Ευρωπαϊκή Οδηγία 1992/50 - Άρθρο p3

Παράρτημα III: Υποδείγματα προκηρύξεων και ανακοινώσεων για τις συμβάσεις υπηρεσιών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Α. Προκαταρκτική ενημέρωση

 

1. Επωνυμία, ταχυδρομική και τηλεγραφική διεύθυνση, αριθμοί τηλεφώνου, τηλετύπου και τηλεομοιότυπου της αναθέτουσας αρχής και, εάν διαφέρουν, της υπηρεσίας από την οποία μπορούν να ληφθούν πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία.

 

2. Σύνολο των συμβάσεων που πρόκειται να ανατεθούν για καθεμία από τις κατηγορίες υπηρεσιών του παραρτήματος IΑ.

 

3. Προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης των διαδικασιών ανάθεσης κατά κατηγορία.

 

4. Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία.

 

5. Ημερομηνία αποστολής της ανακοίνωσης.

 

6. Ημερομηνία παραλαβής της ανακοίνωσης από την Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

 

7. Μνεία κατά πόσον η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία.

 

Β. Ανοιχτή διαδικασία

 

1. Επωνυμία, ταχυδρομική και τηλεγραφική διεύθυνση, αριθμοί τηλεφώνου, τηλετύπου και τηλεομοιότυπου της αναθέτουσας αρχής.

 

2. Κατηγορία και περιγραφή των υπηρεσιών. Αριθμός αναφοράς ΚΤΠ. Ποσότητα, μνεία οποιωνδήποτε δικαιωμάτων προαιρέσεως για περαιτέρω ανάθεση υπηρεσιών και, εάν είναι γνωστό, προσωρινό χρονοδιάγραμμα κατά το οποίο μπορούν να ασκηθούν τα εν λόγω δικαιώματα. Επίσης, σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων ή ανανεώσιμων συμβάσεων εντός δεδομένης περιόδου, προσωρινό χρονοδιάγραμμα, εάν είναι γνωστό, των επόμενων προκηρύξεων διαγωνισμού για τις μελετώμενες υπηρεσίες.

 

3. Τόπος παροχής.

 

4. α) Διευκρίνιση του αν η ανάθεση της παροχής των υπηρεσιών επιφυλάσσεται, με νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις, σε μια συγκεκριμένη επαγγελματική τάξη.

β) Αναφορά αυτών των νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων.

γ) Διευκρίνιση του αν τα νομικά πρόσωπα θα πρέπει να δηλώσουν τα ονόματα και τα επαγγελματικά προσόντα των στελεχών που θα είναι υπεύθυνα για την παροχή των υπηρεσιών.

 

5. Διευκρίνιση του αν οι υποψήφιοι για την προσφορά της υπηρεσίας μπορούν να υποβάλουν προσφορά για μέρος των ζητούμενων υπηρεσιών.

 

6. Απαγόρευση εναλλακτικών προσφορών.

 

7. Προθεσμία ολοκλήρωσης της παροχής υπηρεσιών ή διάρκεια της σύμβασης ή, ει δυνατόν, προθεσμία έναρξης ή ολοκλήρωσης της παροχής των υπηρεσιών.

 

8. α) Ονομασία και διεύθυνση της υπηρεσίας από την οποία διατίθενται τα έγγραφα στοιχεία του διαγωνισμού.

β) Ενδεχομένως, προθεσμία υποβολής των σχετικών αιτήσεων.

γ) Ενδεχομένως, αναφορά του ύψους και του τρόπου καταβολής του ποσού που απαιτείται ως αντίτιμο των εν λόγω εγγράφων στοιχείων.

 

9. α) Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για την παραλαβή των προσφορών.

β) Διεύθυνση στην οποία πρέπει να διαβιβασθούν.

γ) Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να συνταχθούν.

 

10. α) Πρόσωπα που επιτρέπεται να παραστούν στην αποσφράγιση των προσφορών.

β) Ημερομηνία, ώρα και τόπος της αποσφράγισης.

 

11. Ενδεχομένως, απαιτούμενες εγγυήσεις.

 

12. Βασικοί τρόποι χρηματοδότησης και πληρωμών ή/και αναφορά των σχετικών διατάξεων.

 

13. Ενδεχομένως, νομική μορφή την οποία θα πρέπει να περιβληθεί μια κοινοπραξία που θα παράσχει τις υπηρεσίες, εφόσον της ανατεθεί η σύμβαση.

 

14. Πληροφοριακά στοιχεία σχετικά με την κατάσταση του κάθε υποψηφίου προς παροχή υπηρεσίας, καθώς και στοιχεία και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για την αξιολόγηση των όρων οικονομικού και τεχνικού χαρακτήρα που πρέπει να πληρούν κατ' ελάχιστον οι υποψήφιοι.

 

15. Περίοδος κατά την οποία ο κάθε υποψήφιος δεσμεύεται από την προσφορά του.

 

16. Κριτήρια βάσει των οποίων θα γίνει η ανάθεση της σύμβασης και, κατά το δυνατόν, αξιολόγησή τους. Τα κριτήρια, πέρα από εκείνο της χαμηλότερης προσφοράς, αναφέρονται εφόσον δεν περιέχονται στα συμβατικά τεύχη.

 

17. Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία.

 

18. Ημερομηνία(-ες) δημοσίευσης της προκαταρκτικής ενημερωτικής ανακοίνωσης στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή μνεία της μη δημοσίευσής της.

 

19. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης.

 

20. Ημερομηνία παραλαβής της προκήρυξης από την Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

 

21. Μνεία κατά πόσον η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία.

 

Γ. Κλειστή διαδικασία

 

1. Επωνυμία, ταχυδρομική και τηλεγραφική διεύθυνση, αριθμοί τηλεφώνου, τηλετύπου και τηλεομοιότυπου της αναθέτουσας αρχής.

 

2. Κατηγορία και περιγραφή των υπηρεσιών. Αριθμός αναφοράς ΚΤΠ. Ποσότητα, μνεία οποιωνδήποτε δικαιωμάτων προαιρέσεως για περαιτέρω ανάθεση υπηρεσιών και, εάν είναι γνωστό, προσωρινό χρονοδιάγραμμα κατά το οποίο μπορούν να ασκηθούν τα εν λόγω δικαιώματα. Επίσης, σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων ή ανανεώσιμων συμβάσεων εντός δεδομένης περιόδου, προσωρινό χρονοδιάγραμμα, εάν είναι γνωστό, των επόμενων προκηρύξεων διαγωνισμού για τις μελετώμενες υπηρεσίες.

 

3. Τόπος παροχής.

 

4. α) Διευκρίνιση του αν η ανάθεση της παροχής των υπηρεσιών επιφυλάσσεται, με νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις, σε μια συγκεκριμένη επαγγελματική τάξη.

β) Αναφορά αυτών των νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων.

γ) Διευκρίνιση του αν τα νομικά πρόσωπα θα πρέπει να δηλώσουν τα ονόματα και τα επαγγελματικά προσόντα των στελεχών που θα είναι υπεύθυνα για την παροχή των υπηρεσιών.

 

5. Διευκρίνιση του αν οι υποψήφιοι για παροχή υπηρεσιών μπορούν να υποβάλουν προσφορά για μέρος των ζητούμενων υπηρεσιών.

 

6. Αριθμός ή όρια του αριθμού των υποψηφίων που πρόκειται να προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά.

 

7. Ενδεχομένως, απαγόρευση των εναλλακτικών προσφορών.

 

8. Προθεσμία ολοκλήρωσης της παροχής υπηρεσιών ή διάρκεια της σύμβασης ή, ει δυνατόν, προθεσμία έναρξης ή ολοκλήρωσης της παροχής των υπηρεσιών.

 

9. Ενδεχομένως, νομική μορφή την οποία θα πρέπει να περιβληθεί μια κοινοπραξία των προσφερόντων τις υπηρεσίες, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.

 

10. α) Ενδεχομένως, αιτιολόγηση της χρήσης της ταχείας διαδικασίας.

β) Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής.

γ) Διεύθυνση στην οποία πρέπει να διαβιβασθούν.

δ) Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να συνταχθούν.

 

11. Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας αποστολής των προσκλήσεων για υποβολή προσφοράς.

 

12. Ενδεχομένως, απαιτούμενες εγγυήσεις.

 

13. Πληροφοριακά στοιχεία σχετικά με την κατάσταση του κάθε προσφέροντος, καθώς και στοιχεία και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για την αξιολόγηση των όρων οικονομικού και τεχνικού χαρακτήρα που πρέπει να πληρούν κατ' ελάχιστον οι προσφέροντες.

 

14. Κριτήρια βάσει των οποίων θα γίνει η ανάθεση της σύμβασης και, κατά το δυνατόν αξιολόγησή τους, εφόσον αυτά δεν αναφέρονται στην πρόσκληση υποβολής των προσφορών.

 

15. Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία.

 

16. Ημερομηνία(-ες) της δημοσίευσης της προκαταρκτικής ενημερωτικής ανακοίνωσης στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή μνεία της μη δημοσίευσής της.

 

17. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης.

 

18. Ημερομηνία παραλαβής της προκήρυξης από την Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

 

19. Μνεία κατά πόσον η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία.

 

Δ. Διαδικασία με διαπραγμάτευση

 

1. Επωνυμία, ταχυδρομική και τηλεγραφική διεύθυνση, αριθμοί τηλεφώνου, τηλετύπου και τηλεομοιότυπου της αναθέτουσας αρχής.

 

2. Κατηγορία και περιγραφή των υπηρεσιών. Αριθμός αναφοράς ΚΤΠ. Ποσότητα, μνεία οποιωνδήποτε δικαιωμάτων προαιρέσεως για περαιτέρω ανάθεση υπηρεσιών και, εάν είναι γνωστό, προσωρινό χρονοδιάγραμμα κατά το οποίο μπορούν να ασκηθούν τα εν λόγω δικαιώματα. Επίσης, σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων ή ανανεώσιμων συμβάσεων εντός δεδομένης περιόδου, προσωρινό χρονοδιάγραμμα, εάν είναι γνωστό, των επόμενων προκηρύξεων διαγωνισμού για τις μελετώμενες υπηρεσίες.

 

3. Τόπος παροχής.

 

4. α) Διευκρίνιση του αν η ανάθεση της παροχής των υπηρεσιών επιφυλάσσεται, με νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις, σε μια συγκεκριμένη επαγγελματική τάξη.

β) Αναφορά αυτών των νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων.

γ) Διευκρίνιση του αν τα νομικά πρόσωπα θα πρέπει να δηλώσουν τα ονόματα και τα επαγγελματικά προσόντα των στελεχών που θα είναι υπεύθυνα για την παροχή των υπηρεσιών.

 

5. Διευκρίνιση του αν οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν προσφορά για μέρος των ζητούμενων υπηρεσιών.

 

6. Αριθμός ή όρια του αριθμού των υποψηφίων που πρόκειται να προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά.

 

7. Ενδεχομένως, απαγόρευση των εναλλακτικών προσφορών.

 

8. Προθεσμία ολοκλήρωσης της παροχής υπηρεσιών ή διάρκεια της σύμβασης ή, ει δυνατόν, προθεσμία έναρξης ή ολοκλήρωσης της παροχής των υπηρεσιών.

 

9. Ενδεχομένως, νομική μορφή την οποία θα πρέπει να περιβληθεί μια κοινοπραξία των προσφερόντων τις υπηρεσίες, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.

 

10. α) Ενδεχομένως, αιτιολόγηση της χρήσης της ταχείας διαδικασίας.

β) Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής.

γ) Διεύθυνση στην οποία πρέπει να διαβιβασθούν.

δ) Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να συνταχθούν.

 

11. Ενδεχομένως, απαιτούμενες εγγυήσεις.

 

12. Πληροφοριακά στοιχεία σχετικά με την κατάσταση του παρέχοντος υπηρεσίες, καθώς και στοιχεία και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για την αξιολόγηση των όρων οικονομικού και τεχνικού χαρακτήρα που πρέπει να πληρούν κατ' ελάχιστον οι προσφέροντες.

 

13. Ενδεχομένως, επωνυμία και διεύθυνση των προσφερόντων που έχουν ήδη επιλεγεί από την αναθέτουσα αρχή.

 

14. Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία.

 

15. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης.

 

16. Ημερομηνία παραλαβής της προκήρυξης από την Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

 

17. Ημερομηνίας(-ες) των προηγουμένων δημοσιεύσεων στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

 

18. Μνεία κατά πόσον η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία.

 

Ε. Ανακοίνωση ανάθεσης συμβάσεων

 

1. Επωνυμία και διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής.

 

2. Επιλεγείς τρόπος ανάθεσης, στην περίπτωση της διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς να προηγηθεί δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, αιτιολόγηση της επιλογής αυτής (άρθρο 11 παράγραφος 3).

 

3. Κατηγορία και περιγραφή των υπηρεσιών. Αριθμός αναφοράς ΚΤΠ. Ποσότητα των παρεχομένων υπηρεσιών.

 

4. Ημερομηνία ανάθεσης της σύμβασης.

 

5. Κριτήρια ανάθεσης της σύμβασης.

 

6. Αριθμός των παραληφθεισών προσφορών.

 

7. Επωνυμία και διεύθυνση του παρέχοντος (ή των παρεχόντων) την υπηρεσία.

 

8. Τιμή ή κλίμακα τιμών (ελάχιστη/μέγιστη).

 

9. Αξία της (των) προσφοράς (προσφορών) που έγινε(-αν) δεκτή(-δεκτές) ή η υψηλότερη και χαμηλότερη προσφορά που λήφθηκαν υπόψη κατά την ανάθεση της σύμβασης.

 

10. Ενδεχομένως, αξία και ποσοστό του τμήματος της σύμβασης που ενδέχεται να δοθούν ως υπεργολαβία σε τρίτους.

 

11. Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία.

 

12. Ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης του διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

 

13. Ημερομηνία αποστολής της παρούσας ανακοίνωσης.

 

14. Ημερομηνία παραλαβής της παρούσας ανακοίνωσης από την Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

 

15. Στην περίπτωση συμβάσεων για υπηρεσίες απαριθμούμενες στο παράρτημα IΒ, συγκατάθεση της αναθέτουσας αρχής για τη δημοσίευση της προκήρυξης (άρθρο 16 παράγραφος 3).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 1 της οδηγίας 1997/52/ΕΚ.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.