Προεδρικό διάταγμα 115/12 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Ορισμοί - Πεδίο Εφαρμογής - Ειδικότητες και Βαθμίδες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για τους σκοπούς του παρόντος ισχύουν οι κάτωθι ορισμοί και καθορίζονται οι εξής ειδικότητες:

 

(α) Ειδικότητα: εξειδίκευση αυτοτελούς τεχνικού αντικειμένου και αντίστοιχων απαιτήσεων επαγγελματικών προσόντων, εντός της ρυθμιζόμενης κατηγορίας επαγγελματικών δραστηριοτήτων.

 

(β) Βαθμίδα επαγγελματικών προσόντων: διαβάθμιση επαγγελματικών προσόντων εντός μιας κατηγορίας ή ειδικότητας.

 

(γ) Επιτήρηση λειτουργίας: ο έλεγχος προκειμένου η εγκατάσταση να διατηρείται σε ετοιμότητα και να διασφαλίζεται η καλή λειτουργία της, καθώς και ο εντοπισμός αναγκών για τεχνική επέμβαση.

 

(δ) Επισκευή - Συντήρηση: σύνολο συστηματικών ενεργειών που αποσκοπούν στην επιδιόρθωση εξοπλισμού ή στη δημιουργία κατάλληλων τεχνικών συνθηκών, προκειμένου να επιβραδυνθεί ο ρυθμός φθοράς του και να διασφαλιστεί η προβλεπόμενη λειτουργία του.

 

(ε) Τεχνικός Μηχανικός Εγκαταστάσεων (ΤΜΕ): ο εργαζόμενος ο οποίος έχει ως κύριο αντικείμενο, την τεχνική επιτήρηση της λειτουργίας, την τεχνική υποστήριξη / επισκευή / συντήρηση και την αναβάθμιση του μηχανολογικού εξοπλισμού των αναφερόμενων εγκαταστάσεων στο άρθρο 1 παράγραφος 2.1.

 

2. Οι επαγγελματικές δραστηριότητες του άρθρου 1 παράγραφος 2.1 διακρίνονται σε 4 ειδικότητες:

 

1η Ειδικότητα: Οι εγκαταστάσεις της πρώτης ειδικότητας αντιστοιχούν στους εξής Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας, όπως αυτοί ορίζονται στην υπουργική απόφαση [Α] 1100330/1954/ΔΜ/2008 Καθορισμός νέας Εθνικής Ονοματολογίας Οικονομικών Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ 2008) (ΦΕΚ 2149/Β/2008), εφόσον διαθέτουν μηχανολογικό εξοπλισμό με κινητήρια ισχύ που ξεπερνά τα 60 kW.

 

ΚΑΔ

Περιγραφή δραστηριότητας

05

Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη

06

Άντληση αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου

07

Εξόρυξη μεταλλευμάτων

08

Λοιπά ορυχεία και λατομεία

09

Υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης

23

Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων

 

2η Ειδικότητα: Οι εγκαταστάσεις της δεύτερης ειδικότητας αντιστοιχούν στους εξής Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας, όπως αυτοί ορίζονται στην υπουργική απόφαση 1100330/1954/ΔΜ/2008, εφόσον διαθέτουν μηχανολογικό εξοπλισμό με κινητήρια ισχύ που ξεπερνά τα 60 kW.

 

ΚΑΔ

Περιγραφή δραστηριότητας

10

Βιομηχανία τροφίμων

11

Ποτοποιία

12

Παραγωγή προϊόντων καπνού

13

Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών

14

Κατασκευή ειδών ένδυσης

15

Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών

16

Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής

17

Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων

18

Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων

19

Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου

20

Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων

21

Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων

22

Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες

24

Παραγωγή βασικών μετάλλων

25

Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού

26

Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων

27

Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού

28

Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α.

29

Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκουμένων οχημάτων

30

Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών

31

Κατασκευή επίπλων

32

Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες

33

Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού

38

Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων ανάκτηση υλικών

39

Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων

 

3η Ειδικότητα: Οι εγκαταστάσεις της τρίτης ειδικότητας περιλαμβάνουν την παραγωγή και παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου, καθώς και τις αντίστοιχες μηχανές εσωτερικής καύσης, εφόσον διαθέτουν μηχανολογικό εξοπλισμό με κινητήρια ισχύ που ξεπερνά τα 60 kW.

 

4η Ειδικότητα: Οι εγκαταστάσεις της τέταρτης ειδικότητας περιλαμβάνουν ατμολέβητες σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις και σε εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης κτηρίων.

 

3. Τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τις επαγγελματικές δραστηριότητες του τεχνικού μηχανικού εγκαταστάσεων κατατάσσονται, με επιφύλαξη των προβλέψεων του άρθρου 12 παράγραφος 5, στις κάτωθι τρεις βαθμίδες επαγγελματικών προσόντων:

 

α) Τεχνίτης μηχανικός εγκαταστάσεων που ανήκει στην 1η Βαθμίδα

β) Αρχιτεχνίτης μηχανικός εγκαταστάσεων που ανήκει στην 2η Βαθμίδα

γ) Εργοδηγός μηχανικός εγκαταστάσεων που ανήκει στην 3η Βαθμίδα.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.