, οφείλουν να τους προσαρμόσουν στις διατάξεις του άρθρου 29 στοιχεία α) έως δ) και ζ) και των άρθρων 30, 31 και 32.

 

2. Οι παρέχοντες υπηρεσίες που είναι εγγεγραμμένοι στους επισήμους πίνακες μπορούν, για την εκάστοτε σύμβαση, να υποβάλλουν στην αναθέτουσα αρχή πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή. Το πιστοποιητικό αυτό μνημονεύει τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή στον πίνακα καθώς και τη σχετική κατάταξη.

 

3. Η εγγραφή των παρεχόντων υπηρεσίες στους επισήμους πίνακες, που πιστοποιείται από τους αρμόδιους φορείς, συνιστά για τις αναθέτουσες αρχές των άλλων κρατών μελών τεκμήριο καταλληλότητας για την παροχή υπηρεσιών που αντιστοιχούν στην κατάταξη του παρέχοντος υπηρεσίες μόνο σε σχέση με το άρθρο 29 στοιχεία α) έως δ) και ζ), το άρθρο 30, το άρθρο 31 στοιχεία β) και γ) και το άρθρο 32 στοιχείο α).

 

Οι πληροφορίες που μπορούν να συναχθούν από την εγγραφή στους επίσημους πίνακες δεν είναι δυνατόν να τεθούν υπό αμφισβήτηση. Όσον αφορά, πάντως, την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλειας, μπορεί να ζητηθεί, για κάθε σύμβαση, πρόσθετο πιστοποιητικό από κάθε εγγεγραμμένο παρέχοντα υπηρεσίες.

 

Οι αναθέτουσες αρχές των άλλων κρατών μελών εφαρμόζουν τις προηγούμενες διατάξεις μόνο προς όφελος των παρεχόντων υπηρεσίες που είναι εγκατεστημένοι στο κράτος μέλος που έχει καταρτίσει τον επίσημο πίνακα.

 

4. Για την ενδεχόμενη εγγραφή των παρεχόντων υπηρεσίες των λοιπών κρατών μελών σε επίσημο πίνακα δεν μπορούν να απαιτούνται άλλες αποδείξεις και δηλώσεις εκτός από εκείνες που ζητούνται από τους παρέχοντες υπηρεσίες του κράτους μέλους και οπωσδήποτε, όχι άλλες από εκείνες που προβλέπονται στα άρθρα 29 έως 33.

 

5. Τα κράτη μέλη που διαθέτουν επίσημους πίνακες οφείλουν να ανακοινώσουν στα λοιπά κράτη μέλη τη διεύθυνση του οργανισμού στον οποίο μπορούν να υποβληθούν αιτήσεις εγγραφής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 82 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.