Απόφαση 88208/86

Απόφαση 88208/3723/1986: Καθορισμός Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου κατώτατου ορίου κατάτμησης και λοιπών όρων και περιορισμών δόμησης στην εκτός εγκεκριμένου σχεδίου περιοχή και εκτός ορίων οικισμών υφισταμένων προ του 1923 των Κοινοτήτων Βασιλικού, Καλαμακίου, Λιθακιάς και Παντοκράτορα (νομού Ζακύνθου)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 88208/3723/1986: Καθορισμός Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου κατώτατου ορίου κατάτμησης και λοιπών όρων και περιορισμών δόμησης στην εκτός εγκεκριμένου σχεδίου περιοχή και εκτός ορίων οικισμών υφισταμένων προ του 1923 των Κοινοτήτων Βασιλικού, Καλαμακίου, Λιθακιάς και Παντοκράτορα (νομού Ζακύνθου), (ΦΕΚ 37/Δ/1987), 29-01-1987.

 

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) και ειδικότερα το άρθρο 29 (παράγραφος 1) όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 14 του άρθρου 8 του νόμου 1512/1985 (ΦΕΚ 4/Α/1985).

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985) και ειδικότερα το άρθρο 28 παράγραφος 2.

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 1647/1986 (ΦΕΚ 141/Α/1986) και ειδικότερα το άρθρο 12 παράγραφος 5.

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/1985) και ειδικότερα το άρθρο 23 παράγραφος 1.

 

5. Την υπ' αριθμόν 29/1984 γνωμοδότηση του Κοινοτικού Συμβουλίου Λιθακιάς.

 

6. Τις υπ' αριθμούς 41/1984 και 7/1986 γνωμοδοτήσεις του Κοινοτικού Συμβουλίου Βασιλικού.

 

7. Τις υπ' αριθμούς 29/1984 και 9/1986 γνωμοδοτήσεις του Κοινοτικού Συμβουλίου Καλαμακίου.

 

8. Την υπ' αριθμόν 5/1986 γνωμοδότηση του Κοινοτικού Συμβουλίου Παντοκράτορα.

 

9. Την υπ' αριθμόν 33/1986 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Ζακύνθου, αποφασίζουμε:

 

Α. Καθορίζεται ως Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου, η εκτός εγκεκριμένου σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών που υφίστανται προ του 1923 περιοχή των Κοινοτήτων Βασιλικού, Καλαμακίου, Λιθακιάς και Παντοκράτορα, όπως τα όριά της φαίνονται με κόκκινη γραμμή στο σχετικό πρωτότυπο διάγραμμα σε κλίμακα 1:25.000 που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Πολεοδομικών Εφαρμογών με την υπ' αριθμόν 88208/1986 πράξη του και που συνοπτικό του αντίτυπο δημοσιεύεται με την παρούσα απόφαση.

 

Β. Μέσα στη Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου καθορίζονται ειδικές χρήσεις γης, κατώτατο όριο κατάτμησης και όροι και περιορισμοί δόμησης κατά περιοχές με στοιχεία Ι, ΙΙ, ΙΙΑ, ΙΙΙ, ΙV, IVΑ, V και VΑ που φαίνονται στο ίδιο διάγραμμα ως εξής:

 

Περιοχή Ι

 

1. Επιτρέπεται μόνο η ανέγερση κατοικίας. Κατ' εξαίρεση δύναται να επιτραπεί η εγκατάσταση βιολογικού σταθμού, για την επιστημονική έρευνα της θαλάσσιας χελώνας, από δημόσιο, κοινοτικό, ή ιδιωτικό φορέα που συγκεντρώνει τις απαραίτητες προϋποθέσεις προς τούτο.

 

2. Το κατώτατο όριο κατάτμησης των γηπέδων καθορίζεται στα 40.000 m2.

 

3. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των γηπέδων ορίζονται ως εξής:

 

Ελάχιστο εμβαδόν αρτιότητας 40.000 m2.
Μέγιστη επιτρεπόμενη συνολική επιφάνεια κτιρίων 60 m2.
Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίων 4 m από την επιφάνεια του φυσικού εδάφους, μετρούμενο από οποιοδήποτε σημείο της οικοδομής.
Ελάχιστη απόσταση των ανεγειρομένων κτισμάτων από τη γραμμή του χειμερίου κύματος 200 m.
Για τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης εφαρμόζονται οι διατάξεις των από 06-10-1978 (ΦΕΚ 538/Δ/1978) και 24-05-1985 (ΦΕΚ 270/Δ/1985) προεδρικών διαταγμάτων.

 

Κατ' εξαίρεση στο τμήμα της περιοχής Ι που βρίσκεται κατά μήκος της περιοχής ΙVΑ σε γήπεδα εμβαδού μέχρι 500 m2 που υπήρχαν στις 13-04-1984 ημέρα δημοσίευσης του από 19-03-1984 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 260/Δ/1984) και που απέχουν τουλάχιστον 100 m από το χειμέριο κύμα επιτρέπεται η ανέγερση κατοικίας μέχρι 60 m2.

 

Περιοχή ΙΙ

 

1. Επιτρέπεται η ανέγερση κατοικίας, γεωργικών αποθηκών και αντλητικών εγκαταστάσεων.

 

2. Το κατώτατο όριο κατάτμησης των γηπέδων ορίζεται στα 20.000 m2.

 

3. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των γηπέδων ορίζονται ως εξής:

 

α) Για κατοικία.

 

1) Ελάχιστο εμβαδόν αρτιότητας 20.000 m2.

2) Μέγιστη επιτρεπόμενη συνολική επιφάνεια κτιρίων 200 m2.

3) Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος 5 m από την επιφάνεια του φυσικού εδάφους μετρούμενο από οποιοδήποτε σημείο της οικοδομής.

4) Για τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης εφαρμόζονται οι διατάξεις του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985).

 

β) Για γεωργικές αποθήκες.

 

1) Ελάχιστο εμβαδόν αρτιότητας 20.000 m2.

2) Μέγιστη επιτρεπόμενη συνολική επιφάνεια κτιρίου 25 m2.

3) Μέγιστο ύψος 2.5 m από την επιφάνεια του φυσικού εδάφους, μετρούμενο από οποιοδήποτε σημείο της οικοδομής.

 

γ) Κατά παρέκκλιση των παραγράφων α)1 και β)1 θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα γήπεδα τα οποία έχουν τα ελάχιστα όρια αρτιότητας κατά τις αντίστοιχες ημερομηνίες που ορίζονται με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 1 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985).

 

Περιοχή ΙΙΑ (περιλαμβάνονται δύο νησάκια)

 

1. Επιτρέπεται η ανέγερση κατοικίας.

 

2. Απαγορεύεται οποιαδήποτε κατάτμηση.

 

3. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των γηπέδων ορίζονται ως εξής:

 

Ελάχιστο εμβαδόν αρτιότητας καθορίζεται ολόκληρη η έκταση του κάθε νησιού.
Μεγίστη επιτρεπόμενη επιφάνεια κτιρίου 200 m2.
Μέγιστο ύψος κτιρίου 5 m από την επιφάνεια του φυσικού εδάφους μετρούμενο από οποιοδήποτε σημείο της οικοδομής.
Ελάχιστη απόσταση του κτίσματος από τη γραμμή χειμερίου κύματος 100 m.

 

Για τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης εφαρμόζονται οι διατάξεις του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985).

 

Περιοχή ΙΙΙ

 

1. Επιτρέπονται η ανέγερση κατοικίας, καταστημάτων, αναψυχής, γεωργικών αποθηκών, αντλητικών εγκαταστάσεων, θερμοκηπίων, υδατοδεξαμενών, αθλητικών εγκαταστάσεων και οι λατομικές δραστηριότητες.

 

2. Το κατώτατο όριο κατάτμησης των γηπέδων καθορίζεται στα 4.000 m2.

 

3. α) Ως όροι και περιορισμοί δόμησης εφαρμόζονται ανάλογα με τη χρήση οι διατάξεις των από 06-10-1978 (ΦΕΚ 538/Δ/1978) και 24-05-1985 (ΦΕΚ 270/Δ/1985) προεδρικών διαταγμάτων.

 

β) Κατ' εξαίρεση των παραπάνω για την ανέγερση καταστημάτων αναψυχής, καθορίζεται μέγιστη επιτρεπόμενη συνολική επιφάνεια ορόφων 200 m.

 

Περιοχή IV

 

1. Επιτρέπεται η ανέγερση κατοικίας τουριστικών και κοινωφελών εγκαταστάσεων και καταστημάτων αναψυχής.

 

2. Κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας γηπέδων 4.000 m2.

 

3. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης ορίζονται ως εξής:

 

α) Για τις τουριστικές εγκαταστάσεις:

 

1) Μέγιστη συνολική επιφάνεια εκμετάλλευσης 4.000 m2.

 

2) Μέγιστη δυναμικότης 100 κλινών ανά μονάδα.

 

3) Για τους λοιπούς όρους δόμησης εφαρμόζονται οι διατάξεις του από 12-05-1984 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 380/Δ/1984) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα από 16-02-1985 (ΦΕΚ 58/Δ/1985) και 06-08-1986 (ΦΕΚ 660/Δ/1986) προεδρικά διατάγματα.

 

β) Για την κατοικία εφαρμόζονται οι όροι και περιορισμοί δόμησης που καθορίζονται με το από 24-05-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 270/Δ/1985).

 

γ) Για την ανέγερση δημόσιων ή δημοτικών κτιρίων κοινής ωφέλειας απαιτείται η έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 παράγραφος 13 του νόμου 1512/1985 (ΦΕΚ 4/Α/1985).

 

δ) Για τα καταστήματα αναψυχής.

 

Μέγιστη επιτρεπόμενη συνολική επιφάνεια ορόφων του κτιρίου 200 m2.
Λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης σύμφωνα με τα από 06-10-1978 (ΦΕΚ 538/Δ/1978) και 24-05-1985 (ΦΕΚ 270/Δ/1985) προεδρικά διατάγματα.

 

Περιοχή IVΑ

 

1. Επιτρέπεται η ανέγερση κατοικίας, τουριστικών και κοινωφελών εγκαταστάσεων.

 

2. Κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας γηπέδων 10 στρέμματα.  Κατά παρέκκλιση ορίζεται αρτιότητα 2 στρέμματα για τα γήπεδα τα υφιστάμενα προ της ισχύος της παρούσης.

 

3. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης ορίζονται ως εξής:

 

α) Για την κατοικία εφαρμόζονται οι όροι και περιορισμοί δόμησης που καθορίστηκαν με τα από 06-10-1978 (ΦΕΚ 538/Δ/1978) και 24-05-1985 (ΦΕΚ 270/Δ/1985) προεδρικά διατάγματα.

 

β) Για τις τουριστικές εγκαταστάσεις καθορίζεται:

 

1) Μέγιστη συνολική επιφάνεια εκμετάλλευσης 2.000 m2.

2) Δυναμικότης 15 κλίνες / στρέμμα.

3) Συνυπολογισμός αρτιότητας και συντελεστή δόμησης μέχρι 1.000 m2 αν τμήμα του οικοπέδου εμπίπτει στη ζώνη Ι.

4) Για τους λοιπούς όρους δόμησης εφαρμόζονται οι διατάξεις του από 12-05-1984 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 380/Δ/1984) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα από 16-02-1985 (ΦΕΚ 58/Δ/1985) και 06-08-1986 (ΦΕΚ 660/Δ/1986) προεδρικά διατάγματα.

 

γ) Για την ανέγερση δημοσίων ή δημοτικών κτιρίων κοινής ωφέλειας απαιτείται η έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 παράγραφος 13 του νόμου 1512/1985 (ΦΕΚ 4/Α/1985).

 

4. Ειδικές προδιαγραφές.

 

α) Ο τεχνητός φωτισμός των κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων (δημοσίων κοινοτικών και ιδιωτικών), ως και ο κοινόχρηστος φωτισμός δεν πρέπει να είναι απ' ευθείας ορατός από τις ζώνες ξηράς και θάλασσας όπως αυτές καθορίζονται στην παράγραφο 2 εδάφιο α του άρθρου 3.

 

β) Οι είσοδοι των τουριστικών εγκαταστάσεων και οι ανοικτοί υπαίθριοι χώροι των τουριστικών εγκαταστάσεων δεν επιτρέπεται να βλέπουν προς την πλευρά της θάλασσας.

 

γ) Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση φωτεινών ή φωτιζόμενων επιγραφών και διαφημίσεων.

 

δ) Μέγιστο ύψος κτισμάτων: 7 m.

 

Περιοχές V και VA

 

Η περιοχή V ορίζεται 150 m εκατέρωθεν του υφιστάμενου επαρχιακού δρόμου προς την πλευρά της θάλασσας όπως φαίνεται στο διάγραμμα.

 

1. Επιτρέπεται στις περιοχές αυτές η ανέγερση παραθεριστικής κατοικίας, αποθηκών, υδατοδεξαμενών, θερμοκηπίων, καταστημάτων, εστιατορίων, αναψυκτηρίων, κτιρίων κοινής ωφέλειας και τουριστικών εγκαταστάσεων.

 

2. Κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας των γηπέδων τα 4.000 m2.

 

3. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης ορίζονται ως εξής:

 

α) Για την κατοικία.

 

Μεγίστη επιτρεπόμενη συνολική επιφάνεια ορόφων κτιρίου 200 m2.
Συντελεστής δόμησης: 0,2.
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι όροι και περιορισμοί δόμησης που καθορίστηκαν με τα από 06-10-1978 (ΦΕΚ 538/Δ/1978) και 24-05-1985 (ΦΕΚ 270/Δ/1985) προεδρικά διατάγματα.

 

β) Για τις αποθήκες ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφος 4 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985).

 

γ) Για τις τουριστικές εγκαταστάσεις:

 

Συντελεστής δόμησης 0,3.
Για τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης εφαρμόζονται τα από 12-05-1984 (ΦΕΚ 380/Δ/1984), 16-02-1985 (ΦΕΚ 58/Δ/1985) και 06-08-1986 (ΦΕΚ 660/Δ/1986) προεδρικά διατάγματα.

 

δ) Για τις λοιπές χρήσεις εφαρμόζονται οι όροι και περιορισμοί δόμησης που καθορίζονται με τα από 06-10-1978 (ΦΕΚ 538/Δ/1978) και από 24-05-1985 (ΦΕΚ 270/Δ/1985) προεδρικά διατάγματα.

 

4. Ειδικές προδιαγραφές στην περιοχή VΑ:

 

α) Τεχνικός φωτισμός των κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων (δημοσίων, κοινοτικών και ιδιωτικών) ως και ο κοινόχρηστος φωτισμός δεν πρέπει να είναι απ' ευθείας ορατός από τις ζώνες ξηράς και θαλάσσης όπως αυτές καθορίζονται στην παράγραφο 2 εδάφιο α του άρθρου 3. Επίσης στην ίδια περιοχή δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση φωτεινών ή φωτιζόμενων επιγραφών και διαφημίσεων.

 

β) Μέγιστο ύψος κτισμάτων 7 m.

 

γ) Οι είσοδοι και οι ανοικτοί υπαίθριοι χώροι των τουριστικών εγκαταστάσεων δεν επιτρέπεται να βλέπουν προς την πλευρά της θάλασσας.

 

Γ. Γενικοί όροι:

 

1. Εκτός των παραπάνω αναφερομένων όρων και περιορισμών δόμησης, σ' όλη την έκταση της Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου ισχύουν τα εξής:

 

α) Επιβάλλεται η κατασκευή στέγης από κεραμίδια Ρωμαϊκού ή Βυζαντινού τύπου. Η κατασκευή της στέγης είναι υποχρεωτική, έστω και αν πέρα του κατασκευαζόμενου τμήματος της οικοδομής επιτρέπεται ή προβλέπεται επιπλέον κατασκευή ορόφων.

 

β) Η μορφολογία των κτισμάτων πρέπει να ακολουθεί τις αρχές της κατά τα παραδοσιακά πρότυπα τοπικής αρχιτεκτονικής.

 

γ) Σε περίπτωση κτιρίων όγκου μεγαλύτερου των 900 m3 πάνω από τη στάθμη του φυσικού εδάφους επιβάλλεται η διάσπαση του όγκου αυτού σε μικρότερους ή σε ανεξάρτητα κτίρια, έστω και αν πρόκειται για κτίριο με ενιαία λειτουργικότητα.

 

δ) Οι μελέτες για την ανέγερση κτιρίων και εγκαταστάσεων, για την κατασκευή πάσης φύσεως τεχνικών έργων, καθώς και για την κατασκευή διαμόρφωση και τον εξοπλισμό κοινόχρηστων χώρων, εγκρίνονται απαραίτητα από την Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

ε) Απαγορεύεται η ανέγερση κάθε είδους λυομένων οικίσκων και οιουδήποτε άλλου πρόχειρου καταλύματος καθώς και η εγκατάσταση σκηνών και τροχόσπιτων, εκτός των εγκαταστάσεων κέντρων παραθερισμού (camping).

 

στ) Επιτρέπεται η επισκευή υφισταμένων κτισμάτων έστω και αν η χρήση τους αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος.

 

ζ) Η φόρτωση των λατομικών προϊόντων για θαλάσσια μεταφορά επιβάλλεται να γίνεται εκτός των ορίων της Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου.

 

2. Ειδικότερα στις περιοχές Ι, ΙΙ και ΙΙΑ, ισχύουν τα εξής:

 

α. 1) Ο τεχνικός φωτισμός των κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων (δημοσίων, κοινοτικών και ιδιωτικών) ως και ο κοινόχρηστος φωτισμός δεν πρέπει να είναι απ' ευθείας ορατός από ζώνη πλάτους 100 m από την ακτή κατά μήκος της ακτής των περιοχών Ι και ΙΙΑ.

 

Επίσης ο εν λόγω φωτισμός δεν πρέπει να είναι απ' ευθείας ορατός από το θαλάσσιο χώρο των περιοχών Ι και ΙΙΑ σε ζώνη πλάτους 1 ναυτικού μιλίου από την ακτή των περιοχών αυτών.

 

2) Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση φωτεινών ή φωτιζόμενων επιγραφών και διαφημίσεων.

 

β. 1. Εκχερσώσεις, επιχωματώσεις, δημιουργία αναβαθμίδων, εκσκαφές και κάθε άλλο τεχνικό έργο, γίνεται μετά από έγκριση της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος της Νομαρχίας και της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

2. Δεν επιτρέπεται η αμμοληψία και η εναπόθεση ή η ταφή απορριμμάτων και κάθε είδους ρυπαινουσών ουσιών.

 

γ. 1. Στις περιοχές Ι και ΙΙΑ καθορίζονται τμήματα Β, Γ, Δ και Ε που φαίνονται στο συνημμένο διάγραμμα:

 

Το τμήμα Α θα καθορίζεται με απόφαση Νομάρχη. Στα ανωτέρω τμήματα απαγορεύεται:

 

α) Τα περιφράγματα κάθε είδους.

 

β) Η παραμονή ατόμων από 1ης Ιουνίου μέχρι 31 Οκτωβρίου κάθε έτους και στο διάστημα από τη δύση μέχρι την ανατολή του ήλιου.

 

Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται η παραμονή ατόμων για λόγους επιστημονικής έρευνας, μετά από άδεια που εκδίδεται από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, καθώς και ατόμων που είναι εξουσιοδοτημένα για τη φύλαξη των περιοχών.

 

γ) Από 1ης Ιουνίου μέχρι 31 Οκτωβρίου κάθε έτους η κυκλοφορία κάθε είδους τροχοφόρων.

 

δ) Η φύτευση δένδρων ή θάμνων.

 

2. Η τοποθέτηση επί του αιγιαλού ομπρελών, πολυθρόνων ποδηλάτων θαλάσσης, λέμβων και λοιπών μικρών σκαφών, επιτρέπεται μόνο στα παρακάτω σημεία του τμήματος Α:

 

Ανατολικά της προέκτασης του δρόμου που διέρχεται από το ξενοδοχείο Καλαμάκι Beach επί αποστάσεως 200 m και ανά 100 m εκατέρωθεν του λόφου Υψόλιθος.

 

Δ. Οικοδομικές άδειες που εκδόθηκαν πριν από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης εκτελούνται όπως εκδόθηκαν.

 

Ε. Καταργείται το από 19-03-1984 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 260/Δ/1984).

 

ΣΤ. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 31-12-1986

 

Ο Υπουργός

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παρούσα απόφαση καταργήθηκε με το άρθρο 6 του από 16-06-1990 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 347/Δ/1990).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.