Ευρωπαϊκή Οδηγία 1992/50 - Άρθρο 23

Άρθρο 23


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι συμβάσεις ανατίθενται βάσει των κριτηρίων που καθορίζονται στο κεφάλαιο 3, λαμβανομένου υπόψη του άρθρου 24 και αφού ελεγχθεί από τις αναθέτουσες αρχές, βάσει των κριτηρίων που αναφέρουν τα άρθρα 31 και 32, η καταλληλότητα των παρεχόντων υπηρεσίες που δεν αποκλείονται δυνάμει του άρθρου 29.

 

2. Οι προσφορές υποβάλλονται γραπτώς, απευθείας ή ταχυδρομικά. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέψουν την υποβολή των προσφορών με κάθε άλλο μέσο που εξασφαλίζει:

 

ότι κάθε προσφορά περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για την αξιολόγησή της,
ότι διαφυλάσσεται το απόρρητο των προσφορών εν αναμονή της αξιολόγησής τους, και
εφόσον είναι απαραίτητο, για λόγους νομικής απόδειξης, ότι οι προσφορές θα επιβεβαιώνονται το συντομότερο δυνατόν γραπτώς ή με την αποστολή επικυρωμένου αντιγράφου,
ότι η αποσφράγιση των προσφορών πραγματοποιείται μετά την εκπνοή της προβλεπόμενης για την υποβολή τους προθεσμίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 προστέθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 1 της οδηγίας 1997/52/ΕΚ.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 82 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.