Προεδρικό διάταγμα 214/99

ΠΔ 214/1999: Μελέτες και Έργα Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 214/1999: Μελέτες και Έργα Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών, (ΦΕΚ 183/Α/1999), 13-09-1999.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 2545/1997 (ΦΕΚ 254/Α/1997) Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές, και ειδικότερα της παραγράφου 4 του άρθρου 8.

 

2. Το προεδρικό διάταγμα 27/1996 Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης (ΦΕΚ 19/Α/1996).

 

3. Την με αριθμό Δ17Α/03/99/Φ2.2.1/1996 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων σχετικά με την ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Χρίστο Βερελή και Θεόδωρο Κολιοπάνο (ΦΕΚ 1006/Β/1996).

 

4. Την με αριθμό 3574/1999 (ΦΕΚ 1373/Β/1999) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης σχετικά με την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης Γιάννη Ζαφειρόπουλο.

 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992).

 

6. Το γεγονός ότι το παρόν προεδρικό διάταγμα δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

 

7. Την με αριθμόν 228/1999 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υφυπουργών Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Κεφάλαιο Α: Ειδικές Έννοιες και Ορισμοί

 

Άρθρο 1: Ορισμοί - Συντμήσεις Όρων

 

Κεφάλαιο Β: Υποδομές Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών - Φορείς Υλοποίησης Υποδομών Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών

 

Άρθρο 2: Γενικά

Άρθρο 3: Επίβλεψη Μελετών και Έργων

Άρθρο 4: Αρχείο Υποδομών Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών

Άρθρο 5: Διοίκηση Μελετών και Έργων

Άρθρο 6: Χρονικός Προγραμματισμός

Άρθρο 7: Τεχνικές Προδιαγραφές

Άρθρο 8: Εγγυήσεις

Άρθρο 9: Ασφάλιση

Άρθρο 10: Επίλυση Διαφορών

 

Κεφάλαιο Γ: Μελέτες Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών

 

Άρθρο 11: Ανάθεση Μελετών Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών

Άρθρο 12: Υποχρεώσεις των Μελετητών

Άρθρο 13: Εκχώρηση Μελέτης

Άρθρο 14: Χρονικός Προγραμματισμός

Άρθρο 15: Εγγυήσεις

Άρθρο 16: Αμοιβές - Πληρωμές

Άρθρο 17: Περάτωση - Παραλαβή Μελετών Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών

 

Κεφάλαιο Δ: Συμβάσεις και εκτέλεση Έργων Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών

 

Άρθρο 18: Ανάθεση Έργων Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών

Άρθρο 19: Υποχρεώσεις των Αναδόχων (Εργοληπτών)

Άρθρο 20: Εκχώρηση του Έργου - Υπεργολαβίες

Άρθρο 21: Χρονικός Προγραμματισμός

Άρθρο 22: Εξοπλισμός

Άρθρο 23: Εγγυήσεις

Άρθρο 24: Εργολαβικό Αντάλλαγμα - Πληρωμές

Άρθρο 25: Συντήρηση - Δοκιμαστική Λειτουργία

Άρθρο 26: Περάτωση - Προσωρινή Παραλαβή

Άρθρο 27: Οριστική Παραλαβή

Άρθρο 28: Αρχείο Έργου Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών

Άρθρο 29

 

Αθήνα, 13-08-1999

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.