Προεδρικό διάταγμα 115/12 - Άρθρο 12

Άρθρο 12: Απαιτούμενοι τίτλοι σπουδών, προϋπηρεσία, χορήγηση βεβαίωσης αναγγελίας ή άδειας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι κάτοχοι:

 

(Ι) πτυχίου Επαγγελματικών Λυκείων τομέα μηχανολογίας ειδικότητας Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών, πτυχίου Επαγγελματικών Σχολών ειδικότητας Εργαλειομηχανών, Τεχνιτών Ναυπηγικής Βιομηχανίας, Τεχνιτών Εργαλειοσυστημάτων, Τεχνιτών Μηχανών Εσωτερικής Καύσης και πτυχίου των Ναυτικών Λυκείων ειδικότητας Μηχανικών, ή

 

(ΙΙ) πτυχίου ή τίτλου σπουδών σχολών με ισότιμο τίτλο και αντίστοιχη ειδικότητα, οι οποίες αναφέρονται στο Παράρτημα Β, καθώς και άλλων σχολών ή άλλων εκπαιδευτικών φορέων ή φορέων απονομής τίτλων, οι οποίες καθίστανται ισότιμες των σχολών της περίπτωσης (Ι) ή των σχολών του Παραρτήματος Β, αντίστοιχης ειδικότητας, ή

 

(ΙΙΙ) τίτλου σπουδών της αλλοδαπής που έχει αναγνωριστεί ως ισότιμος και αντίστοιχης ειδικότητας με τίτλους των περιπτώσεων (Ι) ή (ΙΙ), μετά την κτήση του τίτλου σπουδών τους,

 

αναγγέλλουν την έναρξη άσκησης της δραστηριότητας του τεχνίτη μηχανικού εγκαταστάσεων με σχετική αίτηση/υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Α, και αποκτούν το δικαίωμα άσκησης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων του τεχνίτη μηχανικού εγκαταστάσεων για όλες τις ειδικότητες, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 5 παράγραφος 11 του νόμου 3982/2011.

 

Η αίτηση κατατίθεται στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας και συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:

 

(α) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και, εφόσον πρόκειται για πολίτη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, άδεια εργασίας ή παραμονής που εκδίδεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,

 

(β) Το παράβολο που καθορίζεται δυνάμει του άρθρου 5 παράγραφοι 13 και 15 του νόμου 3982/2011,

 

(γ) Επικυρωμένο αντίγραφο αντίστοιχου τίτλου σπουδών.

 

Η ως άνω υπηρεσία εκδίδει αντίστοιχη βεβαίωση αναγγελίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 15 του νόμου 4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α/2019).

 

2. Οι ανωτέρω τεχνίτες μηχανικοί εγκαταστάσεων μετά από 2 έτη προϋπηρεσία, υποβάλλουν αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας, προκειμένου να αποκτήσουν την άδεια του αρχιτεχνίτη μηχανικού εγκαταστάσεων για την ειδικότητα που αντιστοιχεί στην εγκατάσταση στην οποία ασκήθηκε η προϋπηρεσία. Ως αφετηρία για τον υπολογισμό της διετίας λαμβάνεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης για χορήγηση βεβαίωσης αναγγελίας. Η αίτηση για την απόκτηση της άδειας συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:

 

(α) Δύο πρόσφατες φωτογραφίες,

 

(β) Το παράβολο που καθορίζεται δυνάμει του άρθρου 5 παράγραφοι 13 και 15 του νόμου 3982/2011,

 

(γ) Τα απαιτούμενα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος, ή πιστοποιητικό παρακολούθησης ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του νόμου 3982/2011.

 

Ο τεχνίτης μηχανικός εγκαταστάσεων αποκτά την άδεια του αρχιτεχνίτη μηχανικού εγκαταστάσεων για τη συγκεκριμένη ειδικότητα μετά από επιτυχή εξέταση, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 5 και 7 του νόμου 3982/2011.

 

3. Οι κάτοχοι άδειας αρχιτεχνίτη μηχανικού εγκαταστάσεων, μετά από προϋπηρεσία δύο ετών, από την έκδοση της άδειας του αρχιτεχνίτη, στην ειδικότητά τους, υποβάλλουν αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας, προκειμένου να αποκτήσουν την άδεια του εργοδηγού μηχανικού εγκαταστάσεων. Η αίτηση αυτή συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:

 

(α) Το παράβολο που καθορίζεται δυνάμει του άρθρου 5 παράγραφοι 13 και 15 του νόμου 3982/2011 και

 

(β) Τα απαιτούμενα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος ή πιστοποιητικό παρακολούθησης ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του νόμου 3982/2011.

 

Ο αρχιτεχνίτης μηχανικός εγκαταστάσεων αποκτά την άδεια του εργοδηγού μηχανικού εγκαταστάσεων για την ειδικότητα που αντιστοιχεί στην εγκατάσταση στην οποία αποκτήθηκε η προϋπηρεσία του, μετά από επιτυχή εξέταση, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 5 και 7 του νόμου 3982/2011.

 

4. Οι απόφοιτοι της σχολής μηχανικών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού, του νόμου 2638/1998 Οργάνωση και λειτουργία της ναυτικής εκπαίδευσης, μισθολογικές ρυθμίσεις για το προσωπικό αυτής και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 204/Α/1998), όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 3450/2006 Αναβάθμιση και αναδιάρθρωση της ναυτικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 64/Α/2006), με διετή προϋπηρεσία στο Ναυτικό, με την ιδιότητα του μηχανικού εμπορικού ναυτικού, και μετά από επιτυχή εξέταση, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 5 και 7 του νόμου 3982/2011, αποκτούν την άδεια του εργοδηγού μηχανικού εγκαταστάσεων για όλες τις ειδικότητες. Για την απόκτηση της άδειας αυτής υποβάλλουν αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας. Η αίτηση συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:

 

(α) Δύο πρόσφατες φωτογραφίες.

 

(β) Το παράβολο που καθορίζεται δυνάμει του άρθρου 5 παράγραφοι 13 και 15 του νόμου 3982/2011.

 

(γ) Επικυρωμένο αντίγραφο αντίστοιχου τίτλου σπουδών.

 

(δ) Τα απαιτούμενα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος ή πιστοποιητικό παρακολούθησης ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του νόμου 3982/2011.

 

5. Χορήγηση βεβαίωσης αναγγελίας σε διπλωματούχους ή πτυχιούχους του Πανεπιστημιακού και του Τεχνολογικού Τομέα.

 

(α) Οι μηχανικοί που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 1 του νόμου 6422/1934, με την εγγραφή τους στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος,

 

(β) Οι πτυχιούχοι των τμημάτων του Τεχνολογικού Τομέα που αναφέρονται στο Παράρτημα Γ, με την κτήση του πτυχίου τους,

 

(γ) Οι κάτοχοι τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, που έχει αναγνωρισθεί ως ισότιμος με τους τίτλους των περιπτώσεων (α) και (β)

 

(δ) Οι απόφοιτοι της σχολής μηχανικών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού, του νόμου 2638/1998 Οργάνωση και λειτουργία της ναυτικής εκπαίδευσης, μισθολογικές ρυθμίσεις για το προσωπικό αυτής και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 204/Α/1998).

 

υποβάλλουν αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας. Η αίτηση συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:

 

(α) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και, εφόσον πρόκειται για πολίτη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, άδεια εργασίας ή παραμονής που εκδίδεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,

 

(β) Το παράβολο που καθορίζεται δυνάμει του άρθρου 5 παράγραφοι 13 και 15 του νόμου 3982/2011,

 

(γ) Επικυρωμένο αντίγραφο αντίστοιχου τίτλου σπουδών,

 

(δ) Επικυρωμένο αντίγραφο της οικείας επαγγελματικής άδειας, όπου απαιτείται.

 

Με την υποβολή της αίτησης, οι ανωτέρω πτυχιούχοι αναγγέλλουν την έναρξη άσκησης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων που ρυθμίζονται στο Μέρος Β του παρόντος διατάγματος και αποκτούν το δικαίωμα άσκησης του συνόλου ή μέρους των επαγγελματικών αυτών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 11, ως εξής: Οι αναφερόμενοι στην περίπτωση (α) αποκτούν το δικαίωμα άσκησης του συνόλου των επαγγελματικών δραστηριοτήτων που ρυθμίζονται στο Μέρος Β του παρόντος, οι αναφερόμενοι στην περίπτωση (β) αποκτούν το δικαίωμα άσκησης των δραστηριοτήτων του εργοδηγού μηχανικού εγκαταστάσεων για τις ειδικότητες που ορίζονται στο Παράρτημα Γ, οι δε αναφερόμενοι στην περίπτωση (δ) αποκτούν το δικαίωμα άσκησης των δραστηριοτήτων του αρχιτεχνίτη μηχανικού εγκαταστάσεων για όλες τις ειδικότητες.

 

Στην ως άνω αίτηση ο ενδιαφερόμενος δύναται να αναγγείλει την έναρξη του συνόλου ή μέρους των επαγγελματικών δραστηριοτήτων, τις οποίες επιτρέπεται να ασκεί, σύμφωνα με τα προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 4 παράγραφος 4 του νόμου 3982/2011, οπότε και στη βεβαίωση αναγγελίας που εκδίδεται προσδιορίζονται αντίστοιχα οι αναγγελθείσες επαγγελματικές δραστηριότητες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 παράγραφος 11 του νόμου 3982/2011.

 

6. Αρχιτεχνίτης μηχανικός εγκαταστάσεων οιασδήποτε ειδικότητας που επιθυμεί να αποκτήσει την άδεια αρχιτεχνίτη μηχανικού εγκαταστάσεων άλλης ειδικότητας οφείλει να προσκομίσει δικαιολογητικά οκτάμηνης προϋπηρεσίας τεχνίτη μηχανικού στην αιτούμενη ειδικότητα. Η άδεια χορηγείται με την καταβολή του αντίστοιχου παραβόλου, μετά από υποβολή αίτησης, που συνοδεύεται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά προϋπηρεσίας, στην αρμόδια αρχή και ύστερα από επιτυχή εξέταση.

 

7. Εργοδηγός μηχανικός οιασδήποτε ειδικότητας έχει το δικαίωμα άσκησης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων του αρχιτεχνίτη μηχανικού της ίδιας ή άλλης ειδικότητας.

 

8. Εργοδηγός μηχανικός συγκεκριμένης ειδικότητας που επιθυμεί να αποκτήσει την άδεια εργοδηγού μηχανικού άλλης ειδικότητας, οφείλει να προσκομίσει δικαιολογητικά οκτάμηνης προϋπηρεσίας αρχιτεχνίτη μηχανικού στην αιτούμενη ειδικότητα. Για τη χορήγηση της άδειας απαιτείται υποβολή σχετικής αίτησης, που συνοδεύεται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά προϋπηρεσίας, καταβολή του αντίστοιχου παραβόλου, καθώς και επιτυχής εξέταση από την αρμόδια αρχή.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.