Νόμος 4442/16 - Άρθρο 38

Άρθρο 38: Μεταβατικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το παρόν Κεφάλαιο εφαρμόζεται για τις δραστηριότητες που λειτουργούν μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 30. Οι άδειες λειτουργίας και άδειες χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων που έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα παραμένουν σε ισχύ. Εάν μεταβληθεί στοιχείο της δραστηριότητας με βάση το οποίο χορηγήθηκε η άδεια, ο φορέας του καταστήματος υποχρεούται σε γνωστοποίηση κατά τη διάταξη του άρθρου 28 και εφεξής η λειτουργία του καταστήματος διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος.

 

2. Εάν ο φορέας έχει λάβει προέγκριση κατά τις διατάξεις του άρθρου 80 του νόμου 3463/2006 και των κατ' εξουσιοδότηση αυτού κανονιστικών πράξεων, αλλά δεν έχει ακόμη λάβει την άδεια λειτουργίας, προβαίνει σε γνωστοποίηση χωρίς να απαιτείται η έκδοση της βεβαίωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 28.

 

3. Εκκρεμείς αιτήσεις για έκδοση προέγκρισης κατά τις διατάξεις του άρθρου 80 του νόμου 3463/2006 και των κατ' εξουσιοδότηση αυτού κανονιστικών πράξεων νοούνται ως αιτήσεις για τη χορήγηση βεβαίωσης κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 28 και εξετάζονται ως τέτοιες.

 

4. Οι ρυθμίσεις του άρθρου 30 καταλαμβάνουν και εκκρεμείς αιτήσεις για έκδοση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου.

 

5. Κατ' αντιστοιχία με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, το άρθρο 29 εφαρμόζεται για όσους φορείς επιθυμούν να κάνουν χρήση μουσικής ή μουσικών οργάνων μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, ανεξαρτήτως αν έχουν άδεια λειτουργίας.

 

6. Από την έναρξη ισχύος της κοινής απόφασης που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 36, η υπαγωγή της οικονομικής δραστηριότητας σε καθεστώς γνωστοποίησης απαλλάσσει το φορέα της οικονομικής δραστηριότητας από την υποχρέωση λήψης άδειας λειτουργίας. Όπου απαιτείται η προσκόμιση άδειας λειτουργίας, προσκομίζεται εφεξής το αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.