Ευρωπαϊκή Οδηγία 1971/305

Οδηγία 1971/305/ΕΚ: Περί συντονισμού των διαδικασιών για τη σύναψη συμβάσεων δημοσίων έργων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οδηγία 2004/18/ΕΚ: Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, 26-07-1971 (L185/1971).

 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

 

Έχοντας υπόψη

 

τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος, και ιδίως το άρθρο 57 παράγραφος 2, το άρθρο 66 και το άρθρο 100,
το γενικό πρόγραμμα για την κατάργηση των περιορισμών στην ελευθερία εγκαταστάσεως (1), και ιδίως τον τίτλο IV στοιχείο Β αριθμός 1,
το γενικό πρόγραμμα για την κατάργηση των περιορισμών στην ελεύθερη παροχή υπηρεσιών (2), και ιδίως τον τίτλο V στοιχείο Γ (ε) αριθμός 1,
την πρόταση της Επιτροπής,
τη γνώμη της Συνελεύσεως (3),
τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (4),

 

Εκτιμώντας:

 

ότι η ταυτόχρονη πραγματοποίηση της ελευθερίας εγκαταστάσεως και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών όσον αφορά τις συμβάσεις δημοσίων έργων εντός των Κρατών Μελών για λογαριασμό του δημοσίου, περιφερειακών ή τοπικών αρχών ή άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου περιλαμβάνει όχι μόνο την κατάργηση των περιορισμών, αλλά επίσης το συντονισμό των εθνικών διαδικασιών ως προς τη σύναψη συμβάσεων δημοσίων έργων.
ότι κατά τον εν λόγω συντονισμό πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά το δυνατόν οι διαδικασίες και η διοικητική πρακτική που ισχύουν σε κάθε Κράτος Μέλος.
ότι το Συμβούλιο, στη δήλωσή του περί των ανωτέρω γενικών προγραμμάτων, τόνισε ότι ο συντονισμός πρέπει να βασίζεται στις ακόλουθες αρχές: απαγόρευση των τεχνικών προδιαγραφών που έχουν ως αποτέλεσμα διακριτική μεταχείριση, επαρκή δημοσιότητα των συμβάσεων, καθορισμό αντικειμενικών κριτηρίων συμμετοχής και καθιέρωση διαδικασίας που να επιτρέπει την από κοινού επίβλεψη τηρήσεως των αρχών αυτών.
ότι μερικοί από τους οργανισμούς που διαχειρίζονται σήμερα τις υπηρεσίες μεταφορών στα Κράτη Μέλη διέπονται από το δημόσιο δίκαιο, άλλοι δε από το ιδιωτικό δίκαιο ότι σύμφωνα με τους στόχους της κοινής πολιτικής μεταφορών, η ισότης της μεταχειρίσεως πρέπει να εξασφαλισθεί όχι μόνο μεταξύ των επιχειρήσεων που ασχολούνται με έναν τρόπο μεταφοράς, αλλά επίσης μεταξύ των επιχειρήσεων αυτών και των επιχειρήσεων που ασχολούνται με άλλους τρόπους μεταφοράς.
ότι επομένως, εν αναμονή θεσπίσεως στον τομέα του συντονισμού των διαδικασιών διατάξεων που να λαμβάνουν υπόψη την προαναφερθείσα ειδική κατάσταση, πρέπει να εξαιρεθούν του πεδίου εφαρμογής της παρούσης οδηγίας όσοι από τους ανωτέρω οργανισμούς θα ενέπιπταν λόγω του νομικού τους καθεστώτος, στο εν λόγω πεδίο εφαρμογής.
ότι πρέπει να αποφευχθεί η υπαγωγή των υπηρεσιών παραγωγής, διανομής και μεταφοράς ύδατος και ενεργείας σε διαφορετικά καθεστώτα αναθέσεως των έργων τους, ανάλογα με το αν οι υπηρεσίες αυτές υπόκεινται στο δημόσιο, σε περιφερειακές ή τοπικές αρχές ή σε άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή αν έχουν ιδιαίτερη νομική προσωπικότητα ότι πρέπει επομένως να εξαιρεθούν του πεδίου εφαρμογής της παρούσης οδηγίας όσες από τις ανωτέρω υπηρεσίες θα ενέπιπταν, λόγω του νομικού τους καθεστώτος, στο εν λόγω πεδίο εφαρμογής, έως ότου η πείρα που πρόκειται να αποκτηθεί επιτρέψει την εξεύρεση οριστικής λύσεως.
ότι πρέπει να προβλεφθούν οι εξαιρετικές περιπτώσεις για τις οποίες τα μέτρα συντονισμού των διαδικασιών είναι δυνατόν να μην εφαρμόζονται οι περιπτώσεις όμως αυτές πρέπει να ορισθούν περιοριστικά.
ότι οι συμβάσεις έργων κάτω του 1.000.000 λογιστικών μονάδων δύνανται επί του παρόντος να εξαιρεθούν του ανταγωνισμού, όπως προβλέπεται από την παρούσα οδηγία, και ότι τα μέτρα συντονισμού δεν πρέπει να εφαρμόζονται επί των συμβάσεων αυτών ότι βάσει της πείρας που θα αποκτηθεί η Επιτροπή θα υποβάλει μεταγενέστερα στο Συμβούλιο νέα πρόταση οδηγίας, σκοπός της οποίας θα είναι η μείωση του ορίου για την εφαρμογή των μέτρων συντονισμού στις συμβάσεις δημοσίων έργων.
ότι η ανάπτυξη πραγματικού ανταγωνισμού στον τομέα των συμβάσεων δημοσίων έργων απαιτεί τη δημοσιότητα των σχετικών διακηρύξεων, οι οποίες γίνονται από τις αναθέτουσες αρχές των Κρατών Μελών, στο σύνολο της Κοινότητος ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στις διακηρύξεις πρέπει να επιτρέπουν στους εργολήπτες τους εγκατεστημένους στην Κοινότητα να κρίνουν αν οι προτεινόμενες εργολαβίες τους ενδιαφέρουν ότι για το σκοπό αυτό ενδείκνυται να τους χορηγούνται επαρκή στοιχεία ως προς τις παροχές που πρέπει να εκπληρώσουν καθώς και ως προς τους όρους που σχετίζονται με τις παροχές αυτές ότι ειδικότερα στις κλειστές διαδικασίες, η δημοσιότης έχει σκοπό να δώσει τη δυνατότητα στους εργολήπτες των Κρατών Μελών να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τις συμβάσεις ζητώντας από τις αναθέτουσες αρχές προσκλήσεις προς υποβολή προσφορών υπό τους απαιτούμενους όρους.
ότι οι πρόσθετες πληροφορίες για τις συμβάσεις πρέπει να περιλαμβάνονται, όπως συνηθίζεται στα Κράτη Μέλη, στη συγγραφή υποχρεώσεων κάθε συμβάσεως ή σε άλλο ισοδύναμο έγγραφο,

 

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

 

Τίτλος I: Γενικές διατάξεις

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

Άρθρο 8

Άρθρο 9

 

Τίτλος II: Κοινοί κανόνες επί του τεχνικού τομέως

 

Άρθρο 10

Άρθρο 11

 

Τίτλος III: Κοινοί κανόνες δημοσιότητος

 

Άρθρο 12

Άρθρο 13

Άρθρο 14

Άρθρο 15

Άρθρο 16

Άρθρο 17

Άρθρο 18

Άρθρο 19

 

Τίτλος IV: Κοινοί κανόνες συμμετοχής

 

Άρθρο 20

Άρθρο 21

Άρθρο 22

 

Κεφάλαιο 1: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής

 

Άρθρο 23

Άρθρο 24

Άρθρο 25

Άρθρο 26

Άρθρο 27

Άρθρο 28

 

Κεφάλαιο 2: Κριτήρια για την ανάθεση του έργου

 

Άρθρο 29

 

Τίτλος V: Τελικές διατάξεις

 

Άρθρο 30

Άρθρο 31

Άρθρο 32

Άρθρο 33

Άρθρο 34

 

Παράρτημα I: Πίνακας νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου που προβλέπονται στο άρθρο 1 περίπτωση β)

Παράρτημα II: Τεχνικές προδιαγραφές κατά την έννοια της παρούσης οδηγίας

 

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις 26-06-1971

 

Για το Συμβούλιο

 

Ο Πρόεδρος

 

A. MORO

 

(1) ΕΕ 2/1962, σελίδα 36.

(2) ΕΕ 2/1962, σελίδα 32.

(3) ΕΕ 62/1965, σελίδα 883.

(4) ΕΕ 63/1965, σελίδα 929.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παρούσα οδηγία καταργήθηκε με το άρθρο 36 της οδηγίας 1993/37/ΕΚ.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.