Νόμος 3066/02 - Άρθρο 16

Άρθρο 16: Διοίκηση - Διαχείριση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Γενική Συνέλευση

 

α) Οι αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας είναι αυτές που προβλέπονται από τη νομοθεσία περί ανωνύμων εταιρειών. Το Ελληνικό Δημόσιο εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση από τους Υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης.

 

β) Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για την παράταση της διάρκειας, τη μετατροπή, τη διάσπαση, τη συγχώνευση, τη διάλυση ή την αναβίωση της Εταιρείας, την τροποποίηση του καταστατικού, την αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, την έκδοση δανείου με ομολογίες, την εκλογή ελεγκτών σε κάθε εταιρική χρήση, την έγκριση της έκθεσής τους και την απαλλαγή τους, το διορισμό εκκαθαριστών, την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και την απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου από κάθε ευθύνη, τη διάθεση των ετήσιων καθαρών κερδών.

 

γ) Η Γενική Συνέλευση μπορεί να διατάξει οποιονδήποτε έκτακτο διαχειριστικό έλεγχο.

 

2. Διοικητικό Συμβούλιο

 

α) Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από 5 μέλη, τα οποία ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και τα οποία είναι τα εξής:

 

(1) Ο Πρόεδρος, ο οποίος είναι επίσης και Πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Διαπίστευσης.

 

(2) Ο Διευθύνων Σύμβουλος.

 

(3) Ένας εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

 

(4) Ένας εκπρόσωπος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, με εμπειρία στα σχετικά με τις δραστηριότητες της εταιρείας θέματα.

 

(5) Ένας εκπρόσωπος της Ελληνικής Ένωσης Διαπιστευμένων Φορέων Επιθεώρησης - Πιστοποίησης ή ένας εκπρόσωπος της Ελληνικής Ένωσης Εργαστηρίων, οι οποίοι ορίζονται εναλλάξ σε κάθε θητεία.

 

β) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται για πενταετή θητεία, με δυνατότητα ανανέωσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από εκτελεστικά, μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη. Οι διατάξεις του άρθρου 3 παράγραφος 1 και του άρθρου 4 παράγραφοι 1 και 2 του νόμου 3016/2002 (ΦΕΚ 110/Α/2002) εφαρμόζονται αναλόγως. Ο Αντιπρόεδρος και ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην πρώτη συνεδρίαση του. Ως Γραμματέας ορίζεται μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπάλληλος ή νομικός σύμβουλος της εταιρείας.

 

γ) Ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας πρέπει να είναι πτυχιούχοι Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή αντιστοίχου της αλλοδαπής, να έχουν τεκμηριωμένη εμπειρία σε θέματα διαπίστευσης ή ποιότητας ή εργαστηριακών δοκιμών ή πιστοποίησης και να γνωρίζουν πολύ καλά την αγγλική ή τη γαλλική ή τη γερμανική γλώσσα. Η ιδιότητα Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να συμπίπτει στο ίδιο πρόσωπο. Σε περίπτωση ταύτισης των δύο ιδιοτήτων στο ίδιο πρόσωπο, πέμπτο μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας είναι ένας αιρετός εκπρόσωπος των εργαζομένων.

 

δ) Η αποζημίωση του Προέδρου, του Αντιπροέδρου, του Διευθύνοντος Συμβούλου, των μελών εκτελεστικών και μη του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζεται με απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 3 του νόμου 3429/2005 (ΦΕΚ 314/Α/2005).

 

ε) Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί την Εταιρεία και διαχειρίζεται τους πόρους και την περιουσία της. Αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού της σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης Συγκαλείται μετά από πρόσκληση του Προέδρου του που καθορίζει τα θέματα ημερήσιας διάταξης, και συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας. Με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάσει και εκτός της έδρας του.

 

Τον Πρόεδρο ελλείποντα, απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει ο Διευθύνων Σύμβουλος ή αν συμπίπτουν οι ιδιότητες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου στο ίδιο πρόσωπο, ο Αντιπρόεδρος.

 

Ο Αντιπρόεδρος εκλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

 

Για τη λήψη απόφασης από το Διοικητικό Συμβούλιο σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μία φορά το μήνα και εκτάκτως όταν αυτό κριθεί αναγκαίο. Ο εποπτεύων Υπουργός μπορεί να παρίσταται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε και προεδρεύει χωρίς να έχει ψήφο.

 

Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί εξωδίκως και δικαστικώς την Εταιρεία. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέσει σε σύμβουλο, υπάλληλο ή δικηγόρο της Εταιρείας την εκπροσώπησή της, εξουσιοδοτώντας ή παρέχοντας πληρεξουσιότητα στα πρόσωπα αυτά.

 

στ) Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει ενδεικτικά τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 

(1) Αποφασίζει για την ανάθεση σε ημεδαπά ή αλλοδαπά νομικά ή φυσικά πρόσωπα μελετών, ερευνών, εκπαιδευτικών προγραμμάτων, δοκιμών και ελέγχων, καθώς και για την εκτέλεση εργασιών εν γένει, που έχουν σχέση με τους σκοπούς της Εταιρείας.

 

(2) Αποφασίζει, μετά από εισήγηση του Εθνικού Συμβουλίου Διαπίστευσης, για τη μετάκληση ξένων ειδικών εμπειρογνωμόνων, καθώς και για την αποστολή στην αλλοδαπή υπαλλήλων της Εταιρείας ή μελών των Τεχνικών Επιτροπών ή αξιολογητών ή εμπειρογνωμόνων, για επιμόρφωση, καθώς και για εκπροσώπηση της Εταιρείας στις εργασίες των Ευρωπαϊκών ή των Διεθνών Οργανισμών για τη Διαπίστευση.

 

(3) Χορηγεί, απορρίπτει, ανακαλεί ή αναστέλλει, ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη του Εθνικού Συμβουλίου Διαπίστευσης, τα πιστοποιητικά διαπίστευσης, σε φορείς πιστοποίησης, σε φορείς ελέγχου, σε εργαστήρια δοκιμών και σε εργαστήρια διακριβώσεων, που έχουν την έδρα τους ή τα υποκαταστήματά τους στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή.

 

(4) Αναθέτει σε εμπειρογνώμονες την επεξεργασία και την ενημέρωσή του επί ειδικών θεμάτων που άπτονται του σκοπού της Εταιρείας.

 

(5) Καταρτίζει τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας, όπου ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την οργάνωση, τη λειτουργία και τη διάρθρωση των υπηρεσιών της Εταιρείας, τον αριθμό των θέσεων του προσωπικού και την κατανομή του στις διοικητικές μονάδες της εταιρείας και τις αντίστοιχες αμοιβές, καθώς και κάθε σχετική με τα παραπάνω λεπτομέρεια. Ο Εσωτερικός Κανονισμός εγκρίνεται από τους Υπουργούς Ανάπτυξης και Οικονομίας και Οικονομικών και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

(6) Το Διοικητικό Συμβούλιο μεριμνά για την καθιέρωση και τη λειτουργία ενός συστήματος διαχείρισης της ποιότητας, σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά και Διεθνή Πρότυπα που διέπουν την οργάνωση και λειτουργία των φορέων διαπίστευσης, με στόχο τη διαρκή ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης και τη συνεχή βελτίωσή του.

 

(7) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση μέρους των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του στον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή σε άλλα στελέχη της εταιρείας, καθορίζοντας συγχρόνως τους όρους και την έκταση της ανάθεσης αυτής.

 

ζ) Με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, καθορίζονται οι διαδικασίες λειτουργίας της Εταιρείας, τα κριτήρια με βάση τα οποία διαπιστεύονται τα εργαστήρια και οι φορείς, οι κατευθυντήριες οδηγίες για την εφαρμογή των κριτηρίων, οι κανονισμοί διαπίστευσης και οι οικονομικές υποχρεώσεις αυτών που διαπιστεύονται ή επιτηρούνται.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 72 του νόμου 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/2011), με την παράγραφο 1 του άρθρου 230 του νόμου [Ν] 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/2012).

 

3. Διευθύνων Σύμβουλος

 

α) Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας εκλέγεται απευθείας από τη Γενική Συνέλευση αυτής για θητεία τριών ετών, η οποία μπορεί να ανανεώνεται με τον ίδιο τρόπο.

 

β) Ο Διευθύνων Σύμβουλος, ο οποίος μπορεί να είναι και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες, καθώς και όσες άλλες του αναθέτει το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής.

 

γ) Ο Διευθύνων Σύμβουλος, ελλείπων, απών ή κωλυόμενος, αναπληρώνεται στα εν γένει καθήκοντα του από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή, αν συμπίπτουν οι ιδιότητες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου στο ίδιο πρόσωπο, από τον Αντιπρόεδρο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 72 του νόμου 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/2011).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 10 του νόμου 4468/2017 (ΦΕΚ 61/Α/2017).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.