Προεδρικό διάταγμα 115/12 - Άρθρο 13

Άρθρο 13: Αντιστοίχιση υφισταμένων αδειών πρακτικών μηχανικών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι υφιστάμενες άδειες, διπλώματα ή πτυχία που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το από [ΒΔ] 16-03-1950 βασιλικό διάταγμα, το από [ΒΔ] 08-03-1935 βασιλικό διάταγμα Περί ασκήσεως επαγγέλματος Μηχανοδηγού και Πρακτικού Μηχανικού κινητηρίων μηχανών, ως και θερμαστών (ΦΕΚ 73/Α/1935), το από [ΒΔ] 30-10-1937 βασιλικό διάταγμα Περί επιβλέψεως της λειτουργίας και συντηρήσεως κινητηρίων μηχανών και ατμολεβήτων (ΦΕΚ 37/Α/1937) ή το από [ΒΔ] 11-03-1955 Περί επιβλέψεως της λειτουργίας και χειρισμού ατμολεβήτων (ΦΕΚ 82/Α/1955), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίστανται σύμφωνα με τις προβλέψεις της κατωτέρω παραγράφου 2, με την υποβολή αίτησης και παραβόλων, όπως αυτά καθορίζονται με την κ.υ.α. που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 5 παράγραφοι 13 και 15 του νόμου 3982/2011, με τις άδειες ή βεβαιώσεις του παρόντος σε διάστημα 2 ετών από τη δημοσίευσή του. Η άδεια του βοηθού θερμαστή καθώς και η εγγραφή στα μητρώα μέσων τεχνικών σχολών ειδικότητας μηχανολόγου αντικαθίσταται, σε κάθε περίπτωση, με βεβαίωση αναγγελίας χωρίς καμία επιβάρυνση.

 

Η επόμενη ημερομηνία θεώρησης, για τις άδειες που εκδίδονται σύμφωνα με τα ανωτέρω είναι η 31-12-2020.

 

2. Η προβλεπόμενη ανωτέρω αντικατάσταση γίνεται ως ακολούθως:

 

(α) Το δίπλωμα του πρακτικού μηχανικού Α' τάξεως του από [ΒΔ] 08-03-1935 βασιλικού διατάγματος αντικαθίσταται με την άδεια του εργοδηγού μηχανικού 3ης ειδικότητας.

 

(β) Το δίπλωμα του πρακτικού μηχανικού Β' και Γ' τάξεως και το πτυχίο του μηχανοδηγού του από [ΒΔ] 08-03-1935 βασιλικού διατάγματος αντικαθίσταται με την άδεια του αρχιτεχνίτη μηχανικού 3ης ειδικότητας.

 

(γ)Το πτυχίο του πρακτικού μηχανικού Α' τάξεως του από [ΒΔ] 30-01-1937 βασιλικού διατάγματος αντικαθίσταται με την άδεια του εργοδηγού μηχανικού 3ης ειδικότητας.

 

(δ) Το πτυχίο του πρακτικού μηχανικού Β' και Γ' τάξεως και το πτυχίο του μηχανοδηγού του από [ΒΔ] 30-01-1937 βασιλικού διατάγματος αντικαθίσταται με την άδεια του αρχιτεχνίτη μηχανικού 3ης ειδικότητας.

 

(ε) Η άδεια του πρακτικού μηχανικού συντηρητή Α' τάξεως και του εργοδηγού μηχανολόγου των ειδικοτήτων Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η, Θ, του από [ΒΔ] 16-03-1950 βασιλικού διατάγματος, αντικαθίσταται με την άδεια του εργοδηγού μηχανικού 2ης Ειδικότητας.

 

(στ) Η άδεια του πρακτικού μηχανικού Συντηρητή Α' τάξεως και του εργοδηγού μηχανολόγου της Ι' ειδικότητας του από [ΒΔ] 16-03-1950 βασιλικού διατάγματος, αντικαθίσταται με την άδεια του εργοδηγού μηχανικού 1ης ειδικότητας.

 

(ζ) Η άδεια του πρακτικού μηχανικού συντηρητή Β' Γ' Τάξεως, και του σχεδιαστή μηχανουργού των ειδικοτήτων Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η, Θ, του από [ΒΔ] 16-03-1950 βασιλικού διατάγματος αντικαθίσταται με την άδεια του αρχιτεχνίτη μηχανικού 2ης ειδικότητας.

 

(η) Η άδεια του πρακτικού μηχανικού συντηρητή Β', Γ' τάξεως, και του σχεδιαστή μηχανουργού της Ι' ειδικότητας του από [ΒΔ] 16-03-1950 βασιλικού διατάγματος, αντικαθίσταται με την άδεια του αρχιτεχνίτη μηχανικού 1ης Ειδικότητας.

 

(θ) Όσοι έχουν κάνει εγγραφή στα μητρώα μέσων τεχνικών σχολών ειδικότητας μηχανολόγου και εργάζονται ως πρακτικοί μηχανικοί Γ' Τάξεως κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος προεδρικού διατάγματος αποκτούν βεβαίωση αναγγελίας για τεχνίτη μηχανικό και η προϋπηρεσία τους προσμετράται για την απόκτηση της άδειας του αρχιτεχνίτη αντίστοιχης ειδικότητας.

 

(ι) Η άδεια του αρχιθερμαστή αντικαθίσταται με την άδεια του εργοδηγού μηχανικού 4ης ειδικότητας.

 

(κ) Η άδεια του θερμαστή αντικαθίσταται με την άδεια του αρχιτεχνίτη μηχανικού 4ης ειδικότητας.

 

(λ) Οι εργαζόμενοι κατά την έκδοση του παρόντος ως βοηθοί θερμαστή αποκτούν βεβαίωση αναγγελίας τεχνίτη μηχανικού 4ης ειδικότητας και η προϋπηρεσία τους προσμετράται για την απόκτηση της άδειας του αρχιτεχνίτη 4ης ειδικότητας. Στην περίπτωση που δεν διαθέτουν τους προβλεπόμενους στο άρθρο 5 τίτλους σπουδών η απαιτούμενη προϋπηρεσία προσαυξάνεται κατά 2 έτη.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους Δ4 και Δ5 του άρθρου 32 του νόμου [Ν] 4608/2019 (ΦΕΚ 66/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.