Προεδρικό διάταγμα 214/99 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Ορισμοί - Συντμήσεις Όρων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Για τον σκοπό και την εφαρμογή του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος οι ακόλουθοι όροι έχουν το παρακάτω περιεχόμενο:

 

α. Υποδομές Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών είναι το σύνολο των Μελετών, Έργων Εγκρίσεων και Αδειών οι οποίες απαιτείται να εκτελεστούν προκειμένου να καθορισθεί, οργανωθεί και αναπτυχθεί μία Βιομηχανική και Επιχειρηματική Περιοχή, σύμφωνα με το περιεχόμενο και τους όρους της αντίστοιχης εγκριτικής Απόφασης του άρθρου 5 παράγραφος 1 του νόμου 2545/1997.

 

β. Επένδυση είναι το σύνολο των δραστηριοτήτων και υποχρεώσεων που αναλαμβάνει ο Φορέας Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής προκειμένου να ολοκληρώσει την Βιομηχανική και Επιχειρηματική Περιοχή σύμφωνα με το περιεχόμενο και τους όρους της αντίστοιχης εγκριτικής απόφασης του άρθρου 5 παράγραφος 1 του νόμου 2545/1997.

 

γ. Επιβλέπουσα Αρχή είναι η Διεύθυνση Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας στην οποία υπάγεται η Βιομηχανική και Επιχειρηματική Περιοχή, η οποία επιβλέπει την πραγματοποίηση των Υποδομών Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής σύμφωνα με τις αρμοδιότητες και τους όρους που προβλέπονται στο παρόν.

 

δ. Μελέτες Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής είναι το σύνολο των μελετών πολεοδόμησης, δικτύων υποδομής, συναφών κτιριακών έργων, πάσης φύσεως εγκαταστάσεων, που καλύπτουν τις ανάγκες των Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής και γενικά των κάθε φύσης μελετών και επιστημονικών υπηρεσιών μηχανικού ή άλλων, τις οποίες είναι απαραίτητο να εξασφαλίσει ο Φορέας Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής.

 

Οι μελέτες συντάσσονται δυνάμει σύμβασης εκπόνησης μελέτης με Μελετητή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν, η οποία καλείται Σύμβαση Μελέτης Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής.

 

ε. Έργα Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής είναι το σύνολο των απαιτουμένων έργων υποδομής και συναφών κτιριακών έργων, των πάσης φύσεως εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένου του γενικού και ειδικού εξοπλισμού τους, προκειμένου αυτά να καταστούν λειτουργικά, σύμφωνα με το περιεχόμενο και τους όρους της αντίστοιχης εγκριτικής Απόφασης του άρθρου 5 παράγραφος 1 του νόμου 2545/1997. Κάθε Έργο Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής εκτελείται με σύμβαση έργου, που συνάπτεται μεταξύ του Φορέα Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής και ενός Κατασκευαστή, η οποία και καλείται Σύμβαση Έργου Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής.

 

στ. Τεχνική Υπηρεσία του Φορέα Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής είναι το αρμόδιο Όργανο, με εμπειρία στη διοίκηση και έλεγχο μελετών και έργων, το οποίο εγκαθιστά ο Φορέας Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής προκειμένου να παρακολουθήσει, να ελέγξει και γενικά να διοικήσει την πραγματοποίηση των Υποδομών Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής, σύμφωνα με τις προδιαγραφές περί Διοίκησης Έργου των νόμων 716/1977 και 1418/1984 και των προεδρικών διαταγμάτων 194/1979 και 609/1985 αντίστοιχα. Ο Φορέας Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής έχει το δικαίωμα να αναθέσει τις αρμοδιότητες της Τεχνική Υπηρεσία του Φορέα Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής είτε σε τεχνική του υπηρεσία εφ' όσον διαθέτει, είτε σε άλλο κατάλληλο τεχνικό γραφείο.

 

ζ. Ελάχιστες Απαιτήσεις Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής ή είναι τα τεχνικά, λειτουργικά, ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά των Υποδομών Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής, τα οποία αποτελούν το ελάχιστο επίπεδο επάρκειας των Υποδομών Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής και τα οποία προβλέπονται ως υποχρεώσεις του Φορέα Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής στο νόμο 2545/1997 και στην εγκριτική απόφαση του άρθρου 5 του νόμου αυτού, καθώς και στις λοιπές εφαρμοστέες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

 

η. Ελάχιστες Απαιτήσεις Μελέτης Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής ή είναι τα τεχνικά, λειτουργικά, ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά μίας Μελέτης Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής, τα οποία αποτελούν το ελάχιστο επίπεδο επάρκειάς της. Οι απαιτήσεις αυτές απορρέουν από τους κανόνες της επιστήμης, τις εφαρμοστέες περί προδιαγραφών μελετών διατάξεις και κανονισμούς, τις Ελάχιστες Απαιτήσεις Μελέτης Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής πρέπει δε να περιλαμβάνονται στη Σύμβαση Μελέτης Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής

 

θ. Ελάχιστες Απαιτήσεις Μελέτης Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής ή είναι τα τεχνικά, λειτουργικά, ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά ενός Έργου Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής, τα οποία αποτελούν το ελάχιστο επίπεδο επάρκειάς του. Οι απαιτήσεις αυτές απορρέουν από τους κανόνες της τέχνης και επιστήμης, τις εφαρμοστέες περί προδιαγραφών διατάξεις και κανονισμούς, τις Ελάχιστες Απαιτήσεις Μελέτης Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής, τη Σύμβαση Μελέτης Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής, τις σχετικές Μελέτες Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής, πρέπει δε να περιλαμβάνονται στη Σύμβαση Έργου Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.