Ευρωπαϊκή Οδηγία 1971/305 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Κατά την έννοια της παρούσης οδηγίας:

 

α) συμβάσεις δημοσίων έργων είναι συμβάσεις εξ επαχθούς αιτίας συναπτόμενες εγγράφως μεταξύ αφενός μεν ενός εργολήπτη (φυσικού ή νομικού προσώπου), αφετέρου δε μιας αναθέτουσας αρχής, όπως ορίζεται στην περίπτωση β), οι οποίες έχουν ως αντικείμενο μία από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 2 της οδηγίας του Συμβουλίου της [ΕΟΚ] 26-07-1971 περί καταργήσεως των περιορισμών στην ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στον τομέα των συμβάσεων δημοσίων έργων και των περιορισμών στην ανάθεση δημοσίων έργων μέσω πρακτορείων ή υποκαταστημάτων (5).

 

β) ως αναθέτουσες αρχές θεωρούνται το δημόσιο, οι περιφερειακές ή τοπικές αρχές και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου τα απαριθμούμενα στο Παράρτημα I.

 

γ) ο εργολήπτης που έχει υποβάλει προσφορά αναφέρεται δια του όρου προσφέρων εκείνος δε που ζήτησε πρόσκληση συμμετοχής σε κλειστή διαδικασία αναφέρεται δια του όρου υποψήφιος.

 

(5) ΕΕ αριθμός N185/1971, σελίδα 1.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 36 της οδηγίας 1993/37/ΕΚ.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.