Προεδρικό διάταγμα 115/12 - Άρθρο 10

Άρθρο 10: Ασκούμενες επαγγελματικές δραστηριότητες και καθήκοντα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο τεχνίτης μηχανικός εγκαταστάσεων έχει την δυνατότητα εκτέλεσης εργασιών καθορισμένων καθηκόντων στα όρια της ευθύνης του και αποκτά προϋπηρεσία για την απόκτηση της άδειας του αρχιτεχνίτη μηχανικού.

 

Ειδικότερα:

 

Α. Έχει φυσική και συνεχή παρουσία στον χώρο της εγκατάστασης και επιτηρεί την μηχανολογική εγκατάσταση, τον εξοπλισμό και τα όργανα ελέγχου της ειδικότητάς του.

 

Β. Ενημερώνει τον αρχιτεχνίτη μηχανικό ή τον εργοδηγό μηχανικό της βάρδιας του ή πρόσωπο που έχει αντίστοιχα δικαιώματα για τυχόν προβλήματα ή εκτελεί αυτόνομα προκαθορισμένες τεχνικές επεμβάσεις στα όρια ευθύνης του.

 

Γ. Εκτελεί προκαθορισμένη προληπτική συντήρηση με βάση τις τεχνικές οδηγίες στα όρια της ευθύνης του ή συμμετέχει σε διαδικασίες συντήρησης της εγκατάστασης υπό τις οδηγίες προσώπου που έχει το προς τούτο δικαίωμα για την εκάστοτε εγκατάσταση.

 

Δ. Ενημερώνεται και μελετά την τεχνική τεκμηρίωση του εξοπλισμού (εγχειρίδια, οδηγίες, σχέδια) προς απόκτηση γνώσεων για την επαγγελματική του εξέλιξη.

 

Ε. Συμπληρώνει τα απαραίτητα έντυπα παρακολούθησης των παραμέτρων και συμβάντων της εγκατάστασης σύμφωνα με τα οριζόμενα από την κείμενη νομοθεσία, τους κανονισμούς και τα συστήματα πιστοποίησης.

 

2. Ο αρχιτεχνίτης μηχανικός έχει τη δυνατότητα εκτέλεσης εργασιών του τεχνίτη καθώς και εργασιών καθορισμένων καθηκόντων στα όρια ευθύνης του, εκτελεί την επισκευή και συντήρηση της εγκατάστασης της ειδικότητας του, αυτοτελώς σε εγκαταστάσεις με κινητήρια ισχύ που δεν υπερβαίνουν τα 100 kW ή, εφόσον πρόκειται για μεγαλύτερες εγκαταστάσεις, υπό τις οδηγίες του εργοδηγού μηχανικού ή του έχοντος προς τούτο το δικαίωμα. Ειδικότερα:

 

Α. Επιτηρεί τη λειτουργία της εγκατάστασης και του εξοπλισμού που είναι στην ευθύνη του.

 

Β. Εκτελεί τις αναγκαίες πρακτικές χειρισμού για την ορθή λειτουργία της εγκατάστασης.

 

Γ. Εκτελεί τεχνικές επεμβάσεις.

 

Δ. Εκτελεί δοκιμαστικές λειτουργίες μετά το πέρας της επέμβασης.

 

Ε. Εκτελεί πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης.

 

ΣΤ. Μελετά την τεχνική τεκμηρίωση (εγχειρίδια, οδηγίες, σχέδια) του εξοπλισμού για τον οποίο είναι υπεύθυνος και μεριμνά για την ενημέρωση του συστήματος συντήρησης και για την τήρηση των προβλεπομένων.

 

Ζ. Ενημερώνει γραπτώς τους ανωτέρους του ή την επιχείρηση για τυχόν καινοτόμες προτάσεις βελτίωσης ή κατασκευές οι οποίες θα μπορούσαν να αυξήσουν την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα της εγκατάστασης και του εξοπλισμού.

 

3. Ο εργοδηγός μηχανικός έχει τη δυνατότητα εκτέλεσης, αυτοτελώς, των εργασιών του αρχιτεχνίτη καθώς και εργασιών με απαιτήσεις αυξημένων ικανοτήτων, οι οποίες εμπεριέχουν τα καθήκοντα της επιτήρησης και του συντονισμού. Ειδικότερα:

 

Α. Επιτηρεί την λειτουργία της εγκατάστασης, προκειμένου να διατηρείται σε ετοιμότητα, τον μηχανολογικό εξοπλισμό καθώς και τον εφεδρικό αυτού και εντοπίζει πότε υπάρχει ανάγκη για τεχνική επέμβαση, επιθεωρεί τον μηχανολογικό εξοπλισμό, ασκεί φυσική και τεχνική εποπτεία και πραγματοποιεί μετρήσεις, ενημερώνεται για τα προβλήματα, συστηματοποιεί τις πληροφορίες και συντάσσει ειδικές οδηγίες και υποδείξεις.

 

Β. Πραγματοποιεί εργασίες επισκευής του εξοπλισμού στα όρια της ευθύνης του, καθώς και συντήρησης και βελτίωσης του μηχανολογικού εξοπλισμού, ενημερώνει την τεχνική τεκμηρίωση του εξοπλισμού, εντοπίζει τα σημεία που χρειάζονται επέμβαση, προγραμματίζει και ιεραρχεί τις προς εκτέλεση επεμβάσεις για τη διαγνωστική, προληπτική και κατασταλτική συντήρηση της μηχανολογικής εγκατάστασης και του εξοπλισμού σύμφωνα με τις οδηγίες συντήρησης ή τις οδηγίες του έχοντος προς τούτο δικαίωμα, πραγματοποιεί επεμβάσεις πρωτοβάθμιας επισκευής, εκτελεί δοκιμαστική λειτουργία και ελέγχει την εγκατάσταση και τον εξοπλισμό μετά από επισκευή ή συντήρηση.

 

Γ. Φροντίζει για την απόκτηση και διαφύλαξη της ρητής και άρρητης γνώσης και εκπαιδεύει τεχνικό προσωπικό, συμμετέχει σε σεμινάρια ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης, όπως αυτά που οργανώνονται με πρωτοβουλία της εργοδοσίας ή του επαγγελματικού του σωματείου, και εκπαιδεύει τεχνικό προσωπικό.

 

Δ. Μεριμνά για την υλοποίηση του προγράμματος ασφάλειας και υγείας στο επίπεδο ευθύνης του, υποβάλλει γραπτές προτάσεις στον τεχνικό ασφαλείας για πρόσθετα μέτρα με σκοπό την πληρέστερη ασφάλεια των εγκαταστάσεων και του ανθρώπινου δυναμικού.

 

4. Για τους τεχνικούς μηχανικούς εγκαταστάσεων 4ης ειδικότητας, με επιφύλαξη των προβλέψεων του άρθρου 14, οι αναφερόμενες στις προηγούμενες παραγράφους εγκαταστάσεις και εξοπλισμός αφορούν στους ατμολέβητες της μονάδας, καθώς και στον εξοπλισμό που είναι απαραίτητος για την ομαλή λειτουργία τους και στον εξοπλισμό που εξυπηρετείται από τον ατμολέβητα.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.