Προεδρικό διάταγμα 115/12 - Άρθρο 14

Άρθρο 14: Απαιτήσεις για το χειρισμό των Ατμολεβήτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι ατμολέβητες και οι ομάδες ατμολεβήτων, όσον αφορά τις απαιτήσεις για το χειρισμό και την επιτήρηση της λειτουργίας, κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες.

 

2. Η κατάταξη αυτή βασίζεται στο γινόμενο PS*V, σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση οίκοθεν [Α] 16289/330/1999 Συμμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας με την Οδηγία 1997/23/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου σχετικά με τον εξοπλισμό υπό πίεση (ΦΕΚ 987/Β/1999), και της υπουργικής απόφασης 10735/651/21-9-2012 Εγκατάσταση, Λειτουργία και Έλεγχος Ατμολεβήτων (ΦΕΚ 2656/Β/2012), όπου PS η μέγιστη πίεση λειτουργίας για την οποία έχει σχεδιαστεί ο εξοπλισμός και V ο εσωτερικός όγκος κάθε διαμερίσματος, περιλαμβανομένου του όγκου των στομίων έως την πρώτη σύνδεση, αφαιρουμένου του όγκου των μόνιμων εσωτερικών στοιχείων.

 

3. Σε περίπτωση ομάδας ατμολεβήτων, η κατάταξη της εγκατάστασης σε κατηγορία προκύπτει από τον ατμολέβητα με το μεγαλύτερο γινόμενο, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο.

 

4. Στην πρώτη (Α) κατηγορία υπάγονται ατμολέβητες και ομάδες ατμολεβήτων, όταν το παραπάνω γινόμενο PS*V υπερβαίνει τον αριθμό 40.000 bar/Lt και στην τρίτη (Γ) κατηγορία όταν το γινόμενο δεν υπερβαίνει τον αριθμό 10.000 bar/Lt και ο όγκος δεν υπερβαίνει τα 1.000 Lt. Όλες οι ενδιάμεσες περιπτώσεις υπάγονται στη δεύτερη (Β) κατηγορία.

 

5. Οι προθερμαντήρες ύδατος και οι υπερθερμαντήρες θεωρούνται ενιαία μέρη του ατμολέβητα, ακολουθούν την αντίστοιχη κατάταξη και υπόκεινται στις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης οίκοθεν [Α] 16289/330/1999 (ΦΕΚ 987/Β/1999) και της υπουργικής απόφασης 10735/651/21-09-2012.

 

6. Για τους ατμολέβητες που ανήκουν στην κατηγορία Γ, δεν απαιτείται συνεχής επιτήρηση της λειτουργίας του ατμολέβητα και για το χειρισμό τους δεν απαιτείται αδειοδοτημένο, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος πρόσωπο.

 

7. Για τους ατμολέβητες που ανήκουν στην κατηγορία Α ή Β είναι αναγκαία η συνεχής επιτήρηση της λειτουργίας του ατμολέβητα, καθώς και ο χειρισμός του από αδειούχο αρχιτεχνίτη ή εργοδηγό μηχανικό 4ης ειδικότητας.

 

8. Στους ατμολέβητες της Κατηγορίας Β, εφόσον ο κοινοποιημένος σύμφωνα με την οδηγία 1997/23/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη με την κοινή υπουργική απόφαση οίκοθεν [Α] 16289/330/1999, φορέας πιστοποιεί ότι ο ατμολέβητας πληροί τις απαιτήσεις των Εναρμονισμένων Προτύπων της Σειράς ΕΛΟΤ ΕΝ 12953, ο εργοδηγός ή ο αρχιτεχνίτης μηχανικός 4ης ειδικότητας, πέραν των κύριων καθηκόντων του εργοδηγού ή αρχιτεχνίτη, επιτρέπεται να ασκεί και την τεχνική επιτήρηση της λειτουργίας, την τεχνική υποστήριξη / επισκευή /συντήρηση, του μηχανολογικού εξοπλισμού που εξυπηρετείται από τον ατμολέβητα, εφόσον, για την εγκατάσταση έχει οριστεί επιβλέπων μηχανικός και οι δραστηριότητες αυτές, κατά την κρίση του επιβλέποντος μηχανικού, δεν εμποδίζουν τη συνεπή άσκηση των κύριων καθηκόντων του και υπό την προϋπόθεση ότι στο ημερολόγιο λειτουργίας του ατμολέβητα, ο εν λόγω μηχανικός καταγράφει τις επιπλέον δραστηριότητες του τεχνικού.

 

Ο ιδιοκτήτης του ατμολέβητα προσκομίζει στον φορέα το φάκελο σχεδιασμού υπογεγραμμένο από μηχανολόγο μηχανικό ή κατάλληλο κατασκευαστή ατμολεβήτων. Ο φάκελος σχεδιασμού περιλαμβάνει τουλάχιστο τα εξής:

 

(α) τα σχέδια κατασκευής,

(β) τις συνθήκες λειτουργίας,

(γ) τη μελέτη αντοχής,

(δ) στοιχεία των υλικών που έχουν χρησιμοποιηθεί, πιστοποιητικά κατασκευαστή, πιστοποιητικά μη καταστρεπτικών ελέγχων και πιστοποιητικά δοκιμών,

(ε) τις οδηγίες λειτουργίας.

 

Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης των ανωτέρω είναι υποχρεωτική η αντίστροφη σχεδίαση από αντίστοιχης κατηγορίας κατασκευαστή ατμολεβήτων.

 

9. Ο αρχιτεχνίτης και ο εργοδηγός μηχανικός 4ης ειδικότητας έχουν το δικαίωμα να επιτηρούν πέραν του ενός ατμολεβήτων, οι οποίοι ευρίσκονται στον ίδιο χώρο, εφόσον διατηρείται οπτική επαφή και δεν εμποδίζεται η συνεπής άσκηση των κύριων καθηκόντων τους.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.